تحلیل روند فراوانی روزهای گردوغبار در استان ایلام و تأثیر آن بر سلامت عمومی

نوع مقاله : مقاله کامل

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد آب‏ وهواشناسی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکدۀ علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استاد گروه جغرافیای طبیعی، دانشکدۀ علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار گروه جغرافیای طبیعی، دانشکدۀ علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی روند بلندمدت رخدادهای گرد و غبار و تأثیر این رخدادها در شهر ایلام بر نگاشت‌های بروز بیماری‌‌های تنفسی است. در این راستا، داده‌های مجموعه‌ای از رخداد‌های گرد و غبار دیدبانی‌شدة روزانه (Total Dust Event)TDE طی دورة آماری ۱۹۹۵-2015 در دو ایستگاه سینوپتیک ایلام و دهلران بررسی شد. نتایج نشان داد که شیب افزایش نگاشت‌های گرد و غباری در دو ایستگاه ایلام و دهلران به‌ترتیب 8/0 و 96/0 رکورد در سال بوده است. ماتریس همبستگی بیانگر آن بود که در سطح اطمینان مورد بررسی، ارتباط مستقیم معنی‌داری بین تعداد نگاشت‌های سالانة مراجعان بیماری‌‌های ریوی و تنفسی ثبت‌شده در بیمارستان شهید مصطفی خمینی شهر ایلام و رخدادهای گرد و غبار برقرار است؛ به‌گونه‌ای‌که در سال‌هایی که تعداد نگاشت‌های گرد و غباری بیشتری در دو ایستگاه ایلام و دهلران ثبت شده است، نگاشت‌های مراجعان بیماری‌های تنفسی به‌طور معنی‌داری بیشتر بوده است. همچنین، مقایسة نتایج به‌دست‌آمده از ارتباط معنی‌دار بین افزایش تعداد نگاشت‌های مراجعان بیمارستان و افزایش روند رخداد گرد و غبار در دو ایستگاه سینوپتیک ایلام و دهلران با نتایج سایر محققان در استان کرمانشاه و اهواز مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Trend of Dust Storm Frequencies and its Impact on Public Health, Ilam Province

نویسندگان [English]

  • Mehdi Heidari 1
  • Shahriar Khaledi 2
  • Tayebeh Akbari Azirani 3
1 MA in Climatology, Earth Sciences Faculty, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Professor in Climatology, Earth Sciences Faculty, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Climatology, Earth Sciences Faculty, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
Dust is one of the most important environmental events that can dramatically affect and destroy living areas of a region. The environmental problems of dust can cause many health diseases for many people especially those with background records. The purpose of this study was to investigate the long-term trends in dust events and to investigate the effects of these events in the city of Ilam on the record of respiratory diseases.
Materials and methods
In this regard, data of recorded events of dusty days during the 1995-2015 statistical periods was taken from two synoptic stations in Ilam and Dehloran. The relationship between time series of dust events could be detected throughout the day as TDE (Total Dust Event). Using TDE, the total dust storms, including local and overflow and sandstorms and light to medium dust, are used in this research. Fitting a linear model at a confidence level of 0.95 (P_value = 0.05), the process of this time series was analyzed. The annual registration of pulmonary and respiratory diseases was obtained from male and female patients of Shahid Mostafa Khomeini Hospital in Ilam during the statistical period of 1380-1384. In order to reveal the relationship between the time series of the diseases, two methods of Pearson correlation of matrix at confidence level of 0.95 (P_value = 0.05) and linear model is used at confidence level.  
Results and discussion
The results of this study showed that the increase of dust records in Ilam and Dehloran stations was 0.8 and 0.96 records per year, respectively. Correlation matrix indicates that at the confidence level, a significant direct correlation was found between the annual number of patients with pulmonary and perfused patients registered in Shahid Mostafa Khomeini Hospital. In spite of the fact that the number of records  in the two stations in Ilam and Dehloran, a record of the respiratory examination was significantly higher than other stations. The models based on the relationship between the number of male patient admissions and the events recorded in the two waves of two synoptic stations in Ilam and Dehloran indicate that these two models, respectively, verified 0.79 and 0.69,  of the variability of the time series of client hospital records. In the case of the women with pulmonary and respiratory diseases, the model has been fitted with dust in Ilam and Dehloran stations. This showed that these models could define 0.70 and 0.83 of the number of female patients.
