مقایسۀ شاخص اقلیم گردشگری (TCI) و شاخص اقلیمی تعطیلات (HCI) (مطالعۀ موردی: ارومیه)

نوع مقاله : مقاله کامل

نویسنده

استادیار آب و هواشناسی، گروه جغرافیا، دانشگاه ارومیه

چکیده

گردشگری یکی از بزرگ‏ترین بخش‏های اقتصادی در سطح جهان است. برای گردشگران، آب و هوا یکی از مؤلفه‏های اصلی گردشگری است. هدف از این پژوهش ارزیابی شرایط اقلیم گردشگری شهر ارومیه با استفاده از شاخص اقلیم تعطیلات (HCI) و شاخص اقلیم گردشگری (TCI) و مقایسة این دو شاخص برای مشخص‏کردن تأثیر عناصر اقلیمی بر فعالیت گردشگری است. برای محاسبة این شاخص‏ها از داده‏های روزانة حداکثر دمای هوا، میانگین دمای هوا، حداقل رطوبت نسبی، میانگین رطوبت نسبی، بارش، پوشش ابر، ساعات آفتابی، و سرعت باد در دورة زمانی 1981ـ2010 استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می‏دهد هر دو شاخص  TCIو HCI دارای اوج تابستانه‏اند و در ماه‏های ژوئن، ژوئیه، آگوست، و سپتامبر شرایط ایده‏آلی برای گردشگری و تفریح دارند. مقایسة دو شاخص در ارزیابی شرایط اقلیمی نشان داد که عمدتاً امتیازات شاخص HCI در بیشتر مواقع بیشتر از TCI است. علت اختلاف امتیاز بین دو شاخص اختلاف در وزن مؤلفه‏ها و سیستم رتبه‏دهی متغیرهاست. در کل، می‏توان گفت شاخص HCI به دلیل ارزیابی دقیق‏تر شرایط آب و هوا برای گردشگری و همچنین توجه به آرای گردشگران در شناسایی شرایط ایده‏آل اقلیمی بهتر از شاخص TCI است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of Holiday Climate Index (HCI) and Tourism Climate Index (TCI) in Urmia

نویسنده [English]

