چکیده های انگلیسی

شناسنامه علمی شماره

10.22059/jphgr.2019.79411

عنوان مقاله [English]

English Abstracts