بررسی روند تغییرات خصوصیات بیوفیزیکی سطح ناشی از فعالیت معدن مس سونگون با تلفیق قابلیت‏ های سنجش از دور انعکاسی و حرارتی

نوع مقاله : مقاله کامل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه سنجش از دور و GIS، دانشگاه تهران

2 استادیار گروه سنجش از دور و GIS، دانشگاه تهران

چکیده

تغییر خصوصیات بیوفیزیکی سطح زمین یکی از مهم‏ترین اثرهای منفی فعالیت‏های انسانی است. هدف از پژوهش حاضر تلفیق قابلیت‏های سنجش از دور انعکاسی و حرارتی برای بررسی و پایش روند تغییرات خصوصیات بیوفیزیکی سطح منطقة معدن مس سونگون ناشی از فعالیت‏های معدنی طی سه دهة گذشته است. بدین‏منظور، از مجموعة داده‏های انعکاسی و حرارتی تصاویر ماهواره‏ای، ایستگاه‏های هواشناسی، و بازدید زمینی استفاده شده است. در این پژوهش، برای طبقه‏بندی کاربری اراضی از الگوریتم طبقه‏بندی بیشترین شباهت، محاسبة دمای سطح از الگوریتم تک‏کاناله و مدل‏سازی خصوصیات بیوفیزیکی روشنایی، سبزینگی، و رطوبت سطح بازة زمانی ۱۳۶۸-1396 به‏ترتیب از پارامترهای آلبیدو، NDVI، و NDWI استفاده شد. نتایج نشان می‏دهد که بر اثر گسترش و توسعة فعالیت‏های معدنی مساحت جنگل‏ها از 94/995 هکتار به 27/594 هکتار کاهش یافته است. طی بازة زمانی ۱۳۶۸-1396 مقدار میانگین پارامترهای آلبیدو، NDVI، و NDWI به‏ترتیب 1/0 افزایش، 08/0 کاهش، و 12/0 افزایش یافته است. همچنین، تغییر کاربری جنگل به معدن به‏صورت میانگین سبب افزایش 8/5 درجة کلوین دمای سطح شده است. نتایج پژوهش حاکی از کارایی بسیار بالای تلفیق قابلیت‏های سنجش از دور انعکاسی و حرارتی برای پایش و مدیریت پدیده‏های مختلف انسانی، محیطی، و طبیعی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Trend of Surface Biophysical Changes due to the Sungun Copper Mine Activities by Integrating Reflective and Thermal Remote Sensing Capabilities

نویسندگان [English]

  • Mohammad Karimi Firozjaei 1
  • Amir Sedighi 1
  • Majid Kiavarz 2
1 PhD Candidate in Remote Sensing and GIS, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Remote Sensing and GIS, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
Land use has always been one of the most important indicators through which humans have influenced their environment. Nowadays, mining activites and related operations are parts of the activities have potential to harm the environment. The mining operations have something to do with nature and the environment with important effects on the nature. The negative effects of mining activities on changes in surface biophysical parameters such as greenness, brightness, wetness and land surface temperature (LST) depend on the type of minerals, geographical location, extraction method and other factors. Remote sensing technology provides useful information to understand temporal and spatial changes of land use/cover and land development processes.  
Sungun is a large porphyry copper mine and open pit mining extraction method. The important environmental pollutions by this method of mining are land and landscape degradation, mass production of waste mineral extraction and loss of vegetation covers. Due to Sungun copper mine geographic location adjacent to the Arasbaran forests and Dezmar protected area, the activities of this mine have remarkable environmental impacts. The objective of the present study is to integrate reflective and thermal remote sensing capabilities to analyze and monitor changes in the surface biophysical parameters of the Sungun copper mine region caused by mineral activities over the past three decades.
Materials and methods  
In the current study, the reflective and thermal bands of satellite images acquired by Landsat 4, 5, 7, and 8 have been used to calculate the LST and biophysical parameters. We have also used the water vapor products (MOD07) and the LST products (MOD11) of MODIS sensor of TERRA satellite, the air temperature data at the meteorological stations and ground data. In the first step, using reflective bands set of Landsat images we extracted and analyzed the land use change trends in the study area for the period 1989 to 2017. Satellite images were classified based on maximum likelihood classifier. The cross tab model was used to study land use changes trend. The changes in biophysical parameters such as greenness, brightness and wetness resulted from mineral activities have been investigated in the second step. In order to model the surface biophysical parameters of brightness, greenness and wetness for the period from 1989 to 2017, we used Albedo, NDVI and NDWI parameters, respectively. In the third step, we integrated the reflective and thermal remote sensing capabilities to extract the LST maps of different years and the trend of LST changes due to land use changes in different time periods. For LST retrieval, a single-channel (SC) algorithm was applied. Finally, the zonal analysis has been used to analyze the trend of LST changes resulted from the land use changes in the study area.
