چکیده های انگلیسی

شناسنامه علمی شماره

10.22059/jphgr.2018.69798

عنوان مقاله [English]

English Abstracts