تحلیل دینامیکی و ژنتیکی رسوبات بادی به‏منظور تعیین منشأ و منبع ماسه (مطالعة موردی: ارگ جدید رضاآباد، سبزوار)

نوع مقاله : مقاله کامل

نویسندگان

1 استادیار مرکز تحقیقات بین‏المللی بیابان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد دانشکدة منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناس ‏ارشد همزیستی با بیابان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

طی شصت سال گذشته، تجمعی از تپه‏‏های ماسه‏‏ای (ارگErg ) با مساحت حدود 600 هکتار در رضاآباد خارتوران ایجاد شده است. هدف از این تحقیق تفسیر منبع و منشأ ماسه بر پایة ویژگی‏های مورفولوژی تپه‏های ماسه‏‏ای و‏‏ دانه‏بندی و ‏‏کانی‏‏شناسی رسوبات بادی است. تفسیر تصاویر ماهواره نشان داد که ارگ رضاآباد دارای تپه‏‏های هلالی‏شکل ابتدایی شامل اشکال پیش‏بارخانی، تپه‏‏های بارخانی، و بارخانوئید با کشیدگی شمال‏- جنوب است. پس می‏توان نتیجه گرفت که وزش باد شکل‏‏دهندة شمالی- جنوبی است. آنالیز دانه‏‏بندی با روش متداول الک خشک و ‏‏کانی‏‏شناسی به‏وسیلة میکروسکوپ بینوکولر مطالعه شد. نتایج نشان داد که کشیدگی و فرم تپه‏‏ها از الگوی گل‏‏طوفان پیروی می‏‏کند. در نتیجه، باد قوی شمالی مهم‏ترین باد در تأمین ماسه و توسعة تپه‏‏های ماسه‏‏ای است. آنالیزهای آماری توزیع اندازة دانه نشان داد که میانگین و میانة قطر اندازة ذرات 205 میکرون هستند که می‏توان براساس رابطه بین اندازة دانه و مسافت طی‏شده استدلال کرد که تغییرات مکانی این ذرات 20 تا 50 کیلومتر از منابع ماسه است. وجود کلسیت و ماسه‏سنگ کوارتزی در نمونه‏‏های رسوب نشان می‏دهد که واحدهای سنگی آهک مارنی و مارن و کنگلومرای آتش‏فشانی منشأ‏یی برای رسوبات بادی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dynamic and Genetic Analysis of Aeolian Sedimentation to Determine Origin and Source of Sand Dunes (Case Study: Reza Abad, Sabzevar)

نویسندگان [English]