Results and discussion  
Over the past two decades, with the increase in the activities of Sungun mining activites, the area of this land use has increased dramatically. The results indicate that the area of the mine class would increase from 13.41 ha in 1993 to 621.54 ha in 2017. During the same period, as a result of the expansion and development of mining activities, the area of the forests decreased from 995.94 to 594.27 ha. In this period, 2295 ha of forest area has converted into mine land use. Also, more than 2632 ha of pasture land have converted into mine land. The results demonstrated that during the period from 1989 to 2017, the mean values of Albedo, NDVI and NDWI parameters have had increase, decrease and increase, respectively. The mean surface albedo values for the study area have been increased from 0.17 in 1989 to 0.25 in 2017. Also, the mean value of the NDVI index has been decreased by almost 0.09 during the period from 1989 to 2017. The major reason for a decrease in NDVI mean values is the reduction of the forest lands and the conversion of them into the mine and pasture lands in past years. In all dates, the lowest and highest LST were related to the forest and bare land classes, respectively. In these years, the mean value of LST of the forest is, on average, 6.36 °C below the mean value of the LST of the mine land use. The results revealed that land use changes from forest to mine, pasture to mine, forest to pasture, forest to bare land and pasture to bare land have changed the LST 5.8, -0.1, -1.4, -1.6, 3.3, and 0.9 °C, respectively.
Conclusion 
One of the most important negative impacts of human activities is the change in the surface biophysical parameters. Changes in the earth surface biophysical parameters cause a change in many natural cycles and processes of the earth, including the energy billing cycle. The results of this study are a major warning to environmental authorities to provide sound plans and solutions to reduce the negative effects of Sungun copper mining activities. The results of the study have also indicated the usefulness and efficiency of the integration of reflective and thermal remote sensing capabilities for monitoring and managing various human, environmental and natural phenomena. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • biophysical parameters
  • reflective remote sensing
  • thermal remote sensing
رسولی، ع.؛ احمدی، م.؛ حسین‏زاده، م. و قنبری، ا. (۱۳۹۴). ارزیابی و برآورد زمانی- مکانی تغییرات پوشش/ کاربری اراضی اطراف معدن مس سونگون با استفاده از داده‏های چندزمانة سنجش از دور، اولین کنگرة بین‏المللی زمین، فضا و انرژی پاک، اردبیل.
رشیدی‏نژاد، ف. (١۳٨١). ارزیابی اثرات زیست‏محیطی طرح مس سونگون، اندیشه، گزارش فصلی امور تحقیقات و مجتمع مس سرچشمه، ٢۴: ١٨-٢٧.
رضایی بنفشه، م.؛ رستم‏زاده، ه. و فیضی‏زاده، ب. (١۳٨٦)، بررسی و ارزیابی روند تغییر سطوح جنگل با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعة موردی جنگل‏های ارسباران)، پژوهش‏های جغرافیایی، ٦٢: ١۴۳-١۵٩.
رنجبر، ف. و فیضی‏زاده، ب. (۱۳۹۴). بررسی روند توسعة معدن مس سونگون و اثر آن در کاهش جنگل‏های ارسباران با استفاده از سنجش از دور و GIS، اولین کنگرة پژوهشی کاربرد علوم نوین در مطالعات جغرافیایی ایران، مشهد.
زبردست، ل.؛ جعفری، ح.؛ باده‏یان، ض. و عاشق معلا، م. (١۳٨٩). ارزیابی روند تغییرات پوشش اراضی منطقة حفاظت‏شدة ارسباران در فاصلة زمانی ٢٠٠٢، ٢٠٠٦، و ٢٠٠٨ میلادی با استفاده از تصاویر ماهواره‏ای، پژوهش‏های محیط زیست، ١: ٢۳- ۳۳.
سلماسی، ر. (١۳٨٦). بررسی تأثیرات معدن مس سونگون بر محیط زیست، مجموعه مقالات اولین همایش زمین‏شناسی زیست‏محیطی و پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
سمیعی، ع.؛ آقازاده، و. و خدادادی، ا. (١۳٨٦). بررسی اثرات زیست‏محیطی معدن مس سونگون، مجموعه مقالات بیست‏وششمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین‏شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران.
شرکت ملی صنایع مس ایران (١۳٨٠). گزارش تکمیلی ارزیابی اجمالی اثرات زیست‏محیطی طرح باطله‏برداری معدن مس سونگون.