  • Khadijeh Javan
Assistant Professor of geography, Department of geography, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Introduction
Tourism has become one of the largest global economic sectors in the world and contributes significantly to national and local economies. Climate has a significant influence on tourism decision-making process. It is a key factor considered by the tourists either explicitly for the purpose of travel planning or as a primary motivator. The first attempt to develop a numerical index to evaluate climate for tourism purposes was by Mieczkowski (1985) who designed the ‘Tourism Climate Index’ (TCI). The purpose of the TCI was to present a quantitative composite measure to evaluate the world’s climate for general tourism activities by integrating all climatic variables relevant to tourism into a single index.
The TCI has been widely applied to assess the future climate suitability of destinations. Despite the TCI’s wide application, it has been subject to substantial critiques. The four key deficiencies of the TCI are (1) the subjective rating and weighting system of climatic variables; (2) it neglects the possibility of an overriding influence of physical climatic parameters; (3) the low temporal resolution of climate data, i.e., monthly data, has limited relevance for tourist decision-making; and (4) it disregards the varying climatic requirements of major tourism segments and destination types. To overcome the above noted limitations of the TCI, a Holiday Climate Index (HCI) was developed to more accurately assess the climatic suitability of destinations for tourism. The main purpose of this study is to evaluate and compare tourism climatic condition in Urmia using holiday Climate Index (HCI) and tourism climate index (TCI).
Materials and methods
In this study, two tourism climate indices of the Tourism Climate Index (1985) and newly designed Holiday Climate Index have been applied. Daily data of air temperature, relative humidity, precipitation, cloud cover, sunshine and wind speed have been obtained to calculate both indices. The TCI was designed by Mieczkowski (1985) as a method to evaluate climate suitability for general tourism activities. The TCI assesses a climate suitability of location for tourism by grouping seven climatic variables into five sub-indices. In this study, daily climatic data have also been used as the TCI’s input for the purpose of comparing the rating differences between the two tourism climate indices. The index score calculated by the TCI formula is then adapted to the classification scheme designed by Mieczkowski (1985) to describe a climate suitability of location for tourism. A new tourism climate index, the Holiday Climate Index (HCI), was designed with the purpose of overcoming all identified deficiencies and limitations of the TCI. The HCI uses five climatic variables related to the three facets essential to tourism: thermal comfort (TC), aesthetic (A), and physical (P) facet. A major advancement of the HCI is that its variable rating scales and the weighting component system were designed based on the available literature on visitor’s climatic preferences that have been obtained from a range of surveys from the last 10 years.
Results and discussion
Current climatic conditions (1981-2010) of Urmia have been rated using both TCI and HCI. This station has a summer peak climate distribution when rated by the TCI. This means that summer months have the most suitable climate for urban tourism. Similar to the TCI ratings, Urmia has a summer peak climate distribution when rated by the HCI. By comparing the HCI and TCI monthly, what can be seen in the rating differences between the two indices is more prominent in winter months. The comparison has also indicated that the HCI rates the climate for tourism higher than TCI. Then, rating differences between the two indices have been compared in thermal, aesthetic and physical facet. When the HCI is compared with the TCI in assessing climatic conditions of Urmia, rating differences are observed from temporal aspects. The HCI ratings are generally higher than the TCI ratings in most months of the year. Seasonally, a major disagreement between the two indices exists in the rating of winter climate conditions, as winter has the widest gap in ratings between the TCI and HCI. When temperatures become warmer, the gap between the two indices becomes narrower.
Conclusion
