واکاوی پیوند میان نوسان شمالگان و رخداد بارش در ایران

نوع مقاله : مقاله کامل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جغرافیای طبیعی، دانشکدة علوم جغرافیا و برنامه‏ ریزی، دانشگاه اصفهان

2 استاد گروه جغرافیای طبیعی، دانشکدة علوم جغرافیا و برنامه‏ ریزی، دانشگاه اصفهان

چکیده

در این پژوهش برای واکاوی نقش نوسان شمالگان در فراوانی روزهای همراه با رخداد بارش در ایران از داده‏های روزانة بارش GPCC، داده‏های روزانة نوسان شمالگان از مرکز پیش‏بینی آب و هوایی نوا و داده‏های ارتفاع ژئوپتانسیل 700 هکتوپاسکال از پایگاه داده‏های مرکز ملی پیش‏بینی محیطی- مرکز ملی پژوهش‏های جوی طی بازة زمانی 1367-1391 استفاده شد. نخست، برای بررسی نقش نوسان شمالگان بر روی فراوانی رخداد بارش، از آمارة خی‌دو و سپس از آزمون همبستگی تأخیری برای یافتن بیشترین همبستگی میان این دو پارامتر استفاده شد. با استفاده از تأخیر زمانی، فراوانی روزهای همراه بارش‏ از آبان تا اردیبهشت هنگام برقراری نمایة مثبت و منفی نوسان شمالگان بررسی شد. نتایج نشان داد که احتمال رخداد بارش هنگام نمایة مثبت شمالگان بیشترین است. نقشه‏های میانگین ارتفاع تراز 700 هکتوپاسکال هنگام برقراری نمایة مثبت شمالگان نشان می‏دهد که شیو شدید فشار در شرق اقیانوس اطلس حاصل کاهش شدید فشار کم‏فشار قطبی و افزایش گسترة نصف‏النهاری پُرفشار جنب‏حاره در حوالی نصف‏النهار گرینویچ به طرف عرض‏های بالاتر سبب می‏شود تا ناوة کم‏عمقی بر روی شرق دریای مدیترانه به‏وجود ‏آید که همراه جریانات شمال‏سو شرایط پویشی برای ایجاد سامانة کم‏فشار شرق دریای مدیترانه به‏وجود می‏‏آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Relationship between Arctic Oscillation and Precipitation in Iran

نویسندگان [English]

  • Zahra Hojati 1
  • Seyed Abolfazl Masoodian 2
1 PhD Candidate in Climatology, University of Isfahan, Iran
2 Professor of Climatology, University of Isfahan, Iran
چکیده [English]

