کاربرد مدل شاخص آسیب‌پذیری تپه‌های ماسه‌ای (DVI) در ارزیابی تپه‌های ماسه‌ای ساحلی از بندر سیریک تا بندر زیارت در جنوب‌شرق استان هرمزگان

نوع مقاله : مقاله کامل

نویسندگان

1 دانش آموختۀ دکتری ژئومورفولوژی دانشکدۀ جغرافیا و برنامه ‏ریزی دانشگاه تبریز

2 استاد گروه ژئومورفولوژی دانشکدۀ جغرافیا و برنامه‏ ریزی دانشگاه تبریز

3 استادیار گروه جغرافیای دانشگاه هرمزگان

چکیده

تپه‏های ماسه‏ای مانعی در برابر امواج‏اند و می‏توانند سواحل را از فرسایش حفظ کنند. بنابراین، حفاظت از این تپه‏ها امری مهم و نیازمند مدیریت است. هدف از این پژوهش بررسی میزان آسیب‏پذیری تپه‏های ماسه‏‏ای واقع در حد فاصل بندر سیریک تا بندر زیارت در جنوب ‏شرق استان هرمزگان است، زیرا ساخت اسکله‏های جدید در سال‏های اخیر به تغییراتی در ساحل این منطقه منجر شده است. بنابراین، آگاهی از وضعیت آسیب‏پذیری تپه‏های ساحلی می‏تواند در مدیریت و حفاظت این تپه‏ها اثربخش باشد. در این پژوهش، عوامل مؤثر در آسیب‏پذیری تپه‏های ماسه‏ای ساحلی، شامل شرایط ژئومورفولوژی تپه‏های ماسه‏ای، عوامل دریایی، فرایندهای بادی، پوشش گیاهی، تأثیر فعالیت‏های انسانی، و عامل مدیریتی، با استفاده از چک‏لیست، ارزیابی شد. داده‏های استفاده‏شده شامل داده‏های آماری، داده‏های مکانی، بازدیدهای میدانی، تصاویر ماهواره‏ای، عکس‏ هوایی، و نتایج گرانومتری است. نتایج نشان داد میزان شاخص آسیب‏پذیری (DVI) در همة محوطه‏ها متوسط است. همچنین، مشخص شد در میان عوامل مورد بررسی، عامل وضعیت ژئومورفولوژیک تپه‏های ماسه‏ای و سپس فرایندهای بادی به‏ترتیب بیشترین تأثیر را در آسیب‏پذیری تپه‏ها دارند. ارزیابی شاخص تعادل نشان داد تعادل میان آسیب‏پذیری و مدیریت تپه‏ها در هیچ کدام از محوطه‏ها وجود ندارد که دلیل آن می‏تواند نبود متولی مشخصی در زمینة مدیریت اجرایی حفاظت از سواحل باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of Dune Vulnerability Index (DVI), in Evaluation of Coastal Dunes, from Sirik Port to Ziarat Port in Southeastern Hormozgan

نویسندگان [English]

  • Shabnam Mahmoodi 1
  • Davood Mokhtari 2
  • Mohammad Hossein Rezaei Moghadam 2
  • Mohammad Akbarian 3
  • Abbas Moradi 3
1 PhD Candidate in Geomorphology, University of Tabriz, Faculty of Geography and Planning, Tabriz, Iran
2 Professor of Geomorphology, Faculty of Geography and Planning, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 Assistant Professor of Geography, University of Hormozgan, Hormozgan, Iran
چکیده [English]

