دوره و شماره: دوره 51، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-199 

شناسنامه علمی شماره

1. صفحات آغازین

صفحه 1-5


مقاله علمی پژوهشی

2. بررسی عوامل کنترل کنندۀ پاسخ رودخانه‌های‌ کوهستانی به واقعۀ سیلاب شدید (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز سد ایلام)

صفحه 1-15

زهرا خان بابایی؛ ابراهیم مقیمی؛ مهران مقصودی؛ مجتبی یمانی؛ سید کاظم علوی پناه


4. رفتارسنجی اثر گرمایش جهانی بر پُرفشار جنب حاره

صفحه 33-50

بهلول علیجانی؛ میثم طولابی نژاد؛ علیرضا کربلائی درئی


11. تحلیل مکانی و زمانی توفان‏ های تندری در دشت اردبیل

صفحه 149-162

سحر نصیری قلعه بین؛ برومند صلاحی؛ علی اکبر رسولی؛ فرامرز خوش اخلاق


12. ارزیابی مدل WRF برای پیش‏ بینی دما و رخداد سرمازدگی در حوضۀ آبریز زاینده‏ رود

صفحه 163-182

مهرداد نصراصفهانی؛ حجت‏ الله یزدان پناه؛ محمدعلی نصراصفهانی


شناسنامه علمی شماره

14. چکیده های انگلیسی

صفحه 1-28