صدیقی، ا. و رسولی، ع. (۱۳۹٢). ارزیابی و پیش‏بینی زمانی‏- مکانی اثرات معدن مس سونگون بر تغییرات پوشش/ کاربری اراضی اطراف با استفاده از داده‏های چندزمانة سنجش از دور، مدل‏های LCM و CA-Markov، پایان‏نامة ارشد، دانشکدة جغرافیا و برنامه‏ریزی،‏ دانشگاه تبریز، تبریز.
Amine, R.M. and Hadria, F.I. (2012). Integration of NDVI indices from the tasseled CAP transformation for change detection in satellite images, International Journal of Computer Science, 9(2): 1694-0814.
Charou, E.; Stefouli, M.; Dimitrakopoulos, D.; Vasiliou, E. and Mavrantza, O.D. (2010). Using remote sensing to assess impact of mining activities on land and water resources, Mine Water and the Environment, 29(1): 45-52.
El-Hattab, M.M. (2016). Applying post classification change detection technique to monitor an Egyptian coastal zone (Abu Qir Bay), The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science, 19(1): 23-36.
Hantson, S. and Chuvieco, E. (2011). Evaluation of different topographic correction methods for Landsat imagery, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 13(5): 691-700.
He, T.; Liang, S.; Wang, D.; Cao, Y.; Gao, F.; Yu, Y. and Feng, M. (2018). Evaluating land surface albedo estimation from Landsat MSS, TM, ETM+, and OLI data based on the unified direct estimation approach, Remote Sensing of Environment, 204: 181-196.
Helming, K. (2008). Sustainability Impact Assessment of Land use Changes, Springer, Berlin, Heidelberg, New York.
Jiménez-Muñoz, J.C. and Sobrino, J.A. (2003). A generalized single‐channel method for retrieving land surface temperature from remote sensing data, Journal of Geophysical Research: Atmospheres,  108(22): 45-69.
Jiménez-Muñoz, J.C.; Cristóbal, J.; Sobrino, J.A.; Sòria, G.; Ninyerola, M. and Pons, X. (2009). Revision of the single-channel algorithm for land surface temperature retrieval from Landsat thermal-infrared data, IEEE Transactions on geoscience and remote sensing, 47(1): 339-349.
Jiménez-Muñoz, J.C.; Sobrino, J.A.; Skoković, D.; Mattar, C. and Cristóbal, J. (2014). Land surface temperature retrieval methods from Landsat-8 thermal infrared sensor data, IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 11(10): 1840-1843.
Joshi, P.K.; Kumar, M.; Midha, N.; Yanand, V. and Wal, A.P. (2006). Assessing areas deforested by coal mining activities through satellite remote sensing images and GIS in parts of Korba, Chattisgarh, Journal of the Indian Society of Remote Sensing, 34(4): 415-430.
Latifovic, R.; Fytas, K.; Chen, J. and Paraszczak, J. (2005). Assessing land cover change resulting from large surface mining development, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 7: 29-48.
Lausch, A. and Herzog, F. (2002). Applicability of Landscape Metrics for the Monitoring of Landscape Change: Issues of Scale, Resolution and Interpretability, Ecological Indicator, PP. 3-15.
Macleod, R.S. and Congalton R.G. (1998). A quantitative comparison of change detection algorithms for monitoring grass from remotely sensed data, Photogrammetric and Engineering Remote Sensing, 64(3): 207-216.
McFeeters, S.K. (2013). Using the normalized difference water index (NDWI) within a geographic information system to detect swimming pools for mosquito abatement: A practical approach, Remote Sensing, 5(7): 3544-3561.
National Copper Industries Corporation (2001). Supplementary Report on the Environmental Impact Assessment of the Sungun Copper Mine Waste Disposal Project.
Otukei, J.R. and Blaschke, T. (2010). Land cover change assessment using decision trees, support vector machines and maximum likelihood classification algorithms, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 12: 27-S31.
Padmanaban, R.; Bhowmik, A.K. and Cabral, P. (2017). A Remote Sensing Approach to Environmental Monitoring in a Reclaimed Mine Area, ISPRS International Journal of Geo-Information, 6(12): 401-415.
Parsa, V.A.; Yavari, A. and Nejadi, A. (2016). Spatio-temporal analysis of land use/land cover pattern changes in Arasbaran Biosphere Reserve: Iran, Modeling Earth Systems and Environment, 2(4): 178-193.
Ranjbar, F. and Feizizadeh, B. (2015). A Study on the Development Process of Sungun Copper Mine and its Effect on Reduction of Arasbara forests using Remote Sensing and GIS, The 1-st International Congress on Use of Modern Science in the Studies of Geography of Iran, Mashhad.