Introduction
Coastal sand dunes are one of the important morphological landforms of coastal areas. These hills have been developed by interactions of sea waves, sea currents, winds and sediment materials on the coast. The sand dunes can protect the coast against waves and erosion. Thus, it is essential to protect these hills using management measures. The study area of this research is located between the Sirik port and the port of Ziarat, in the southeast part of Hormozgan province. Since the construction of new docks in recent years has led to changes in the coast of this region, so awareness of the vulnerability of the coastal hills can be effective in managing and protecting them. The purpose of this study is to assess vulnerability of the sand dunes by model DVI (Dune Vulnerability Index). A checklist is usually employed to evaluate the vulnerability index. In this research, effective factors in coastal sand dunes, geomorphologic conditions of sand dunes, marine factors, wind processes, vegetation, effects of human activities and management factors were evaluated using the checklist.  
Materials and methods
In this study, the data from Google Earth, Landsat, and aerial photos, and questionnaires and field observations were used to complete the checklist. The steps to complete the checklist are as follows: in the first step, the value range for the quantitative variables was determined on the basis of the available structured checklists. Partial vulnerability indices are geomorphological condition (GC), marine influence (MI), aeolian influence (AI), vegetation condition (VC) and anthropogenic effects (AE). The indices were calculated as the ratio between the summations of given variable ranks within each variable class (PVi) and the total maximum possible rank within the class.  A total DVI was calculated as the average of the five partial vulnerability indices (PV).  The Protection Measure index (PM) was calculated separately from other factors. Lastly, the residual value as the difference between DVI and PM (DVI-PM) has been calculated to describe the stability of the dune system.
According to the studies by Davis (1995), to calculate the vulnerability index (VI), the calculation of the partial Vulnerability Index is not done and the vulnerability score from the division of the total variables obtained from all the group of variables, based on the maximum total sum of the concessions of the entire group of variables. This is obtained for each site. 
Results and discussion
Partial Vulnerability (PV), for geomorphologic agent is above 0.75 in all sites. The degree of vulnerability is very severe because of characteristics of the sand dunes of the region with fine-to-good sorting on the slopes over 30 degrees.
The vulnerability to wind processes in all areas is above 0.5 and this shows high sensitivity of this factor. One of the reasons for vulnerability of the dunes to the wind processes is the small average diameter of coastal sediments in this area. The fine sands here are exposed to retrogressive waves and are more sensitive to erosion, so beaches with fine sand grains have less resistance to erosion.
The low vegetation of the dunes in this part of the sea, in the distance between the hills and relatively high percentage of uncovered areas are other factors of high sensitivity of dunes to wind processes.
The degree of vulnerability to vegetation condition is very severe in sites 4, 5 and 6, and is low in enclosures 1, 2 and 3. The vegetation condition was compared with 1966 aerial photos and satellite imagery from 2000 to 2016. This implies an increase in vegetation in 1966 and 2000, due to planting and plant care by government office like office of natural resource in Hormozgan.   
The level of vulnerability to the human factors of sites 1 and 2 is moderate and in the other sites it is negligible. With the use of aerial photographs and satellite imagery, during the years mentioned above, the roads in this area have been increased and in some areas the roads cross the dunes. During these years, some parts of the dunes have been cleared for construction. In addition, the construction of three new wharfs in 3 Sirik (2007), Ziarat (2012) and Taheroi port (2013) has also been associated with shore changes.   
