برآورد میزان تبخیر از سطح دریای خزر و واکاوی زمانی- مکانی آن

نوع مقاله : مقاله کامل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آب و هواشناسی، گروه اقلیم ‏شناسی، دانشکدة جغرافیا و برنامه ‏ریزی، دانشگاه اصفهان

2 دانشیار آب و هواشناسی، گروه اقلیم‏ شناسی، دانشکدة جغرافیا و برنامه‏ ریزی، دانشگاه اصفهان

3 استادیار آب و هواشناسی، گروه جغرافیا، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه گلستان

چکیده

امروزه در بین محققان به دلیل امکان تحلیل مکانی- زمانی، عدم صرف هزینة بالا برای برداشت داده، زمان‏برنبودن و به‏خصوص استفاده از داده‏های شبکه‏ای در دسترس، روش‏های تجربی طرفداران زیادی پیدا کرده است. برای اطمینان از صحت برآورد میزان تبخیر دریاچه‏ها از روش‏های ابداع‏شدة تجربی در هیدرولوژی، آن‏ها را با روش بیلان آبی، که روش اندازه‏گیری مستقیم به‏شمار می‏آید، صحت‏سنجی می‏کنند. در تحقیق حاضر برای برآورد تبخیر از سطح دریای خزر به منظور برنامه‏ریزی برای اثرهای نوسانات آب دریا در اکولوژی و تأثیر بر زندگی ساکنان کشورهای مجاور آن، هفت روش تجربی صحت‏سنجی شد که از میان آن‏ها روش مایر بیشترین و نزدیک‏ترین برآورد را به روش مبنا دارا بود. بر اساس روش مایر، میزان تبخیر از سطح این دریا 1010 میلی‏متر در سال برآورد شد. بالاترین میزان تبخیر به لحاظ مکانی از سطح دریای خزر در جنوب‏شرقی و خلیج قره‏بغاز و کمترین میزان آن در بخش غربی و شمالی این دریا انجام می‏گیرد. به لحاظ زمانی نیز بیشترین مقدار تبخیر خزر در تابستان و کمترین مقدار آن در زمستان انجام می‏گیرد. عواملی همچون عرض جغرافیایی و دریافت انرژی، جهت‏گیری ارتفاعات در جنوب و غرب خزر، جریان‏های آب سرد در بخش غربی، و وجود بیابان‏های بخش شرقی خزر در الگوی توزیع تبخیر خزر اثرگذار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimation of Evaporation from the Surface of the Caspian Sea and its Temporal and Spatial Analysis

نویسندگان [English]