  • Naser Mashhadi 1
  • Sadat Feiznia 2
  • Soghra Abdi 3
1 Assistant Professor of Desert Researches, International Desert Research Center (IDRC), University of Tehran, Tehran, Iran
2 Professor of Natural Resources, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Tehran, Iran
3 MA in Desert Coexistence, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
In desert environments, new sand dune formation or dune reactivation occurs due to a combination of sediment supply, sufficient wind strength and reduced vegetation cover, or prevailing dominance of one of those factors. Studding sediment properties (stratigraphy and sedimentology) of desert dunes can provide important information about the type and materials of sand resources, sedimentation environments and palaeoenvironmental reconstruction in the arid areas. Genetic or dynamic relationships have been used to determine removal areas. The genetic relationship between sediment source and aeolian materials has been identified from observations of the distribution of mineralogy patterns. Dynamic relationships between sediment source and composition and texture of aeolian materials in desert environments are controlled by grain size, grain shape and specific gravity. Field surveys are essential to determine sand sources. Thus, it is very important to understand the erosion patterns of any desert region.  During the past 60 years, an accumulation of sand dunes (erg) is created in the Reza Abad of Khartouran with an area of approximately 600 ha. The study area is located between 35º 52ˊ 44″ to 35º 54 ˊ 24″N and 56º 38 ˊ 13″ to 56º 38 ˊ 55″ E.  The aim of this research is to detect the origins of sands based on morphology of sand dunes, granulometry and mineralogy of aeolian sediments.
Methodology
The study has two components; firstly, we have compared the aerial photographs with satellite images of the area, to represent the creation of dunes geomorphic features, and secondly, examined granulometery and mineralogy analysis of sand samples to determine sand sources and origin.  
The aerial photographs (1954) and terra satellite images was used for this comparison. The comparison showed that the dunes are about 600 hectares during 60 years. Sampling of the sands was performed on transect along the prevailing wind direction. The samples were collected from the middle part of windward. Twenty four sand samples were collected in the survey. Approximately 100 g of the samples were used for grain size analysis. Statistical analysis was calculated by GRADISTAT software according to folk graphic method (1980). The samples were analyzed for mineralogy using Binocular microscope on 100 grains in 10 samples of sand dunes. Mineralogy analysis of sand sources was performed according to the percent of mineral in lithology.
Results and discussion
Since the sand dunes have been configured over the last 60 years, they are young and active. Based on Mainguet classification (1990), they are classified into one main type involve crescent dunes and chains. Crescent dunes are pre-barchan, Barkhoid and transverse dunes. The sand dunes are gradually transformed from the north ­­­­­­­­­­­to the south, from pre barchans form to transverse-formed dunes. Aeolian sands of the study area are fine grained and moderately to well sorted. The grain size distribution of all samples is unimodal. McLaren believes that this feature of the deposit indicates that a source sediment undergoing erosion. The dune sands have an average grain size of 2.358φ (195.8μm). Average sorting value is 0.53 φ (1.444 μm). The Average skewness and kurtosis values are -0.17 and 1.11, respectively. The grain-size values show incremental changes from the Prebarchanic forms to transverse dunes. The grain-size variations among the dunes can be related to the height of the dune. This is due to the fact that coarse grains do not reach the crest in the dunes with great heights leading to coarse grains and fine grains in the flank and crest, respectively.  
The studies have shown that prevailing wind direction is east to west, the strong wind being in north-south direction. It can also be said that sand dunes are formed by strong wind. The result of minerals analysis of the sand dunes showed that calcite is the dominant mineral. The highest percentage of rock fragments is related to quartz sandstone. 
Conclusion
The mechanical analysis indicated that the sands have been transported from 20 to 50 km from sand sources. It can be argued that the most sources of sands in Reza Abad are developed in the quaternary materials of the derived bedrock from the North Mountains. The high contains of calcite and quartz in the samples from the Reza Abad dunes strongly indicates that the majority of the sand in the Reza Abad Dunefield is derived from the lithologic units of marl, calcareous marl and agglomerate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Erg
  • sand dunes
  • aeolian sediments
  • pre-Barchanic
  • granulometry
سازمان زمین‏شناسی کشور (1374). نقشة زمین‏شناسی، ورقة خارتوران.
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح (1346 و ۱۳۵۵). عکس‏‏های هوایی 1:50000 و 1:20000.
سازمان نقشه‏‏برداری کشور (1370). نقشه‏‏های توپوگرافی.
