دوره و شماره: دوره 50، شماره 4، دی 1397، صفحه 611-827 
اثر کوه‌های زاگرس بر چرخندهای بارش‌زای ایران

صفحه 639-653

10.22059/jphgr.2019.245032.1007142

فاطمه ستوده؛ بهلول علیجانی؛ محمد سلیقه؛ مهری اکبری


بررسی اقلیمی سامانه‌های بندالی نیمکرۀ شمالی و ایران

صفحه 655-667

10.22059/jphgr.2018.247237.1007151

فاطمه عابدی؛ داریوش رحیمی؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ محمد صادق کیخسروی کیانی


بررسی الگوی پراکنش مکانی نبکا (مطالعة موردی: دشت صوفیکم، استان گلستان)

صفحه 697-712

10.22059/jphgr.2018.258190.1007222

محمد علی نژاد؛ محسن حسینعلی زاده؛ مجید اونق؛ علی محمدیان بهبهانی