بررسی تأثیر شرایط آب و هوایی مختلف بر تحرک توده‌های نمکی با استفاده از روش تداخل‌سنجی سری زمانی تصاویر ASAR (مطالعة موردی: گنبدنمکی شاه‌غیب لارستان)

نوع مقاله : مقاله کامل

نویسنده

استادیار گروه جغرافیا و برنامه ‏‏ریزی شهری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

مطالعة رفتار ساختار‏های نمکی رخنمون‏یافته در سطح زمین و ارتباط آن با عوامل محیطی می‏تواند در شناخت هرچه بیشتر این ساختارها و اثرهای زیست‏محیطی آن‏ها مؤثر باشد. گنبد‏های نمکی جنوب ایران از جمله گنبد نمکی شاه‏غیب لارستان یکی از بزرگ‏ترین ساختار‏های نمکی رخنمون‏یافته است که در راستای جنبش‏شناسی نمک و تعیین ارتباط احتمالی آن با تغییرات آب و هوایی در این پژوهش از آن استفاده شده است. تغییر شکل‏های رخداده بر روی این گنبد نمکی، با استفاده از روش تداخل‏سنجی سری زمانی تصاویر راداری  ASARمربوط به سال‏های 2003 تا 2008 بررسی و اندازه‏گیری شد. نتایج به‏دست‏آمده، ضمن اینکه بیانگر فعال‏بودن این گنبد نمکی است، به‏منظور تعیین ارتباط بین جابه‏جایی‏های رخداده با شرایط آب و هوایی متفاوت، نقشه‏های جابه‏جایی مقطعی تهیه و با داده‏های دما و بارش متناظر با دوره‏های یادشده مقایسه شد. براساس نتایج، بین میزان جابه‏جایی و دمای متوسط ارتباط مستقیمی وجود دارد؛ به‏طوری‏که با افزایش دما میزان بالاآمدگی سطح نمک افزایش می‏یابد و میزان فرونشست نیز کاهش می‏یابد. بنابراین، می‏توان تا حدودی تغییرات ثانویة نمک بعد از رخنمون‏یافتن گنبد نمکی بر روی زمین را متأثر از شرایط آب و هوایی به‏ویژه دما دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Different Weather Conditions on the Mobility of Salt Masses Using Interferometry Method of ASAR Time Series Images (Case Study: Larestan Shah-gheyb Salt Dome)

نویسنده [English]

  • Ali Mehrabi
Assistant Professor of Geography and Urban Planning, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

