دوره و شماره: دوره 51، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-199 
رفتارسنجی اثر گرمایش جهانی بر پُرفشار جنب حاره

صفحه 33-50

10.22059/jphgr.2019.258677.1007223

بهلول علیجانی؛ میثم طولابی نژاد؛ علیرضا کربلائی درئی


تحلیل مکانی و زمانی توفان‏ های تندری در دشت اردبیل

صفحه 149-162

10.22059/jphgr.2019.262725.1007256

سحر نصیری قلعه بین؛ برومند صلاحی؛ علی اکبر رسولی؛ فرامرز خوش اخلاق