According to the field observations and the results of the questionnaires (interviews with local people and experts), it can be asserted that no management action such as specifying buffer areas for access restrictions has been taken to protect the beaches.
The only protective measure is the planting of seedlings in sites 1, 2 and 3 through natural resources organization. 
Coclusion
The overall values of DVI in all areas were moderate. Among the investigated factors, the morphological condition of sand dunes and the wind processes have the highest influence on the vulnerability of the dunes. The results for the DVI-PM index indicate that all sites need quick management.  
Based on the obtained equilibrium index, there is no equilibrium between vulnerability and dune management in any of the sites. This indicated the lack of management or inadequacy. One of the reasons for lack of management or efficent management is that there is no a certain organization responsible for these kinds of protection measures.
Comparison of the two methods for calculation of vulnerability, DiPanjun (2014) and the Davis (1995) method), shows that the severity of the vulnerability of the sites is moderate in both methods. There is no difference between the qualitive results obtained in the two methods.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • coastal sand dunes
  • Vulnerability
  • Sirik port
  • Ziarat port
حجازی، س.‏ا. و محمودی، ش. (1396). بررسی ویژگی‏های بافتی رسوبات تپه‏های ماسه‏ای شرق شهرستان جاسک، فصل‏نامة علمی‏‏- پژوهشی اطلاعات سپهر، 26(۱۰۱): 119-129.
رامشت، م.ح.؛ سیف، ع. و محمودی، ش. (1394). بررسی تغییرات طبیعی تپه‏های ماسه‏ای شرق جاسک در بازة زمانی (1383-1369) به‏وسیلة GIS وRS ، جغرافیا و توسعه، 31: 121-136.
شایان، س.؛ اکبریان، م.؛ یمانی، م.؛ شریفی‏کیا، م. و مقصودی، م. (1393). هیدرودینامیک دریا و تأثیر آن در تشکیل توده‏های ماسه‏ای ساحلی مطالعة موردی: سواحل غربی مکران، پژوهش‏های ژئومورفولوژی کمی، ۲(۴): 76-104.
صدوق، س.ح.؛ نظام‏محله، خ. و نظام‏محله، م.ع. (1392). بررسی میزان آسیب‏پذیری تپه‏های ماسه‏ای ساحلیDVI  در شبه‏جزیرة میانکاله با مدل، پژوهش‏های ژئومورفولوژی کمی، ۲(۱): 37-48.
مختاری، د.؛ رضایی‏مقدم، م.‏ح. و محمودی، ش. (1396). بررسی آسیب‏پذیری تپه‏های ماسه‏ای ساحل شرقی بندر جاسک با استفاده از مدل DVI، مجلة پژوهش‏های ژئومورفولوژی کمی، ۶(۱): 90-107.
نوحه‏گر، ا. و یمانی، م. ( 1385). ژئومورفولوژی ساحل شرقی تنگة هرمز با تأکید بر فرسایش بادی، انتشارات دانشگاه هرمزگان.
یمانی، م. و هدایی، ع. (1383). بررسی وضعیت رسوب و فرسایش در حوضه‏های آبریز منتهی به تنگة هرمز، پژوهش‏های جغرافیایی، 50: 117-143.
Alveirinho Dias, J.; Williams, A.T.; Garcia Novo, F.; Garcia Mora, M.R.; Curr, R. and Pereira, A. (2001). Integrated coastal dune management: Checklists, Continental Shelf Research, 21: 1937-1960.
Bodere, J.C.l.; Cribb, R.; Curr, R.H.F.; Davies, P.; Hallegouet, B.; Meur, C.; Pirou, N.; Williams, A.T. and Yoni, C. (1994). Vulnerabilite des dunes littorales: Mise aupoint d’une method d’evaluation, In: Miossec, A. (Ed.), Defense des cotesouprotection de l’espace littoral’, Cahiers Nantais, URA 904, CNRS, Commission surl’ Environnementcotier de l’UGI, 41-42: 197-201.
Davies, P.; Curr, R.H.F.; Williams, A.T.; Halle!gouet, B.; Bodere, J.C.L. and Koh, A. (1995a). Dune management strategies: a semi-quantitative assessment of the interrelationship between coastal dune vulnerability and protection measures. In: Salman, A.P.H.M., Berends, P., Bonazountas, M. (Eds.), Coastal Management and Habitat Conservation, EUCC, Netherlands, PP. 313-331.
Davies, P.; Williams, A.T.1 and Curr, R.H.F. (1995b). Decision making in dune management: theory and practice, Journal of Coastal Conservation, 1: 87-96.
Dipanjan, D.M.; Swagata, B.; Barendra, P.; Ashis, K. and Paul, U.B. (2014). Insights into the dichotomy of coastal dune vulnerability and protection measures from multi-criteria decision analysis: a case study of West Bengal Coast, Bay of Bengal, India, Journal of coastal sciences, 1(1): 47-57.