Introduction
Exploring the behavior of exposed salt structures and its relationship to the environmental factors can be effective in identification of these structures and their environmental effects. Salt layers beneath the sediments, due to their lower viscosity than the surrounding rocks, can flow upward and form different salt structures such as salt pillows, walls and salt domes. Kinematics study of outcropped salt structures has great potential to provide valuable information for engineering and scientific purposes, such as the storage of natural gas. The behavior of salt masses is usually difficult to investigate their instability and extreme variability on the surface. A study of the world's salt domes shows that the evolution of many salt structures is influenced by tectonic factors and regimes. However, the life span of salt masses on the earth's surface is short, but because salts are exposed, they are affected by the processes of the earth surface and undergo various changes. By examining these changes over this short period we can find key and important evidence of evolutionary trends. As a result, it is important for the overall exploration of crustal salt to study the few available sub-aerial salt bodies. Most of our information on salt kinematics and mobility is related to the studies on the Zagros and Alborz salt domes in southern and northern Iran. The Shahgheyb-e-Larestan salt dome is one of the largest exposed saline structures that have been used in the study of salt motility. We have addressed the possible relationship with climate change in this research. Hence, the accrued deformation on this salt dome was identified and measured by time series interferometry technique of ASAR images related to the years of 2003 to 2008.
Materials and methods
InSAR is a remote sensing technique using radar imagery to measure the satellite line of sight (LOS) displacements rate in millimeter to centimeter accuracy. Multiple SAR images are used to generate a set of interferograms and to form a time series after a joint inversion. InSAR time series analysis help us reduce the impact of several noise sources (decorrelation, orbital and DEM errors, atmospheric delays, phase unwrapping errors) on dis-placement rates estimation during the time period spanned by the full dataset  with an accuracy for surface displacement velocity at the mm/yr scale. The short baseline method is used to minimize the spatio-temporal baseline by a combination of interferograms. We have used 22 ESA ASAR C-band radar images acquired by the Envisat satellite between June 2003 and October 2008 from Track 291 (along descending orbits). A small-baseline approach was used to process interferograms. This method was used to calculate average displacement rates in the period with the New Small Baseline Algorithm Subset chain. Eleven individual interferograms were generated using a modified version of the SARScape and the STRM 30-global DEM. The interferograms were corrected from DEM errors.  
Results and discussion  
In order to investigate the relationship between salt kinematics and different weather conditions, the individual maps of 10 different periods between 2003 and 2008 were correlated with the temperature and precipitation data corresponding to the mentioned periods. The radar interferometry method was performed on the pair of images from 2003 and 2008 from the study area to produce the interferogram images.  Several fringes are formed in the interferogram image. Since the used satellite (Envisat) works in the C band, and each obtained fringe is λ/2 equal to 2.8 centimeters, the displacement rate to the satellite's view is obtained by counting the number of fringes. The mechanism of displacement also varies depending on the color cycle (fringes pattern), so that if the color cycle is yellow-blue-red, displacement moving away from the radar. If the color cycle is yellow-red-blue, the displacement has occurred into the radar. The surface displacement rate in the Shah-Gheyb salt dome is 2.3 to 2.8 cm per year, between 2003 and 2008 into the satellite view. Two regions of the salt dome have been uplifted and one region in the northwestern part of the dome has been subsided. Based on the cross-sectional displacement maps, there is an apparent relationship between the hot and cold months of the year and the surface displacement rates of the salts. Corresponding to the two warm months of the year; the rate of uplift is much higher than that of subsidence. The results obtained from the time series analysis and displacement rates indicate that this salt dome is active. It determines the salt motion in the satellite's view of 2.8 cm per year. Based on correlation coefficients, there is a direct relationship between displacement and average temperature. As the temperature increases, the salt uplift rises and the subsidence decreases. But there was no relationship between rainfall and surface changes of the salt. 
Conclusion
In this study, the displacement rate of Shah-Gheyb salt dome was calculated using radar interferometry method in the folded Zagros area. The average uplift rate of salt mass was 2.8 centimeters per year and the average rate of subsidence was 2.2 centimeters per year. This rate of change has been varied in different times according to the temperature of the region. The correlation of different weather conditions with sectional displacement maps revealedthat there are a relative correlation between the salt kinematics and climatic conditions. Therefore, in this salt dome, salt kinematics can be controlled by climate conditions. In addition, the time series analysis has indicated that the difference between the uplift and subsidence has steadily increased in 2003 to 2008. Therefore, secondary salt changes after the outbreak of salt domes on earth were often influenced by climatic conditions and physicochemical properties of salt as well as tectonic conditions. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • salt movement
  • weather condition
  • radar interferometry
  • salt dome
  • Larestan
احمدزاده هروی، م.؛ هوشمندزاده، ع. و نبوی، م.‏ح. (1369). مفاهیم جدیدی از چینه‏شناسی سازند هرمز و مسئلة دیاپیریزم در گنبدهای نمکی جنوب ایران، مجموعه مقالات سمپوزیوم دیاپیریسم با نگرش ویژه به ایران، وزارت معادن و فلزات، ج ۱، ص ۱-۲۲.
رهنمون‏فر، م.؛ حیدری، ر. و قیطانچی، م.‏ر. (1385). تعیین جابه‏جایی و بزرگی زلزلة سال 1382 بم در جنوب شرقی ایران با استفاده از داده‏های ماهواره با روش تداخل‏سنجی راداری، مجلة فیزیک زمین و فضا، 32(۲): 117-124.
شریفی‏کیا، م. (1391). تعیین میزان و دامنة فرونشست زمین به کمک روش تداخل‏سنجی راداری در دشت نوق- بهرمان، مجلة مدرس علوم انسانی- برنامه‏ریزی و آمایش فضا، 16(3): 34-42.
مهرابی، ع.؛ داستان‏پور، م.؛ رادفر، ش.؛ وزیری، م.‏ر. و درخشانی، ر. (1394). شناسایی خطواره‏های گسلی کمربند چین‏خورده- تراستی زاگرس براساس تفسیر تصاویر ماهواره‏ای و تعیین ارتباط آن‏ها با موقعیت گنبدهای نمکی رخنمون‏یافتة سری هرمز با استفاده از تحلیل‏های GIS، مجلة علوم زمین، ۲۴(۹۶): 13-31.
Abdolmaleki, N.; Motagh, M.; Bahroudi, A.; Sharifi, M.A. and Haghshenas, M. (2014). Using Envisat InSAR time-series to investigate the surface kinematicsof an active salt extrusion near Qum, Iran, Journal of Geodynamics, 81: 56-66.
Aftabi, P.; Roustaie, M.; Alsop, G. and Talbot, C. (2010). InSAR mapping and modelling of an active Iranian salt extrusion, Journal of the Geological Society, 167: 155-170.
Aftabi, P.; Talbot, C.J. and Fielding, E. (2005). Salt Kinematics and InSAR, Radar Investigations of Planetary and Terrestrial Environments, LPI, 6012.
Ahmadzadeh Heravi, M.; Hoshmandazdeh, M.A. and Nabavi, M.H. (1990). New concept of Hormoz formation’s stratigraphy and the problem of salt diapirism in south Iran, Proc. Symp. on Diapirism with Special Reference to Iran, 1, 21. Geol. Surv. Iran. Tehran, 1-22.
Baikpour, S.; Zulauf, G.; Dehghani, M. and Bahroudi, A. (2010). InSAR maps and time series observations of surface displacements of rock salt extruded near Garmsar, northern Iran, J. Geol. Soc., 167: 171-181.
Barnhart, W.D. and Lohman, R.B. (2012). Regional trends in active diapirism revealed by mountain range-scale InSAR time series, Geophys. Res. Lett., 39: 1-5.
Burgmann, R.; Rosen, P. and Fielding, E. (2000). Synthetic Aperture Radar interferometry to measure Earth’s surface topography and its deformation, Annu. Rev. Earth. Planet. Sci., 28: 169-209.
Canerot, J.; Hudec, M.R. and Rockenbauch, K. (2005). Mesozoic diapirism in the Pyrenean orogen: salt tectonics on a transform plate boundary, AAPG Bull., 89(2): 211-229.
