حساسیت شاخص های شکل و تحولی مئاندرها به پویایی رودخانه‏ های کوچک (مطالعۀ موردی: رودخانۀ قره سو در کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله کامل

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی

2 دانش ‏آموختة ژئومورفولوژی، گروه جغرافیا، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی

چکیده

برای بررسی وضعیت پویایی موج‏ها و مئاندرهای رودخانة قره‏سو مسیر رودخانه در چهار دورة زمانی بر اساس عکس‏های هوایی سال‏های 1334 و 1346 و تصاویر ماهواره‏ای IRS سال‏های 1383 و 1388 در محیط نرم‏افزار GIS رقومی‏ شد و فاکتورهای شکل مانند شعاع مئاندرها، طول موج، دامنه، و عرض ساحل طغیانی و شاخص‏های تحولی مانند ضریب فعالیت مجرا، میزان جابه‏جایی عرضی، و مساحت تصرف‏شده توسط فعالیت مجرا از آن‏ها استخراج شد. نتایج آزمون‏های آماری نشان داد که در چهار دورة زمانی هیچ اختلاف معنی‏داری بین فاکتورهای شکل رودخانه وجود ندارد؛ ولی شاخص‏های تحولی و شاخص‏های ترکیبی نشان دادند که رود در سه دورة زمانی اول به سمت تعادل ایستا و در دورة چهارم به پویایی تمایل دارد. این شاخص‏های تحولی می‏توانند با دقت بیشتر به شیوة دیگری نیز استخراج شوند. از دو دوره تصویر ماهواره‏ای 1386 و 1394 پهنای رود ترسیم شد و ترکیب آن‏ها با دستور یونیون بازه‏هایی از رودخانه را، که دچار تغییرات مساحت و جابه‏جایی ‏شده بودند، به‏دقت نشان داد. در رودخانة قره‏سو پویایی رودخانه به بازة مستقیم‏شده در میان‏دست رود و همچنین چند بازة پایین‏دست آن متمرکز شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sensitivity of Form and Evolutionary Parameters of Meanders to Small Rivers Dynamics, (Case Study: Ghere – Sou River in Kermanshah)

نویسندگان [English]

 • Iraj Jabbari 1
 • Tahere Rahimi Javid 2
1 Associate Professor of Geography, Faculty of Literature, Razi University, Iran
2 MA in Geomorphology, Faculty of Literature, Razi University, Iran
چکیده [English]