Introduction
Simultaneous variations in weather and climate over widely separated regions have long been noted in the meteorological literature. Such variations are commonly referred to as "teleconnections". In the extra-tropics, teleconnections link neighboring regions mainly through the transient behavior of atmospheric planetary-scale waves. One of the most well-known teleconnections is the Arctic Oscillation. Arctic Oscillation is the leading mode of extratropical circulation from the surface to the lower-level stratosphere in the northern hemisphere. Fluctuations in the Arctic Oscillation create a seesaw pattern in which atmospheric pressure at polar and middle latitudes fluctuates between negative and positive phases. For instance, a positive Arctic Oscillation phase is accompanied by low pressure over the north Polar Regions and high pressure at the mid-latitudes. These features are reversed in a negative Arctic Oscillation phase. The Arctic Oscillation trends are highly correlated with atmospheric phenomena such as variability in sea level pressure, storm tracks and precipitation throughout northern hemisphere.  
Materials and methods 
The purpose of this study is to examine the impact of the Arctic Oscillation on the frequency of days with rainfall event in Iran. For doing so, we used three dataset. 1) The gridded daily precipitation of GPCC in a 1˚ latitude × 1˚ longitude resolution. These data have been extracted for 154 grid points within the political boundary of Iran. Therefore, our initial matrix of daily precipitation have been consisted of 9125 rows, one for each day from March 21, 1988 (Farvardin 1, 1367), to March 20, 2013 (Esfand 29, 1391), and 154 columns, one for each grid point in Iran. 2) The daily Arctic Oscillation index from the Climate Prediction Center of the National weather service, NOAA. These data have formed a matrix in 9125×1.  3) The mean daily geopotential height data of 700 hPa level at 2.5˚ × 2.5˚ grid resolution from National Center Environmental/ Department of Energy (NCEP-DOE). This matrix is also consisted of 9125 rows, one for each day from March 21, 1988, to March 20, 2013, and 5328 columns, one for each grid point in northern hemisphere. In this study,  was used to investigate the impact of the Arctic Oscillation on the frequency of rainfall evens. Then, the lag correlation was used to find the highest correlation between the Arctic Oscillation and the frequency of the days with rainfall event. Based on this, the frequency of rainfall event was investigated. Finally, the long term mean geopotential height of the 700 hPa level in association with the highest correlation was analyzed. MATLAB software was employed to analyze the data.
Results and discussion
The  statistic and its significant test showed that the relationship between the Arctic Oscillation and the frequency of days with rainfall event is significant from October 23- November 21 (Aban) to April 21 – May 21 (Ordibehesht). Then, the obtained results of lag correlation showed simultaneous correlation in the two months of October 23- December 21 (Aban and Azar) and lag time for December 22 – March 20 (winter) and March 21- May 21 (Farvardin and Ordibehesht). Based on the obtained correlation results, the frequency of the days with rainfall event from November to May was investigated during the positive and the negative phases of the Arctic Oscillation. The results have indicated that the probability of rainfall events during the positive phase of the Arctic Oscillation is the highest. A survey on mean daily geopotential height of 700 hPa level, when the Arctic oscillation is positive, reveals that 700-hPa level is anomalously low over the polar caps and over the region of the Icelandic Low while it is anomalously high over the western half of Africa to southwest Europe. This pattern leads to enhanced pressure gradient over the eastern half of Atlantic and northwest Europe. This 700 hPa level pattern forms a trough over the eastern Mediterranean. Positive vorticity and northerly flow in this area create dynamic conditions to develop low pressure system. When the system is accompanied with other weather conditions can cause rainfall in Iran. In addition to the eastern Mediterranean trough, the sub-tropical high pressure also plays an important role in the rainfall events. Reduction in the zonal range of high pressure at the time of the occurrence of a positive phase of the Arctic Oscillation and its retreat from the southern half of Iran and even in the formation a divergent core over north Arab Sea as the most important source of humidity can increase the probability of rainfall event in Iran.
Conclusion
The results showed that the impact of the Arctic Oscillation on the frequency of the days with rainfall event starts from October 23- November 21 (Aban) and continues to April 21 – May 21 (Ordibehsht). The probability of rainfall event during the positive phase of the Arctic Oscillation is the highest as well. Synoptic pattern of 700 hPa showed that the positive phase of the Arctic Oscillation increase pressure gradient over the eastern half of Atlantic. This pattern provides conditions to develop eastern Mediterranean trough in mid troposphere and low pressure system in low troposphere over the eastern Mediterranean. Decrease of pressure due to the positive phase of Arctic Oscillation in mid-latitude affects subtropical high pressure and retreat from southern half of Iran. Its retreat and even formation of a divergent core over north Arab Sea can increase the probability of rainfall events in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rainfall event
  • Arctic Oscillation
  • lag correlation
  • frequency
  • Iran
احمدی، م. (1392). تحلیل ارتباط بین الگوهای پیوند از دور و ویژگی‏های بارش ایران، رسالة دکتری اقلیم‏شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.