Conclusion
The correlation matrix indicated that at the confidence level, a significant direct relationship was established between these two time series so that the number of annual records of patients with respiratory diseases recorded in Shaheed Mostafa Khomeini Hospital in Ilam during the period. This had a higher number of dusty days recorded in the two stations in Ilam and Dehloran. The correlation matrix indicated that only the direction and severity of the relationship were used to quantify this association. The proposed model can be meaningfully able to model the association between dust events (as independent variables) and the records of patients with respiratory diseases, as a dependent variable. there were a positive correlation between the number of refers of the people to the hospitl and the number of dust events in the city. For the total population of patients with pulmonary and respiratory diseases (without attention), the model was also fitted according to the number of days with dust in Ilam and Dehloran stations. This showed that these models were 0.67 and 0.83 for the two Ilam and Dehloran stations, respectively. Comparing the results of this study with other researches revealed that the results obtained in Ilam are in agreement with the results of other researchers in Kermanshah and Ahwaz.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Correlation Matrix
  • Dust
  • Ilam
  • Respiratory Patients
  • trend
پروانه، ب. و حیدری، ح. (1392). تأثیر گرد و غبار بر آسم و بیماری‌های ریوی، سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان‌های گرد و غبار.
خوش‏اخلاق، ف.؛ نجفی، م.‌س.؛ زمان‌زاده، س.‌م.؛ شیرازی، م.ح. و صمدی، م. (1392). بررسی ترکیبات بار گرد و غبار در غرب و جنوب غرب ایران، جغرافیا و مخاطرات محیطی، 6: ۱۷- 36.
دل‌انگیزان، س. و جعفری مطلق، ز. (1392). بررسی اثر ریزگرد بر میزان بستری و مرگ و میر بیماران قلبی و تنفسی (مطالعة موردی شهر کرمانشاه، شش‌ماهة اول سال‏‏های ۱۳۹۰-۱۳۸۹)، مجلة سلامت و محیط زیست، ۶(۱): ۶۵-76.
شاهسونی، ع.؛ یاراحمدی، م.؛ جعفرزاده حقیقی فرد، ن.؛ نعیم‌آبادی، ا.؛ محمودیان، م.‌ح.؛ صاکی، ح.؛ صولت، م.‌ح.؛ سلیمانی، ز. و ندافی، ک. (1389). اثرات گرد و غباری بر سلامت محیط زیست، مجلة دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 2(۴): ۴۵-56.
علی‏آبادی، ک.؛ اسدی زنگنه، م.‌ع. و داداشی رودباری، ع.‌ع. (1394). ارزیابی و پایش طوفان گرد و غبار با استفاده از روش‏های سنجش ‏از دور (مطالعۀ موردی: غرب و جنوب غرب ایران)، فصل‌نامة امداد و نجات، ۷(۱): ۲۰-۱.
میری، م. (1390). واکاوی آماری همدیدی پدیدة گرد و غبار در نیمة غربی ایران، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران.
نامداری، س.؛ کریمی، ن. و محمدی، غ.‌ح. (1396). تحلیل الگوی رفتاری طوفان‌های گرد و خاک استان‏های غرب و جنوب غرب ایران و ارتباط آن با طوفان‏های گرد و خاک خاورمیانه، نشریة پژوهش‌های اقلیم‌شناسی، ۸(۳۲-۳۱): ۱۰۳-122.
نجفی، م.‌س. (1392). بررسی تأثیر ریزگردها بر سلامت ساکنان غرب ایران (مطالعة مـوردی: شـهر کرمانـشاه)، اولین کنفرانس بین‌المللی ریزگردها، مدیریت عوامل و پیامدها، لرستان، ایران.