Garcia-Mora, M.R.; Gallego-Fernandez, J.B. and Garcia-Novo F. (2000). Plant Diversity as a Suitable Tool for Coastal Dune Vulnerability Assessment, Journal of Coastal Research, 16(4): 990-995.
Garcia-Mora, M.R.; Gallego-Fernandez, J.B.; Williams, A.T. and Garcia-Novo, F. (2001). A Coastal Dune Vulnerability Classification (A Case Study of the SW Iberian Peninsula), Journal of Coastal Research, 17(4): 802-811.
Hejazi, S.A. and Mahmoodi, SH. (2017). Investigation of Textural Characteristics of Sediments of Sandy Dunes in Eastern of Jask county, Scientific - Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR), 26(101): 119-129.
Ingrida, B.; Loreta, K and Tarmo, S. (2015). Multi-criteria evaluation approach to coastal vulnerability index development in micrzo-tidal low-lying areas, Ocean & Coastal Management, 104: 124-135.
Marlow, R. and Morris, A. (2003). The vulnerability and management of three sand dune sites in southwestern Turkey, In: Ozhan, E. (Ed.), Procceedings of the Sixth International Conferenceon the Mediterranean Coastal Environment, MEDCOAST 2003, Ravenna, Italy, PP. 1381-1391.
Martinez, M.L.; GallegoFernandez, J.B.; Garcia Franco, J.G.; Moctezuma, C. and Jimenez, C.D. (2006). Assessment of coastal dune vulnerability to natural and anthropogenic disturbances along the Gulf of Mexico, Environmental Conservation, 33: 109-117.
Mokhtari, D.; Rezaimoghadam, M.H. and Mahmoodi, SH. (2017). Vulnerability assessment sand dunes east coast port of Jask using DVI model, Quantitative geomorphological researches, 6(1): 90-107.
Nohegar, A. and Yamani, M. (2004). The coastal geomorphology of east Hormoz strait with focus on wind erosion, hormozgan university.
Oliveira, A. and Melo e Souza, R. (2009). Coastal dune ecodynamics of the southern coastline from Sergipe, Brazil, Journal of Coastal Research, 56: 342-346.
Pereira, A.R.; Laranjeira, M.M. and Neves, M. (2000). A resilience checklist to evaluate coastal dune vulnerability, Periodicum Biologorum,102,(Suppl. 1): 309-318.
Ramesht, M.H.;  Sief, A. and Mahmoodi, SH. (2015). Investigation of natural variations of sand dunes of east jask during the period (1383-1386) by RS, GIS, Geography and development, 31: 121-136.
Sadogh, S.; Nezammahale, KH. and Nezammahale, M.A. (2013). Investigation of the vulnerability of coastal sand dunes in the Miankale Peninsula by DVI model, Quantitative geomorphological researches, 2(1): 37-48.
Shayan, S.; Akbarian, M.; Yamani, M. and Maghsodi, M. (2014). Hydrodynamics of the sea and its effect on coastal sand formation. Case study: Makran's western coasts, Quantitative geomorphological researches, 2(4): 76-104.
Taylor, J.W. (1961). How to create ideas, Englewood Cliffs, Prentice Hall, NJ.Thieler, E.R., Hammar-Klose, E.S., 1999, National Assessment of Coastal Vulnerability to Future Sea-Level Rise: Preliminary Results for the U.S. Atlantic Coast, Open-File Report, U.S. Geological Survey, PP. 99-593.
Valles, S.M.; Fernandez, J.B.G. and Dellafiore, C.M. (2011). Dune vulnerability in relation to tourismpressure in Central Gulf of Cadiz (S W Spain), a case study, Journal of Coastal Research, 27(2): 243-251.
Williams, A.T.; Alveirinho Dias, J.; Garcia Novo, F.; Garcia Mora, M.R.; Curr, R. and Pereira, A. (2001). Integrated coastal dune management: Checklists, Continental Shelf Research, 21: 1937-1960.
Williams, A.T.; Davies, P.; Alveirinho-Dias, J.M.; Pereira, A.R.; Garc!ıa-Mora, M.R. and Tejada, M. (1994). A re-evaluation of dune vulnerability checklist parameters,Gaia 8, 179-182.
Williams, A.T.; Davies, P.; Curr, R.; Koh, A.; Bodere, J.C.; Hallegouet, B.; Meur, C. and Yoni, C. (1993). A checklist assessment of dune vulnerability and protectionin Devon and Cornwall, UK. In: Magoon, O.T. (Ed.), Coastal Zone’93, American Society of Civil Engineering, New York, PP. 3394-3408.
Williams, A.T.; Duck, R.W. and Phillips, M.R. (2011). Coastal dune vulnerability among selected Scottish systems, Journal of Coastal Research, 64: 1263-1267.
Yamani, M. and Hodaei, A. (2005). Assessment of sediment and erosion in the watersheds leading to the Strait of Hormoz, Physical geography reaserch, 5: 117-143.