Rashidinejad, F. (2002). Assessment of the environmental im-pacts of Süngün Copper project, Andisheh Journal, 24: 18-27.
Rasouli, A.K.; Ahmad,i M.; Hosseinzadeh, M. and Ghanbari, E. (2015). Assessment and Spatial- Temporal Estimation of cover/ Land Use Change Surrounding Sungun Mine Using Remote Sensing Multi-temporal Data, The 1st International Congress on Earth, Space & Clean Energy, Ardabil.
Rasuly, A.; Naghdifar, R. and Rasoli, M. (2010). Detecting of Arasbaran forest changes applying image processing procedures and GIS techniques, Procedia Environmental Sciences, 2: 454-464.
Rezaei Banafsheh, M.; Rostamzadeh, H. and Feizizadeh, B. (2008). The Study and Evaluation of the Trend of Forest Surface Change Using the Remote Sensing and GIS: A Case Study of Arasbaran Forests (1987-2005), Geographical Research, 40(1): 143-159.
Salmasi, R. (2008). Investigating the Effects of Copper Mine on the Environment, Proceedings of the first environmental and medical geology conference, Shahid Beheshti University, Tehran.
Samiei, A.; Aghazadeh, V. and Khodadadi, A. (2007). Study of environmental effects of Süngün Copper Mine, Proceedings of the 26th annual Symposium of Geosciences, Geological Survey of Iran, Tehran, Iran.
Sarma, K. and Kushwaha, S.P.S. (2005). Coal mining impact on land use/land cover in jaintia hills district of Meghalaya, India using remote sensing and GIS technique, In Conference Proceeding of National Conference on Geospatial Technologies, Geomatrix, 9: 28-43.
Sedighi, A. and Rasuli, A.K. (2013). Assessment and Spatio-temporal Prediction Impacts of Süngün Copper Mine on Land use/cover By Processing of Remote Sensing Multi-Temporal Images and LCM and CA-Markov Models, M.Sc.Thesis, Faculty of Geography and Planning, Tabriz University, Tabriz.
Sobrino, J.A. and Raissouni, N. (2000). Toward remote sensing methods for land cover dynamic monitoring: application to Morocco, International journal of remote sensing, 21(2): 353-366.
Sobrino, J.A.; Jiménez-Muñoz, J.C. and Paolini, L. (2004). Land surface temperature retrieval from LANDSAT TM 5, Remote Sensing of environment, 90(4): 434-440.
Townsend, P.A.; Helmers, D.P.; Kingdon, C.C.; McNeil, B.E.; De Beurs, K.M. and Eshleman, K.N. (2009). Changes in the extent of surface mining and reclamation in the Central Appalachians detected using a 1976–2006 Landsat time series, Remote Sensing of Environment, 113(1): 62-72.
Valor, E. and Caselles, V. (1996). Mapping land surface emissivity from NDVI: Application to European, African, and South American areas, Remote sensing of Environment, 57(3): 167-184.
Wang, Z.; Schaaf, C.B.; Sun, Q.; Kim, J.; Erb, A.M.; Gao, F. ... and Masek, J.G. (2017). Monitoring land surface albedo and vegetation dynamics using high spatial and temporal resolution synthetic time series from landsat and the MODIS BRDF/NBAR/ALBEDO product, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 59: 104-117.
Yadav, S.K. and Borana, S.L. (2017).,Monitoring and Temporal Study of Mining Area of Jodhpur City Using Remote Sensing and GIS, International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), 4(10): 45-64.
Yue, X.; Guo, X. and Wu, Z. (2014). Land surface temperature retrieval from Landsat 8 TIRS—Comparison between radiative transfer equation-based method, split window algorithm and single channel method, Remote Sensing, 6(10): 9829-9852.
Yue, X.; Zhao, J.; Li, Z.; Zhang, M.; Fan, J.; Wang, L. and Wang, P. (2017). Spatial and temporal variations of the surface albedo and other factors influencing Urumqi Glacier No. 1 in Tien Shan, China, Journal of Glaciology, 63(241): 899-911.
Zanchetta, A.; Bitelli, G. and Karnieli, A. (2016). Monitoring desertification by remote sensing using the Tasselled Cap transform for long-term change detection, Natural Hazards, 83(1): 223-237.
Zebardast, L.; Jafari, H.; badehyan, Z. and asheghmoala, M. (2011). Assessment of the Trend of Changes in Land Cover of Arasbaran Protected Area Using Satellite Images of 2002, 2006 and 2008, Environmental Researches, 1(1): 23-33.
Zhang, D. and Zhou, G. (2016). Estimation of soil moisture from optical and thermal remote sensing: A review, Sensors, 16(8): 1308-1325.