Introduction
Shield (2000), using some geometric activity parameters, explains how reservoir can be effective on downstream river channel migration. After that, Magdaleno and Fernández-Yuste (2011) recognized that these parameters may complement the classical form parameters and represent the real functioning of the river corridor, in geomorphological analyses of meander dynamics. However, the effectiveness of these indices is not clear on other channels where meandering is not very developed and it is not clear if or not the geometrical parameters can indicate the type of functional and dynamics of this type of rivers.
Materials and methods
We have selected an area about 52 km wide along the total length, 219 km, of the Ghere- Sou River as the study area; this is because of location of Kermanshah Plain on a fault line that allows smaller changes. The study of the sinuosity of the river during the 54 years (1955 to 2009) shows that the number of meanders has been increased and decreased constantly.  The meanders are included just a quarter of windings, at this study.
To study the dynamics of sinuosity, we used form parameters such as the radius of curvature, wavelength, amplitude, meander length, and evolutionary parameter such as bankfull width, magnitude of channel lateral migration, area occupied by the active channel and channel activity coefficient to determine the evolution of the meander belt in the central sector of Ghere-Sou River.
At first, aerial photos from 1954 and 1967 (black and white; approximate scale 1:55,000 and 1:20,000) and satellite images of IRS 2004 and 2009 (colour; with 2 m. resolution) were digitized and the factors was measured in ArcGIS. Using the Kolmogorov-Smirnov normality test for three form factors (wavelength and the radius of curvature and amplitude), Friedman tests were examined for abnormal data and ANOVA test for normal data.  Finally, the spatial distribution for the morphology parameters was analyzed in order to determine if they showed a change downstream. Comparing the form and geomorphic activity parameters elucidated which groups of parameters are powerful to show the dynamics of river.  
Results and discussion
Ghere-Sou River has curvatures as sinuosity and meanders at 81 points, totally. The curvatures numbered 1 to 81 from up to downstream. Comparing these points at four years (1955, 1967, 2004 and 2009) showed that sinuosity has decreased at some points and it has increased at some other points. Thus, we can see that the number of arcs has been changed from 77 to 79 and then 77 and finally to 65. The sinuosity characteristics of arcs have been changed through these periods. However, three parameters including radius of curvature, wavelength, and amplitude have suffered from very little fluctuations. The results of Friedman and ANOVA show that there is not significant difference between them. However, other parameters including meander length, bankfull width, magnitude of channel lateral migration, the area occupied by the active channel and channel activity coefficient have indicated a progressive trend from 2005 to 2009.  
A glance at the average bankfull width of river in different years show that this factor was about 108 m in 1955, 95 m  in 1967,  and 77 m in 2004 and finally reached to 89 m in 2009. This means that river has been more dynamic during last 5 years and it has added 11 meters to its width on average. The same is also true about average of lateral migration of river, so that the first until 2.5, 0.92, and 3.5 m per year, respectively. The total area occupied by means of channel activity had increased in the period. Channel activity coefficient is reached from 2.51 at the first period to 0.82 at the second period and finally to 2.76 at the third period.  Therefore, the river is desired to have a state of static equilibrium at the first and second period and now try to have a state of dynamic equilibrium. The evolutionary changes are conducted in GIS and cause to promote the analysis capacity.
The river has been divided into 11 reaches in the two Google earth images in 2005 and 2015 and they were union together at the ArcMap. The results illustrate that the river has had up to 70% overlapping in the fifth reach. However, the changes of river have become more apparent at sixth reach while going to be channelized. This situation is to be the same downstream because of river balancing nature.
Conclusion
This study about the dynamics of Gher-Sou River elucidated that only the form parameters (wavelength, amplitude, curve radius) don’t explain evolutionary characteristics and we need some morphological parameters such as magnitude of channel lateral migration, the area occupied by the active channel and channel activity coefficient. Some compositional parameters such as radius of curvature to the average bankfull width can also show these changes. These results confirmed by Magdaleno and Fernández-Yuste (2011) highlighted dynamic equilibrium of Ghare-Sou River in Kermanshah plain since 2004. The dynamics are coincided with urbanization and the expansion of activities and projects implementation.
Further study on the parameters may be a cause to produce more accurate parameters in relation to evolutionary characteristics; for example, the remaining of active channels overlapping may provide better results in some cases. The parameter is obtained from overlaying of two periods and calculation of non-intersected area. Using GIS, it can be obtained by combination of different layers of the area.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • river dynamics
 • Ghare-Sou River
 • geomorphology
 • channel change
 • meander
بیاتی خطیبی، م. (1391). بررسی رفتار پیچان‏رودها در دشت‏های سیلابی نواحی نیمه‏خشک، مطالعة موردی: دشت‏های سیلابی دامنه‏های جنوب‏شرقی کوهستان سهند (رودخانة شور و قره‏آغاج)، فصل‏نامة تحقیقات جغرافیایی؛ س27، ش3، 18448ـ 18472.
