دوره و شماره: دوره 51، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 201-387 

شناسنامه علمی شماره

1. صفحات آغازین

صفحه 1-5


مقاله علمی پژوهشی

2. اقلیم شناسی رودبادها در خاورمیانه

صفحه 201-221

بختیار محمدی؛ بهلول علیجانی؛ آرام عمر صالح


3. تطبیق لندفرمی و ارزیابی پتانسیل فعالیت‏ های تکتونیکی و لرزه‏ خیزی بخش شمالی زون گسلی قم- زفره

صفحه 223-243

ابراهیم مقیمی؛ منصور جعفربیگلو؛ مجتبی یمانی؛ سیدمحمد زمان زاده؛ حمید کامرانی دلیر


شناسنامه علمی شماره

12. چکیده های انگلیسی

صفحه 1-21