In assessing a climatic suitability of a destination for tourism, the TCI has a dominant place literature. An ideal tourism climate index is able to integrate the effects of all facets of climate, simple to calculate, easy to use and understand, recognize overriding effects of certain weather conditions and most importantly, based on actual tourist preferences. This paper intended to fill this gap by introducing a new tourism climate index, the Holiday Climate Index (HCI). By comparing the rating differences between the two indices under specified weather conditions and comparing the ratings against visitation data, a reasonable conclusion could be drawn regarding to whether the HCI is a better index than the TCI in rating the climate suitability for tourism and whether existing studies using the TCI to assess tourism climate resources should be reassessed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Climate Index (TCI)
  • Holiday Climate Index (HCI)
  • climate index
  • Tourism
  • Urmia
جوان، خ.؛ شیخ‏الاسلامی، ع.؛ یوسفی، س. و سلمان‏زاده، ب. (1393). برنامه‏ریزی توسعة اکوتوریسم در استان کردستان با بهره‏گیری از شاخص‏های زیست‏اقلیمی، چشم‏انداز زاگرس، 6(20): 21ـ41.
حیدری، ح. و جوان، خ. (1391). ارزیابی شرایط اقلیمی شمال غرب ایران برای توسعة صنعت گردشگری، فصل‏نامة گردشگری و چشم‏انداز آینده، ش4.
ساری صراف، ب.؛ جلالی، ط. و جلال کمالی، آ. (1389). پهنه‏بندی کلیماتوریسم منطقة ارسباران با استفاده از شاخص TCI، فضای جغرافیایی، 10(30): 63ـ88.
سعیدی، ع.؛ عطایی، ه. و علوی‏نیا، ف. (1391). ارزیابی اقلیم آسایش استان خوزستان با استفاده از مدل TCI، 10(34): 277ـ298.
سلمانی مقدم، م. و جعفری، م. (1394). ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری استان زنجان با استفاده از شاخص TCI و تکنیک GIS، فضای گردشگری، 5(17): 133ـ151.
عبدالهی، ع.‏الف. (1394). تحلیل فضایی اقلیم آسایش گردشگری استان کرمان با استفاده از مدل TCI در محیط GIS، تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 39: 93ـ116.
فرج‏زاده، م. و احمدآبادی، ع. (1389). ارزیابی و پهنه‏بندی اقلیم گردشگری ایران با استفاده از شاخص اقلیم گردشگری (TCI)، پژوهش‏های جغرافیای طبیعی، 71: 31ـ42.
قنبری، س. و کریمی، ج. (1392). بررسی تغییرات شاخص اقلیم گردشگری (TCI) در استان اصفهان دورة زمانی (1967ـ2005)، برنامه‏ریزی منطقه‏ای، 3(12): 71ـ82.
گندم‏کار، الف. (1389). برآورد و تحلیل شاخص اقلیم گردشگری در شهرستان سمیرم با استفاده از مدل TCI، جغرافیای طبیعی، 3(8): 99ـ110.
یزدان‏پناه، ح.؛ عبداله‏زاده، م. و پورعیدی‏‏وند، ل. (1392). مطالعة شرایط اقلیمی برای توسعة توریسم با استفاده از شاخص TCI (نمونة موردی: استان آذربایجان شرقی)، جغرافیا و برنامه‏ریزی محیطی، 24(1): 89ـ108.
Abdollahi, A.A. (2016). Spatial analysis of the Kerman Province's tourism climate comfort using TCI by GIS, Journal of applied researches in geographical sciences, 15(39): 93-116. (In Persian)
Amelung, B. and Moreno, A. (2009). Impacts of climate change in tourism in Europe. PESETA-Tourism study, JRC Scientific and Technical Reports EUR, 24114.
Amelung, B. and Nicholls, S. (2014). Implications of climate change for tourism in Australia, Tourism Management, 41: 228-244.
Amelung, B. and Viner, D. (2006). Mediterranean tourism: exploring the future with the tourism climatic index, Journal of sustainable tourism, 14(4): 349-366.
Amelung, B.; Nicholls, S. and Viner, D. (2007). Implications of global climate change for tourism flows and seasonality, Journal of Travel research, 45(3): 285-296.
Cengiz, T.; Akbulak, C.; Çalışkan, V. and Kelkit, A. (2008). Climate comfortable for tourism: A case study of Canakkale, In Third International Conference on Water Observation and Information System for Decision Support, Ohrid, Macedonia.
De Freitas, C.R.; Scott, D. and McBoyle, G. (2008). A second generation climate index for tourism (CIT): specification and verification, International Journal of Biometeorology, 52(5): 399-407.
Farajzadeh, H. and Matzarakis, A. (2009). Quantification of climate for tourism in the northwest of Iran, Meteorological Applications, 16(4): 545.
Farajzadeh, M. and Ahmadabadi, A. (2010). Assessment and Zoning of Tourism Climate in Iran using TCI, Physical geography research, 71: 31-42. (In Persian)
Gandomkar, A. (2010). Estimation and analysis of Tourism Climate in Semirom using TCI, Physical geography, 3(8): 99-110. (In Persian)
Ghanbari, S. and Karimi, J. (2013). Assessment of changes in Tourism Climate Index (TCI) in Isfahan during 1976- 2005, Regional Planning, 3(12): 71-82. (In Persian)
Heidari, H. and Javan, Kh. (2012). Assessment of the climate for the development of Tourism Industry in the North West of Iran, Tourism and future landscape, Vol. 4 (In Persian)
Hein, L. (2007). The impact of climate change on tourism in Spain, Working paper/CICERO-Senter for klimaforskning http://urn. nb. no/URN: NBN: No-3646.