  • Akbar Zahraei 1
  • Javad Khoshhal Dastjerdi 2
  • Abdolazim Ghanghermeh 3
1 PhD Student in Climatology, Faculty of Geographical Sciences, University of Isfahan, Esfahan, Iran
2 Associate Professor of Climatology, Faculty of Geographical Sciences, University of Isfahan, Esfahan, Iran
3 Assistant professor of Geography, Faculty of Human Sciences, Golestan University, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Introduction
Increase in the population of the Caspian Sea, particularly in its coastal zones, will force the governments to use water in the years ahead to gain water from the sea. Therefore, the study of seawater fluctuations influencing the sea ecosystem and the changes resulting from these perceptions will be necessary to prevent serious damage to this environment. In order to investigate the fluctuations in lake water, we need to calculate their water balance, to estimate inputs and outputs, and to determine the level of seawater. One of the most important outguns is evaporation. Calculating evaporation from the lakes is carried out in a variety of ways, with different results. The most accurate estimation of evaporation shows the highest accuracy in estimating the sea level. Thus, the aim of this study is to identify the most accurate and easiest method for estimating evaporation from the Caspian Sea water surface based on available data.
Materials and methods
The data used in this study were collected from three data centers on a daily basis: the Russian Academy of Sciences, the Princeton University of Hydrology, and the NCEP / NCAR database center in 1982-2010. The data were initially reviewed, verified and synchronized. To do this, the data from 1982 to 1998 were selected and the evaporation rate of water was estimated by balance method, Hefner, SHahtin, Meyer, US Bureau of Civil Engineering, Marciano and Ivanov. It should be noted that as in the method, discharge the output water into the Gulf of Kara Bogaz is extracted from the equation of the water balance, in order to compare the evaporation rate with the selected methods, the accuracy of the sampling is decreased. In all these methods, the Gulf of Kara Bogaz is reduced from the Caspian Sea level. Assuming that the water balance method is the most accurate estimation for evaporation, the other methods were compared with. The method that had the least difference in estimation with this method was selected as the optimal method. Then, with the selected method, the evaporation rate was estimated in 1982-2010. The evaporation zonation of the sea level was calculated and plotted on monthly, seasonal and yearly maps.
Results and discussion
The findings of the research showed that Meyer's method in comparison with other selected methods in this study has the closest distance and the highest correlation with the balance method. The amount of annual evaporation by Meyer method in different parts of the Caspian Sea is not the same and varies from 688 mm to 1769 mm from north to south. However, the average of the total body weight is from the body. In the Caspian Sea, during the cold season, the least evaporation rate occurs in the northern part and the most in the southern part of the Gorgan Bay.  
Conclusion
According to the results of the base method (balance method), the results showed that Meyer's method has more potential than the other selected methods for estimating evaporation from the Caspian Sea. The methods main relying on climatology element, such as temperature (USBR method), we cannot accurately estimate the evaporation, as a complex and multi-dimensional phenomenon, in the Caspian Sea. On the other hand, among the selected methods, when an influential element such as wind speed can be studied only at one level (the Hefner and Marciano method) alone, we cannot provide an accurate estimate of evaporation changes from the Caspian Sea. Finally, it can be said that among different methods, any method that can check the relationship between at least three factors of wind speed, temperature and water vapor pressure on two levels can provide a better and more realistic picture of evaporation changes from the Caspian Sea level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaporation
  • fluctuation of water level
  • gridded data
  • Caspian Sea
اقتصادی، ش. و زاهدی، ر. (1390). مطالعة عوامل تأثیرگذار بر نوسانات تراز آب خزر جنوبی، مجلة علوم و فنون دریایی، 10(3): 4ـ13.
ترابی آزاد، م. محسنی آراسته، ا. سلامی ابیانه، ر و داریوش منصوری (1389). مطالعۀ تبخیر در خلیج فارس بر اساس یک مدل برهمکنش هوا-دریا، فصلنامۀ علوم و تکنولوژی محیط زیست، 2.