نصیری، ب.؛ زارعی چقابلکی، ز.؛ حلیمی، م. و رستمی فتح‏آبادی، م. (1395). بررسی تغییرات ارتفاع و ضخامت لایة ‏مرزی در شرایط گرد و غباری شهر اهواز، مجلة تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، 2: ۵۱-64.
Abdi Vishkaee, F.; Flamant, C.; Cuesta, J.; Flamant  P.; and Khalesifard, H.R. (2011). Multiplatform servations of dust vertical distribution during transport over northwest Iran in the summertime, Journal of Geophysical Research, 116, PP. 1-13.
Aliabadi, K.; Asadi Zanganeh, M.A. and Dadashi Roodbari, A. (2015). Evaluation and monitoring of dust storms using remote sensing methods (Case study: West and Southwest Iran), Quarterly Journal of Rescue and Relief, 7(1)1: 1-20.
Bian, H.; Tie, X.; Cao, J.; Ying, Z.; Han, S. and Xue, Y. (2011). Analysis of a severe dust storm event over China: Application of the WRF_Dust, Aerosol Air Quality Research, 11: 419-428.
Del Angizan, S. and Jafari Motlagh, Z. (2013). Investigating the effect of retrieval on hospitalization and mortality in cardiovascular and respiratory patients (Case study of Kermanshah city during the first six months of 2010-2011), Journal of Health and Environment, 6(1): 65-76.
Guo, L.; Chen, Y.; Wang, F.; Meng, X; Xu, Z. and Zhuang, G. (2014). Effects of Asian dust on the atmospheric input of trace elements to the East China Sea, Marine Chemistry, 163: 19-24.
Khoshakhalagh, F.; Najafi, M.S.; Zamzadeh, S.M.; Shirazi, M.H.S. (2013). Dust loading in west and southwest of Iran, Geography and environmental hazards, 6: 17- 36.
Miri, M. (2011). Statistical analysis of synoptic phenomenon of dust in the western half of Iran, MA thesis, Faculty of Geography, University of Tehran.
Najafi, M. (2013). Investigating the effect of microgrid on the health of westerners in Iran (Case Study: Kermanshah City), The first international conference on dust, Managing causes and consequences, Lorestan, Iran, PP. 25-26.
Namdari, S.; Karimi, N. and Mohammadi, Gh. H. (2018). Pattern Analysis of Dust storms in the West and Southwest Provinces of Iran and its Relation to the Middle East Dust Storms, Journal of Climatology Research, 8(31-32): 103-122.
Nasiri, B.; Zarei Choghabolki, Z.; Halimi, M. and Rostami Fathabadi, M. (2016). Investigation of altitude and thickness of border layer in dusting conditions in Ahwaz, Journal of Spatial Analysis of Environmental Hazards, 2: 51-64.
Parvaneh, B. and Heidari, H. (2013). The effect of dust on asthma and pulmonary diseases, Third national conference on wind erosion and dust storms.
Shahsooni, A.; Yarahmadi, M.; Jafarzadeh Haghighi Fard, N.; Naeemabadi, A.; Mahmoudian, M.H.; Saki, H.; Solat, M.H.; Soleimani, Z. and Nadafi, K. (2010). Dusting effects on health environment, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 2(4).
Tanaka, T.Y. and Chiba, M.A. (2006). Numerical Study of the contribution of dust source regions to the global dust budget, Glob Planetary Change, 52: 88-104.
Wang, Y.; Stein, A.; Draxler, R.; Rosa, D. and Zhang, X. (2011). Global sand and dust storms in: Observation and HYSPLIT model verification, Atmospheric Environment, 45: 6368-6381.
Zhou, B.; Guo, X.; Chen, R. and Kan, H. (2013). Investigating the geographical heterogeneity in PM10-mortality associations in the China air pollution and health effects study (CAPES): A potential role of indoor exposure to PM10 of outdoor origin, Journal of atmospheric environment, 75: 217-223.