تعیین آستانه‏ های اقلیمی و توپوگرافیکی برای شروع فرسایش خندقی در شیب‏ های نواحی نیمه ‏خشک (مطالعة موردی: حوضة اوجان‏چای، دامنه‏ های شرقی کوهستان سهند)

نوع مقاله : مقاله کامل

نویسنده

استاد دانشکدة برنامه ‏ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز

چکیده

انرژی حاصل از شیب و فشار برشی آب و عدم حفاظت کامل دامنه ‏ها توسط پوشش گیاهی سبب شده است دامنه ‏ها به‏شدت آشفته شوند و رسوبات زیادی را در اختیار آب‏ های جاری قرار دهند. دامنه ‏ها در حوضة اوجان‏چای واقع در موقعیت جغرافیایی ' 54 ° 37° تا' 44° 37 عرض شمالی و' 50 ° 46 تا '31 '46 طول شرقی تحت فرسایش خطی شدید قرارگرفته است. در این مطالعه با استفاده از رابطة HTK آستانة اقلیمی پهنه‏ ها تعیین شده و با استفاده از رابطة . نتایج نشان می‏ دهد سطح دامنه ‏های محدودة مورد مطالعه در بعضی از ماه ‏های سال برای شروع فرسایش خندقی بسیار مساعد است. نقشه و نمودارهای ترسیمی نشان می‏ دهد بیشتر بخش ‏های حوضة اوجان برای فرسایش خندقی بسیار مستعد است. شیب و مساحت حوضه‏ های جمع‏آوری آب زمینة مناسبی برای تشکیل شیارها و خندق ‏ها فراهم می‏ سازد. بررسی میدانی نیز حاکی از این است که دیوارة خندق‏ های محدودة مورد مطالعه بسیار ناپایدار است و با ورود روان اب‏ ها از بخش‏های بالایی مواد دیواره‏ای به داخل خندق‏ ها فرومی‏ ریزند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation on Gully erosion threshold on semi-arid slopes Case study :Ojan chay Basin,Eastern slope of Sahand mt.

نویسنده [English]

  • Maryam Bayatikhatibi
Professor of Geomorphology, Faculty of Geography & Planning, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

In semi arid regions,gully and rill erosion are main types of water erosion.In recent time these erosion is very intensive ,due to climatic changes.The surfaces of slopes is disturbance, due to creation new channels or make loose old channel by incision runoff .When channel made on slope ,slope materials are delivered into rivers in short time, that these materials are cultivated soils .Surface erosion and soils delivery into flow can be damages to cultivated area .Drainage networks are experience intensive liner erosion that are located on eastern slopes of Sahand ,special Ojan chay basin ,as a semi arid region .The storm occurrence is creating runoff that have erosion power, just before plants is covering slopes surface. Deep channels that there are created on up slopes and foot slopes are suggested which erosion is very accreted .Range cultivated lands on slopes is play important role on quick concentrated runoff in study area. Soils is delivery into water at lower sites in during storm ,in these conditions.

In study area ,liner erosion is intensive ,because surface material ,topographical property and climatic condition is suitable for liner erosion. Anthropologic factor is play main role on gully and rill erosion. In this paper for threshold liner erosion start determination, is used climatic data, topographic maps(1 :50000) and EXCELL ،SPSS وARCVIEW .Because that climatic factors is play main role on liner erosion ,is take care of in this paper .HTK is climatic coefficient that is used. HTK=ΣR/Σt.10,HTK is climatic threshold liner erosion , ΣR,is precipitation , Σt.10,is temperature (upper 10).Slope and area are play main role in rate of erosion. To attention of this role ,threshold of erosion is estimated by use of two parameters(A≈6As/10000 and r =SAs0.4(6/10000)0.4› 0.025 ).In final is zoned from an liner erosion ,all part of study area by using of statistical methods and by data that they gathering from study area . Gully and rill erosion are main reasons for increase and delivery of sediment into river in semi arid area .These forms of erosion are delivery huge of slope materials into water flow .Store of these material on foot slopes and washing they by floods ,is reason for increase of sediment into water flow in Ojan chay basin. Soils are deep in study area .These soils that liner erosion is active ,without salty in somewhere and are salty in other site .Study on soil horizons is suggested that silt and clay percent is high on upper part of horizon .These texture is sensitive to opposed to water erosion. The presence of sand on upper part of horizon is cause for gully walls instability.