وشحال دستجردی، ج. (1376). تحلیل و ارائة مدل‏های سینوپتیک کلیماتولوژی برای بارش‏های بیش از صد میلی‏متر در سواحل جنوبی دریای خزر، رسالة دکتری، دانشگاه شهید مدرس.
شمسی، ع. (1379). تبخیر و تبادل حرارتی دریای خزر، مرکز مطالعات و تحقیقات منابع آب دریای خزر، وزارت نیرو.
صباغ یزدی، س. و مؤمنی هروی، ع. (1389). اندرکنش تأثیرات تبخیر، بارش، و ورودی رودخانهها در مدلسازی حجم محدود جریانهای افقی روی بستر سهبُعدی دریای خزر، فصلنامة اقیانوس‏شناسی، 1: 65ـ76.
علیزاده، ا. (1382). مبانی هیدرولوژی کاربردی، چ16، انتشارات امام رضا.
Allahdadi, MN.; Chegini, V.; Fotouhi, N. and Golshani, AA. (2004). Wave Modeling and Hindcast of the Caspian Sea, Conference: Conference: 6th International Conference on Coasts, Ports, and Marine Structures January 2004, Tehran, IRAN,
Alizadeh, A. (2006). Principles of applied hydrology, 16th edition, Imam Reza pub.
Chow, V.T. (1964). Handbook of Applied Hydrology, McGraw-Hill Book Company, New York,
Dalton, J. (1802). Experimental essays on evaporation, Manchester Literary Philosophical Society Proceedings, 5: 536-602.
Delclaux, F.; Coudrain, A. and Condom, T. (2007). Evaporation estimation on lake Titicaca: a synthesis review and modeling, Hydrological Processes, 21: 1664-1677.
Dos Reis, R.J. and Dias, N.L. (1998). Multi-season lake evaporation: energy-budget estimates and CRLE model assessment with limited meteorological observations, Journal of Hydrology, 208: 135-147.
Eghtesadi, Sh. and Zahedi, R. (2011). Investigation of Factors Affecting South Oscillatory Water Fluctuations, Journal of Marine Science and Technology, 10(3).
Filimonova, A. and Trubetskova, M. (2005). Calculation of evaporation from the Caspian Sea surface, Stochastic Hydraulics 2005 - 23 and 24 May 2005.
Ibrayev, R. A., zsoy, C., Schrum,O., and Sur,H., (2010), Seasonal variability of the Caspian Sea three-dimensional circulation, sea level and air-sea interaction, Ocean Sci311:329.
International Environment House (2016). Programme DEWA/GRID-Geneva.
Iranian Ports and Maritime Organization (2017). Department of Statistics and Information.
Khoshhal Dastjerdi, J. (1997). Analysis and presentation of Synoptic Climatology models for precipitation over 100 mm on the southern shores of the Caspian Sea, Ph.D., Shahid Modarres University.
Malekinezhad, H.,(2012), comparative study of climatic parameters affecting evaporation in central and southern coastal areas in Iran, Water resources and wetlands, PP-605:618.
Marciano, J.J. and Harbeck, G.E. (1954). Mass-transfer studies. In: USGS (Editor), Water-Loss errors in daily and monthly input data, Hydrological Processes, 11(11): 1465-1473.
Meyer, A.F. (1942). Evaporation From Lakes and Reservoirs: A Study Based on Fifth Years, NY, USA.
Morton, F.I. (1983b). Operational estimates of lake evaporation, Journal of Hydrology, 66: 77-100.
NOAA National Center for Environmental Prediction Reanalysis Information (2016). https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.ncep.reanalysis.
Panin, G., (2007), Caspian Sea level fluctuations as a consequence of regional climatic change. In: Lozán, l Wissenschaftliche Auswertungen, Hamburg, 384 p.
Princeton University, Dept. Civil and Environmental (2016). Terrestrial Hydrology Group, Princeton, NJ 08544 .
Qin, B. and Huang, Q. (1998). Evaluation of the climatic change impacts on the inland lake - a case stdy of Lake Qinghai, China, Climatic Change, 39: 695-714.
Sabbagh Yazdi, S.R. and Momeni Heravi, A. (2010). Interaction of evapotranspiration, precipitation and river influences in the modeling of the limited volume of horizontal flows on the 3D surface of the Caspian Sea, Oceanographic Quarterly, No. 1.
Shamsi, A. (2000). Thermal evaporation and heat exchange in the Caspian Sea, Caspian Water Resources Research and Research Center, Ministry of Energy.
Sturrock,A.,(1978), Evaporation and Radiation Measurements at Salton Sea, California, Library of Congress Cataloging in Publication Data, Supt. of Docs. No. : 119.13: 2053.
Vallet-Coulomb, C.; Legesse, D.; Gasse, F.; Travi, Y. and Chernet, T. (2001). Lake evaporation estimates in tropical Africa (Lake Ziway, Ethiopia), Journal of Hydrology, 245: 1-18.
Winter, T.C. (1981). Uncertainties in Estimating the Water Balance of Lakes, Water Resources Bulletin, 17(1): 82-115. NY, USA.
Xu. C.-Y., and V.P., Singh(1998), Dependence of evaporation on meteorological variables at different time-scales and intercomparison of estimation methods, Hydrological Processes, Hydro. Process, PP- 429:442.