امیدوار، ک. و جعفری ندوشن، مو (1393). اثر نوسان قطبی بر نوسان‏های دما و بارش فصل زمستان در ایران مرکزی، فصل‏نامة جغرافیایی سرزمین، 41: 65ـ76.
حجازی‏زاده، ز. و فتاحی، ا. (1386). تحلیل الگوهای سینوپتیکی بارش‏های زمستانة ایران، مجلة جغرافیا، 3: 89ـ107.
خسروی، م. (1383). بررسی روابط بین الگوهای چرخش جوی کلان‏مقیاس نیم‏کرة شمالی با خشک‏سالی سالانة سیستان و بلوچستان، مجلة جغرافیا و توسعه، 167ـ188.
عساکره، ح. (1390). مبانی اقلیم‏شناسی آماری، زنجان: انتشارات دانشگاه زنجان.
مسعودیان، س.ا؛ کیخسروی کیانی.م.ص. و رعیت‏پیشه، ف. (1393). معرفی و مقایسة پایگاه داده اسفزاری با پایگاه‏های دادة GPCC، GPCP، و CMAP، مجلة تحقیقات جغرافیایی، ۲۹(1): 73ـ88.
میری، م.؛ عزیزی، ق.؛ خوش‏اخلاق، ف. و رحیمی، م. (1395). ارزیابی آماری داده‏های شبکه‏ای بارش و دما با داده‏های مشاهده‏ای در ایران، نشریة علمی‏- پژوهشی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، 35: 39ـ51.
یاراحمدی، د. و عزیزی، ق. (1386). تحلیل چندمتغیرة ارتباط میزان بارش فصلی ایران و نمایه‏های اقلیمی، پژوهش‏های جغرافیایی، 62: 161ـ 174.
Ahmadi, M. (2013). Analysis of the relationship between teleconnection patterns and rainfall characteristics of Iran, Phd dissertational climatology, Tarbiat Modares University.
Asakereh, H. (2011). The Basics of Statistical Climatology, Zanjan: Zanjan University Press, First Edition.
Chen, Y.; Guo, S.; Liu, Y.; Ju, J. and Ren, J. (2017). Interannual Variation of the Onset of Yunnan’s Rainy Season and Its Relationships with the Arctic Oscillation of the Preceding Winter, Atmospheric and Climate Sciences, 7(2): 210-222.
Givati, A. and Rosenfeld, D. (2013). The Arctic Oscillation, climate change and the effects on precipitation in Israel, Atmospheric research, 132: 114-124.
Glantz, M.H., Katz, R.W. and Nicholls, N. eds., 1991. Teleconnections linking worldwide climate anomalies (Vol. 535). Cambridge: Cambridge University Press.
Gong, D.Y.; Gao, Y.; Guo, D.; Mao, R.; Yang, J.; Hu, M. and Gao, M. (2014). Interannual linkage between Arctic/North Atlantic Oscillation and tropical Indian Ocean precipitation during boreal winter, Climate dynamics, 42(3-4): 1007-1027.
Gong, D. and Wang, S. (2003). Influence of Arctic Oscillation on winter climate over China, Journal of Geographical Sciences, 13(2): 208-216.
Hejazizadeh, Z. and Fatahi, A. (2007). Analysis of synoptic patterns of rainfall in Iran, Quarterly Geography, 3: 89-107.
Hu, Q. and Feng, S. (2010). Influence of the Arctic oscillation on central United States summer rainfall, Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 115(D1).
Jovanović, G.; Reljin, I. and Reljin, B. (2008). The influence of Arctic and North Atlantic Oscillation on precipitation regime in Serbia, In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (4(1): 012025). IOP Publishing.
Kutzbach, J.E. (1970). Large-scale features of monthly mean Northern Hemisphere anomaly maps of sea-level pressure, Monthly Weather Review, 98(9): 708-716.
Lorenz, E.N. (1951). Seasonal and irregular variations of the Northern Hemisphere sea-level pressure profile, Journal of Meteorology, 8(1): 52-59.
Mao, R.; Gong, D.Y.; Yang, J. and Bao, J.D. (2011). Linkage between the Arctic Oscillation and winter extreme precipitation over central-southern China, Climate Research, 50(2-3): 187-201.
Masoodian, S.A.; Keikhosravi Kiany, M.S. and Rayatpishe, F. (2014). Introducing and comparing the Asfezari database with GPCC, GPCP and CMAP databases, Geographical Research journal, 29(1): 73-88.
McCabe‐Glynn, S.; Johnson, K.R.; Strong, C.; Zou, Y.; Yu, J.Y.; Sellars, S. and Welker, J.M. (2016). Isotopic signature of extreme precipitation events in the western US and associated phases of Arctic and tropical climate modes, Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 121(15): 8913-8924.
Miri, M.; Azizi, G.; Khoshakhlagh, M. and Rahimi, M. (2017). Evaluation Statistically of Temperature and Precipitation Datasets with Observed Data in Iran, Iranian Journal of Watershed Management Science and Engineering ,10(35): 39-51.
Omidvar, K. and Jafari Nadoshan, M. (2014). Study of Arctic Oscillation Effect on Temperature and Precipitation Fluctuations at winter in Central Iran, Quarterly Geographical journal of territory (Sarzamin), 41: 65-76.
Pavlović Berdon, N. (2012). The impact of Arctic and North Atlantic Oscillation on temperature and precipitation anomalies in Serbia, Geographica Pannonica, 16(2): 44-55.
Raziei, T.; Bordi, I. and Pereira, L.S. (2011). An application of GPCC and NCEP/NCAR datasets for drought variability analysis in Iran, Water resources management, 25(4): 1075-1086.
Thompson, D.W. and Wallace, J.M. (1998). The Arctic Oscillation signature in the wintertime geopotential height and temperature fields, Geophysical research letters, 25(9): 1297-1300.
Wallace, J.M. and Gutzler, D.S. (1981). Teleconnections in the geopotential height field during the Northern Hemisphere winter, Monthly Weather Review, 109(4): 784-812.
Wen, M.; Yang, S.; Kumar, A. and Zhang, P. (2009). An analysis of the large-scale climate anomalies associated with the snowstorms affecting China in January 2008, Monthly weather review, 137(3): 1111-1131.
Wu, B. and Wang, J. (2002). Possible impacts of winter Arctic Oscillation on Siberian high, the East Asian winter monsoon and sea-ice extent, Advances in Atmospheric Sciences, 19(2): 297-318.
Yang, H. (2011). The significant relationship between the Arctic Oscillation (AO) in December and the January climate over South China, Advances in Atmospheric Sciences, 28(2): 398-407.
YarAhmadi, D. and Azizi, A. (2008). Multivariate Analysis of Relationship Between Seasonal Rainfall in Iran with Climate Indices, Geographic research Quarterly, 62: 161-174.
Ye, H.; Fetzer, E.J.; Behrangi, A.; Wong, S.; Lambrigtsen, B.H.; Wang, C.Y. and Gamelin, B.L. (2016). Increasing daily precipitation intensity associated with warmer air temperatures over Northern Eurasia, Journal of Climate, 29(2): 623-636.