Colon, C.; Web, A. and Lassere, C. (2016). The variety of subaerial active salt deformations in the Kuqa fold-thrust belt (China) constrained by InSAR, Earth and Planetary Science Letters, 450: 83-95.
Cosgrove, J.; Talbot, C. and Aftabi, P. (2009). A train of kink folds in the surficial salt ofQom Kuh, Central Iran, J. Struct. Geol., 31: 1212-1222.
Desbois, G.; Závada, P.; Schléder, Z. and Urai, J.L. (2010). Deformation and recrystallization mechanisms in actively extruding salt fountain: microstructural evidence for a switch in deformation mechanisms with increased availability of meteoric water and decreased grain size (Qum Kuh, central Iran), J. Struct. Geol., 32.
Ferretti, A.; Savio, G.; Barzaghi, R.; Borghi, A.; Musazzi, S.; Novali, F.; Prati, C. and Rocca, F. (2007). Submillimeter Accuracy of InSAR Time Series: Experimental Validation, Geoscience and Remote Sensing, IEEE Transactions, 45: 1142-1153.
Ferretti, D.; Colombo, A.; Fumagalli, F.; Novali, F. and Rucci, A. (2015). InSAR data for monitoring land subsidence: time to think big-proc-iahs.net.
Gao, M.L. (2015). Mapping and characterization of land subsidence in Beijing Plain caused by groundwater pumping using the Small Baseline Subset (SBAS) InSAR technique. doi: 10.5194/piahs-372-347.
Hooper, A.; Bekaert, D.; Spaans, K. and Arikan, M. (2012). Recent advances in SAR interferometry time series analysis for measuring crustal deformation, Tectonophysics, 514- 517.
Hu, J.; Ding, X.; Zhang, L.; Sun, Q.; Li, Z.; Zhu, J. and Lu, Z. (2017). Estimation of 3-D surface displacement based on inSAR and deformation modeling, IEEE Transaction on Geoscience and Remote sensing, 55(4): 2007-2016.
Jahani, S.; Callot, J.P.; Lamotte, D.; Letouzey J. and Leturmy, P. (2009). Salt Activity and Halokinesis in the Zagros Fold-thrust Belt and Persian Gulf (Iran), 1st International Petroleum Conference & Exhibition, EAGE, 98-107.
Kent, P.E. (1979). The emergent Hormuz salt plugs of southern Iran, J. Pet. Geol., 2: 117-144.
Krzywiec, P. and Weinberger, R. (2006). Role of basement tectonics in evolution of salt diapirs: the Mid-Polish trough versus the Dead Sea basin, Geolines, 20, 82.
Szczerbowski, Z. (2004). Preliminary results of geodetic measurments in the Inowroclaw salt dome area, central Poland, Ann. Soc. Geol. Pol., 74: 319-324.
Li, J.; Webb, A.A.G.; Mao, X.; Eckhoff, I.; Colón, C.; Zhang, K.; Wang, H.; Li, A. and He, D. (2014). Active surface salt structures of the western Kuqa fold-thrust belt, North-western China, Geosphere, 10(6).
Mehrabi, A.; Dastanpour, M.; Radfar, Sh.; Vaziri, M.R. and Derakhshani, R. (2015). Detection of fault lineaments of the Zagros fold-thrust belt based on Landsat imagery interpretation and their spatial relationship with Hormoz Series salt dome locations using GIS analysis, Geosciences, 24(95): 17-32.
Raspini, F. (2013). Advanced interpretation of land subsidence by validati multi-interferometric SAR data: the case study of the Anthemountas basin (Northern Greece), Natural Hazards and Earth System Sciences, (23): 24-45.
Roosta, H.; Jalalifar, H.; Karimi Nasab, S. and Ranjbar, M. (2019). Surface deformation over the buried Nasr Abad salt diapir, Central Iran using interferometric synthetic aperture radar data, International Journal of Remote Sensing, 95(24): 46-57.
Sharifikia, M. (2012). Determination of the rate and extent of earth subsidence using the radar interferometry method in Noogk-Bahreman plain, Quarterly Journal of Humanities (Space Planning), 16(3): 34-42.
Talbot, C.J. and Pohjola, V. (2009). Subaerial salt extrusions in Iran as analogues of ice sheets, streams and glaciers, Earth-Sci. Rev., 97(1-4): 155-183.
Talbot, C.J. and Rogers, E.A. (1980). Seasonal movements in a salt glacier in Iran, Sci-ence, 208(4442): 395-397.
Taymaz, T.; Wright, T.J.; Yolsal, S.; Tan, O.; Fielding, E. and Seyitoglu, G. (2007). Source characteristics of the 6 June 2000 OrtaeÇankırı (central Turkey) earthquake: a synthesis of seismological, geological and geodetic (InSAR) observations, and internal deformation of the Anatolian plate, Geological Society, London, Special Publications, 291(1): 259-290.
Weinberger, R.; Lyakhovsky, V.; Baer, G. and Begin, Z.B. (2006). Mechanical modeling and InSAR measurements of Mount Sedom uplift, Dead Sea basin: implications for effective viscosity of rock salt, Geochem. Geophys. Geosyst., 7(5).