دوره و شماره: دوره 51، شماره 3، مهر 1398، صفحه 389-544 
صحت‏سنجی ماسک ابر سنجندة مادیس با معرفی ماسک ابر ناحیه‌ای براساس داده‌های سنجندة AVHRR‏

صفحه 447-468

10.22059/jphgr.2019.235820.1007068

الهام قاسمی‌فر؛ منوچهر فرج‌زاده اصل؛ یوسف قویدل رحیمی؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی