چکیده های انگلیسی

10.22059/jphgr.2019.73642

عنوان مقاله [English]

English Abstracts