رضایی مقدم، م.ح. و خوش‏دل، ک. (1388). بررسی پیچ‏وخم های مئاندر اهرچای در محدودة دشت ازو مدل ورزقان، جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، ش7: 40-58.
علایی طالقانی، م.؛ حاصلی، ف. و احمدی ملاوردی، م. (1392). ارزیابی نقش انسان در فرسایش کناره‏ای وگسترش جانبی مئاندرهای رودخانة گاماسیاب در دشت بیستون، مجلة جغرافیا و پایداری محیط، 6: 107-120.
مقصودی، م.؛ شرفی، س. و مقامی، ی. (1389). روند تغییرات الگوی مورفولوژیکی رودخانة خرم‏آباد با استفاده از Auto Cad و GIS، RS، مجلة برنامه‏ریزی و آمایش فضا (مدرس علوم انسانی)، 14 (3): 275-294.
یمانی، م. و شرفی، س. (1391). ژئومورفولوژی و عوامل مؤثر در فرسایش کناری رودخانه هررود در استان لرستان، مجلة جغرافیا و برنامه‏ریزی، 23(1): 15-32.
Addink, E. and Kleinhans, M. (2008). Recognizing meanders to reconstruct river dynamics of the Ganges. In: Hay, G., Blaschke, T., Marceau, D. (Eds.), GEOBIA (Pixels, Objects, Intelligence: Geographic Object Based Image Analysis for the 21st Century). Vol. 48, part 4/C1 of The international archives of the photogrammetry, remote sensing and spatial information sciences. Int. Soc. for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), Calgary, Canada.
Alaee Taleghani, M.; Haseli, F. and Ahmadi Malaverdi, A. (2013). Assessing Human Role in Lateral Erosion and Lateral Extension of Gamasiab River in Bistoon Plain, Journal of Geograhy and Environental Sustainbility, 6: 102-107.
Bayati Khatibi, M. (2012). Investigation the behavior of meanders on flood plains in semi-arid regions, Case stady: Flood plains on North East of Sahand Mt., Geographical Research, 3 (136): 182-212.
Brice, J.C. (1977). Air Photo Interpretation of the Form and Behavior of Alluvial Rivers. Final Report to the U.S. Army Research Office—Durham. Washington University, St. Louis, MO. 10 pp.
Gbris, G. and Nàdor, A. (2007). Long-term fluvial archives in Hungary: response of the Danube and Tisza rivers to tectonic movements and climatic changes during the. Quaternary: a review and new synthesis, Quaternary Science Reviews, 26: 2758-2782.
Gurnell, A.M.; Downward, S.R. and Jones, R. (1994). Channel planform change on the River Dee meanders, 1876–1992, Regulated Rivers: Research & Management, 9(4): 187-204.
Güneralp, I.; Abad, J.D.; Zolezzi, G. and Hooke, J. (2012). Advances and challenges in meandering channels research, Geomorphology, 163-164: 1-9.
Hooke, J.M. (1987). Changes in meander morphology. In: International Geomorphology, Part 1, ed. V. Gardiner, pp. 591-609. Chichester, UK: John Wiley and Sons, Ltd.
Hooke, J.M. (2007). Spatial variability, mechanisms and propagation of change in an active meandering river, Geomorphology, 84(3-4): 277-296.
Howard, A.D. (1992). Modeling channel migration and floodplain sedimentation in meandering streams. In: Carling, P.A., Petts, G.E. (Eds.), Lowland Floodplain Rivers: Geomorphological Perspectives, John Wiley and Sons, Chichester, UK.
Lagasse, P.F.; Zevenbergen, L.W.; Spitz, W.J. and Thorne, C.R. (2004). Methodology for Predicting Channel Migration, NCHRP Web-Only Document 67 (Project 24-16), National Cooperative Highway Research Program, Transportation Research Board, Washington, D.C.
Latapie, A.; Gamenon, B.; Rodrigues, S.; Paquier, A.; Bouchard, J.P. and Moatar, F. (2014). Assessing channel response of a long river influenced by human disturbancs, Catena, 121: 1-12.
Lutgens, F.K. and Tarbuck, E.J. (1995). Essentials of Geology, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.
MacDonald, T.E.; Parker, G. and Leuthe, D.P. (1991). Inventory and analysis of stream meander problems in Minnesota, St Anthony Falls Laboratory, University of Minnesota, Minneapolis, MN, USA: 37 pp.
Magdaleno, F. and Fernàndez-Yuste, J.A. (2011a). Hydrogeomorphological alteration of a large Mediterranean river: relative role of high and low floes on the evolution of riparian forests and channel morphology, River Research and Applications, 27(3): 374-387.
Magdaleno, F. and Fernàndez-Yuste, J.A. (2011b). Meander dynamics in a changing river corridor, Geomorphology, 130: 197-207.
Maghsoodi, M.; Sherefi, S. and Meghami, Y. (2010). The Trend of Morphologic pattern Changes in Khoremabad River using RS, Auto Cad and GIS, The Journal of Spatial Planning, 14(3): 275-294.
Nanson, G.C. and Hickin, E.J. (1986). A statistical analysis of bank erosion and channel migration in Western Canada, Geological Society of America Bulletin, 97(8): 497-504.
Nanson, G.C. and Hickin, E.J. (1983). Channel migration and incision on the Beatton River, Journal of Hydraulic Engineering, ASCE, 109(3): 327-337.
Neill, C.R. (1987). Sediment balance considerations linking long-term transport and channel processes, In: Thorne, C.R., Bathurst, J.C., Hey, R.D. (Eds.), Sediment Transport in Gravel-bed Rivers, Wiley, New York, pp. 225-242.
Po-Hug, Y. and Namgyu, P. (2009). Maximum migration distance of meander channel in sand using hyperbolic function approach, Journal of Hydraulic Engineering, ASCE, 135(8): 629-639.
Rezaie Moghadem, M.H. and Khoshdel, K. (2019). The Study of Meanders Curvatures of Aher-Chai in Vezerghan plain Area, Geography and environmental planning, 7: 40- 58.
Richard, G.A.; Julien, P.Y. and Baird, D.C. (2005). Case study: modeling the lateral mobility of the Rio Grande below Cochiti Dam, New Mexico, Journal of Hydraulic Engineering, ASCE, 131 (11): 931-941.
Shields Jr, F.D.; Simon, A. and Stefeen, L.J.  (2000). Reservoir effects on downstream river channel migration, Environmental Conservation, 27(1): 54-66 .
Yamani, M. and Sharafi, S. (2011). Geomorphology and effective factors on lateral erosion in Hor Rood River, Lorestan province, Geomorphology and environmental planning, 23(1): 15-23.
Yousefi, S.; Pourghasemi. H.R.; Hooke, J. and Navartil, O. (2016). Changes in morphometric meander parameters identified on the Karoon River, Iran, using remote sensing data, Geomorphology, 271: 55-64.
 
دوره 50، شماره 3
مهر 1397
صفحه 459-471
 • تاریخ دریافت: 27 فروردین 1395
 • تاریخ بازنگری: 06 اسفند 1396
 • تاریخ پذیرش: 02 اردیبهشت 1397
 • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1397