Hein, L.; Metzger, M.J. and Moreno, A. (2009). Potential impacts of climate change on tourism; a case study for Spain, Current Opinion in Environmental Sustainability, 1(2): 170-178.
Javan, Kh., Sheikholeslami, A., Yousefi, S. and Salmanzadeh, B. (2014). Planning the development of ecotourism in Kordestan Province using bioclimatic indices, Landscape Zagros, 6(20): 21-41. (In Persian)
Lin, T.P. and Matzarakis, A. (2011). Tourism climate information based on human thermal perception in Taiwan and Eastern China, Tourism Management, 32(3): 492-500.
Matzarakis, A.; Endler, C. and Nastos, P.T. (2014). Quantification of climate-tourism potential for Athens, Greece–recent and future climate simulations, Global NEST Journal, 16(1): 43-51.
Mieczkowski, Z. (1985). The tourism climatic index: a method of evaluating world climates for tourism, The Canadian Geographer/Le Géographe canadien, 29(3): 220-233.
Moreno, A. (2010). Mediterranean tourism and climate (change): A survey-based study, Tourism and Hospitality Planning & Development, 7(3): 253-265.
Nicholls, S. and Amelung, B. (2008). Climate change and tourism in Northwestern Europe: Impacts and adaptation, Tourism analysis, 13(1): 21-31.
Olya, H.G. and Alipour, H. (2015). Risk assessment of precipitation and the tourism climate index, Tourism Management, 50: 73-80.
Perch-Nielsen, S.L.; Amelung, B. and Knutti, R. (2010). Future climate resources for tourism in Europe based on the daily Tourism Climatic Index, Climatic change, 103(3-4): 363-381.
Roshan, G.; Rousta, I. and Ramesh, M. (2009). Studying the effects of urban sprawl of metropolis on tourism-climate index oscillation: A case study of Tehran city, Journal of Geography and Regional Planning, 2(12): 310.
Rutty, M. and Scott, D. (2010). Will the Mediterranean become “too hot” for tourism? A reassessment, Tourism and Hospitality Planning & Development, 7(3): 267-281.
Rutty, M. and Scott, D. (2015). Bioclimatic comfort and the thermal perceptions and preferences of beach tourists, International journal of biometeorology, 59(1): 37-45.
Saeedi, A.; Atayi, H. and Alavinia, F. (2012). Assessment of tourism climate in Khoozestan Province using TCI, Geography, 10(34): 277-298. (In Persian)
Salmani, M. and Jafari, M. (2014). Assessment of tourism climate in Zanjan Province using TCI and GIS, Tourismspace, 5(17): 133-151. (In Persian)
SariSarraf, B.; Jalali, T. and JalalKamali, A. (2010). Zoning of climatourism in Arsbaran Using TCI, Geographic space, 10(30): 63-88. (In Persian)
Scott, D.; Gössling, S. and De Freitas, C.R. (2008). Preferred climates for tourism: case studies from Canada, New Zealand and Sweden. Climate Research, 38(1), pp.61-73.
Scott, D. and McBoyle, G. (2001). December. Using a ‘tourism climate index’to examine the implications of climate change for climate as a tourism resource, In Proceedings of the first international workshop on climate, tourism and recreation (pp. 69-88). Freiburg,, Germany: Commission on Climate, Tourism and Recreation, International Society of Biometeorology.
Scott, D.; McBoyle, G. and Schwartzentruber, M. (2004). Climate change and the distribution of climatic resources for tourism in North America, Climate research, 27(2): 105-117.
Scott, D.; Rutty, M.; Amelung, B. and Tang, M. (2016). An inter-comparison of the holiday climate index (HCI) and the tourism climate index (TCI) in Europe, Atmosphere, 7(6): 80.
United Nations World Tourism Organization (UNWTO) (2009). From Davos to Copenhagen and Beyond: Advancing Tourism’s Response to Climate Change – UNWTO Background Paper, Retrieved November 23, 2011, from http://sdt.unwto.org/sites/all/files/docpdf/
United Nations World Tourism Organization (UNWTO) (2015). UNWTO Tourism Highlights. Available online: http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416899.
Whittlesea, E. and Amelung, B. (2010). Cost-a South West: What could tomorrow’s weather and climate look like for tourism in the South West of England. National Case Study. Exeter, UK: South West Tourism, Ukclimateprojections. defra. gov. uk/images/stories/Case_studies/CS_SWTourism. pdf.
Yazdanpanah, H.; Abdollahzadeh, M. and PoorEidivand, L. (2013). Study of climate conditions for tourism development using TCI (Case study: East Azarbaijan), Geography and Environmental Planning, 24(1): 89-108. (In Persian)
Yu, G.; Schwartz, Z. and Walsh, J.E. (2009). Effects of climate change on the seasonality of weather for tourism in Alaska, Arctic, pp.443-457.