عبدی، ص.؛ مشهدی، ن. و فیض‏نیا، س. (1391). مطالعة عملکرد فرسایش بادی در منطقة رضاآباد (سبزوار) در دورة زمانی 1334 تا 1387. مجموعه مقالات سومین همایش ملی- دانشجویی مرتع، آبخیز، و بیابان.
فیض‏نیا، س. (1387). رسوب‏شناسی کاربردی با تأکید بر فرسایش خاک و تولید رسوب، انتشارات دانشکدة علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
مشهدی، ن. (1386). مطالعة فرایندهای فرسایش بادی براساس رخساره‏های ژئومورفولوژی (منطقة برداشت و حمل- مطالعة موردی: خارتوران). پایان‏‏نامة دکتری در رشتة آبخیزداری، دانشگاه تهران.
Abdi, S.; Mashhadi, N. and Feiznia, S. (2012). Investigation of wind erosion function on Reza Abad area (Sabzevar) for 1334 to 1387. 3rd Conference on Rangeland, Watershed and Desert.
Aerial photographs, scale 1/20000, 1/55000, 1934 & 1967. National Geography Organization of Iran.
Anderson, J. R. (2004). Sieve analysis lab exercise. University of Georgia.
Bagnold, R. A. and Barndorff‐Nielsen, O. (1980). The pattern of natural size distributions, Sedimentology, 27(2): 199-207.
Bagnold, R. A. (2012). The physics of blown sand and desert dunes. Courier Corporation.
Blott S. and Pye K. (2001). Gradistat: a grain size distribution ans statistics package for the analysis of unconsolidated sediments, Earth Surface Processes and Landforms, 26: 1237-1248.
Bowler, J. M. (1976). Aridity in Australia: age, origins and expression in aeolian landforms and sediments, Earth-Science Reviews, 12(2-3): 279-310.
Dregne, H.E., 1986. Desertification of arid lands. In Physics of desertification (pp. 4-34). Springer, Dordrecht.
El-Baz, F. (1992). Origin and  evolutionof sand seas in the great sahara and implications to petroleum and ground-water exploration, Geology of the Arab World, A. Sadek, ed., Cairo University Press, Cairo, Egypt, 2:  3-17.
Feiznia, S. (2008). Applied sedimentology with emphasis on soil erosion and sediment production, Gorgan University of agricultural sciences and natural resources press, 356.
Fitzsimmons, K.E.; Rhodes, E.J.; Magee, J.W. and Barrows, T.T. (2007). The timing of linear dune activity in the Strzelecki and Tirari Deserts, Australia, Quaternary Science Reviews, 26(19): 2598-2616.
Fitzsimmons, K.E., Magee, J.W. and Amos, K.J., 2009. Characterisation of aeolian sediments from the Strzelecki and Tirari Deserts, Australia: implications for reconstructing palaeoenvironmental conditions. Sedimentary Geology, 218(1-4), pp.61-73.
Folk, R.L. and Ward, W.C. (1957). Brazos river bar: a study of the significance of grain size parameters, Journal of sedimentary petrology, 27: 3-26.
Geological Map of Khartouran (1995). Geological Survey of Iran.
Hesse, P.P. and Simpson, R.L. (2006). Variable vegetation cover and episodic sand movement on longitudinal desert sand dunes, Geomorphology, 81(3): 276-291.
Hobbs, S.W.; Paull, D.J. and Bourke, M.C. (2010). Aeolian processes and dune morphology in Gale Crater, Icarus, 210(1): 102-115.
Kasper‐Zubillaga, J.J., Zolezzi‐Ruíz, H., Carranza‐Edwards, A., Girón‐García, P., Ortiz‐Zamora, G. and Palma, M., 2007. Sedimentological, modal analysis and geochemical studies of desert and coastal dunes, Altar Desert, NW Mexico. Earth Surface Processes and Landforms: The Journal of the British Geomorphological Research Group, 32(4), pp.489-508.
Kocurek, G. (1998). Aeolian system response to external forcing factors—a sequence stratigraphic view of the Saharan region, Quaternary deserts and climatic change, pp. 327-337.
Lakes Environmental WRPLOT. Available at: https://www.weblakes.com/products/wrplot/index.html
Lancaster, N.; Baker, S.; Pepe, N. and Nevada, R. (2012). Mineralogical Analyses to determine sand source(s). Revised report.
Lomax, J.; Hilgers, A.; Wopfner, H.; Grün, R.; Twidale, C.R. and Radtke, U. (2003). The onset of dune formation in the Strzelecki Desert, South Australia, Quaternary Science Reviews, 22(10): 1067-1076.
Mabbutt, J.A. (1977). Desert landforms.
Mainguet, M. (1984). A classification of dunes based on aeolian dynamics and the sand budget, In Deserts and arid lands (pp. 31-58). Springer Netherlands.
Mashhadi, N. (2007). Study of Wind Erosion Processes Based on Geomorphologic Facies (removal and transitional area, Case study: Khartooran Erg, Iran). PhD thesis, Faculty of Natural Resources, University of Tehran.
Potocki, M. and Angiel, P. (2004). Change of grain size parameters of sediments as a result of wind activity. Barchans Jarangiyn els in Gobi, Mongolia, Misceallanea Geographica, 11: 81-91.
Pye, K. and Tsoar, H. (2008). Aeolian sand and sand dunes, Springer Science & Business Media.
Refaat, A.A. and Hamdan, M.A. (2015). Mineralogy and grain morphology of the aeolian dune sand of Toshka area, southeastern Western Desert, Egypt, Aeolian Research, 17: 243-254.
UNEP (1991). Status of desertification and implementation of the United Nations Plan of Action to Combat Desertification. (pp. 77), Nairobi: UNEP.
Vincent, P.J. (1984). Particle size variation over a transverse dune in the Nafud as Sirr, central Saudi Arabia, Journal of Arid Environments.
Watson, A. (1989). Windflow characteristics and aeolian entrainment, Arid zone geomorphology, pp. 209-231.
Zhenda, Z. (1984). Aeolian land forms in the Taklimakan desert. Deserts and arid lands, pp.133-142.
Zaady, E.; Dody, A.; Weiner, D.; Barkai, D. and Offer, Z.Y. (2009). A comprehensive method for aeolian particle granulometry and micromorphology analyses, Environmental monitoring and assessment, 155(1): 169-175.