دوره و شماره: دوره 51، شماره 4، دی 1398، صفحه 545-760 

مقاله کامل

نقش تغییرات رطوبت انتقال‏ یافته در رخداد خشک ‏سالی و ترسالی ایران

صفحه 545-562

10.22059/jphgr.2019.244445.1007134

مصطفی کریمی احمدآباد؛ مهناز جعفری؛ فرامرز خوش اخلاق؛ سعید بازگیر


مدل‏ سازی و تحلیل فضایی عمق برف در پهنه شمالی ایران

صفحه 651-671

10.22059/jphgr.2019.268047.1007289

بهروز ساری صراف؛ حبیبه نقی زاده؛ علی اکبر رسولی؛ سعید جهانبخش؛ ایمان بابائیان