دوره و شماره: دوره 49، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 381-556 

شناسنامه علمی شماره

1. صفحات آغازین

صفحه 1-5


مقاله علمی پژوهشی

2. تغییرات زمانی- مکانی پوشش برف دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی

صفحه 381-393

قاسم عزیزی؛ مجتبی رحیمی؛ حسین محمدی؛ فرامرز خوش اخلاق


3. شناسایی برفخوان‌های ایران

صفحه 395-408

محمد صادق کیخسروی کیانی؛ سید ابوالفضل مسعودیان


7. تحلیل سری‌های زمانی بارش‌های فصلی در ایران

صفحه 457-475

جعفر معصوم پور سماکوش؛ عبدالله جلیلیان؛ احترام یاری


8. بررسی نقش باد 120 روزۀ سیستان در وزش دمایی شرق و جنوب ‏شرق ایران

صفحه 477-489

شعیب آب خرابات؛ مصطفی کریمی؛ امان اله فتح نیا؛ محمدحامد شام بیاتی


9. بررسی پدیدۀ جزیرۀ حرارتی و اثر آن بر تغییرپذیری روز به روز دمای تابستان شهر بابل

صفحه 491-501

یدالله یوسفی؛ فاطمه کاردل؛ همت اله رورده؛ مولود محتسبی خلعتبری


11. بررسی ماهیت و ساختار وردش‌های جوی به هنگام بارش‌های بهاری فراگیر ایران

صفحه 523-539

اسماعیل حقیقی؛ محمدحسین قلی زاده؛ مهدی دوستکامیان؛ فاطمه قادری


شناسنامه علمی شماره

13. چکیده های انگلیسی

صفحه 1-27