In study area ,slope ,surface materials and area of upper site are main parameters on slope disturbance .Thresholds of erosion on slope is determined by use of these parameters. Yearly average of precipitation is decrease and this is one reasons for suitable site for gully erosion. The results of study show that HTK is high in some months .This suggested that slopes is advanced to erosion in these months .This result show that runoff have power erosion in all parts of Ojan basin and soil is lose by water erosion. Field study show that when slopes is gentle , gully and once slopes is steep ,rills are created on slopes. Up walls of gully is very instable .Investigation slope of by using of A coefficient show that potential of erosion is high in many parts of study area .Liner erosion is main problem on slope of study area. Ojan chay basin is important farmer land that is main site for dry and water farming in Sahand mountain 3qu1cai8l8. This suggested that slopes is advanced to erosion in these months .This result show that runoff have power erosion in all parts of Ojan basin and soil is lose by water erosion. Field study show that when slopes is gentle , gully and once slopes is steep ,rills are created on slopes. Up walls of gully is very instable Liner erosion is main problem on slope of study area. Ojan chay basin is important farmer land that is main site for dry and water farming in Sahand mountain. In this study area lose of soil and disturbance of farmland by runoff ,have prejudicial for farmland and is increased sediment. The results of study show that this basin have high potential for liner erosion . The main reason for intensive liner erosion is quick concentration runoff, as natural or anthropologic .These cause is active on slope of study area and delivered high volume of soils into lower channel .Walls of gullies is unstable and many materials delivery in to water flow .Development of gully is very quick .For these reasons ,cause of gully creation must be investigated and slope management . Liner erosion is main problem on slope of study area. Ojan chay basin is important farmer land that is main site for dry and water farming in Sahand mountain. In this study area lose of soil and disturbance of farmland by runoff ,have prejudicial for farmland and is increased sediment. The results of study show that this basin have high potential for liner erosion . The main reason for intensive liner erosion is quick concentration runoff, as natural or anthropologic .These cause is active on slope of study area and delivered high volume of soils into lower channel .Walls of gullies is unstable and many materials delivery in to water flow .Development of gully is very quick .For these reasons ,cause of gully creation must be investigated and slope management .Liner erosion is main problem on slope of study area. Ojan chay basin is important farmer land that is main site for dry and water farming in Sahand mountain. In this study area lose of soil and disturbance of farmland by runoff ,have prejudicial for farmland and is increased sediment. The results of study show that this basin have high potential for liner erosion . The main reason for intensive liner erosion is quick concentration runoff, as natural or anthropologic .These cause is active on slope of study area and delivered high volume of soils into lower channel .Walls of gullies is unstable and many materials delivery in to water flow .Development of gully is very quick .For these reasons ,cause of gully creation must be investigated and slope management .

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Erosion threshold
  • climatic threshold
  • Ojan chay basin
  • Liner erosion
  • Gully erosion
بیاتی خطیبی، مریم (1383). نگرشی بر نحوة تحول دامنه‏ها و تحلیل سیستمی آن‏ها، نشریة علوم انسانی و اجتماعی، شمارة 15، صص 9-36.
بیاتی خطیبی، مریم (1385). بررسی علل تشکیل و توسعه پیچان ها در دره های  نواحی کوهستانی ،رشد آموزش جغرافیا ،شماره 75،صص 27-40.
بیاتی خطیبی، مریم (1385). بررسی و تحلیل فرسایش آبراهه‏ای با استناد به شواهد ژئومورفولوژیکی و با استفاده از روش‏های کلاسیک وکمی، مطالعة موردی، حوضة قرانقوچای، مدرس علوم انسانی، شمارة 2، صص 59-83.
بیاتی خطیبی، مریم (1385). ویژگی‏ها و عوامل کنترل‏کنندة فرسایش خندقی، جغرافیا و توسعه، شمارة 7، صص  115-135.
بیاتی خطیبی، مریم (1390). نقش ویژگی‏های شیمیایی و فیزیکی خاک‏های دامنه‏ای در فرسایش خاک نواحی کوهستانی، مدرس علوم انسانی، شمارة 1، صص 33-56.
 
یمانی، مجتبی و علمی‏زاده، هیوا (1390). بررسی علل ناپایداری آبراهه‏ها در سطح دلتای رود کل، پژوهش‏های جغرافیای طبیعی، شمارة 78، صص 1-15.
 
Duvert, C.; Gratiot, Nicolas; Evrard, Olivier; Navratil, Oldrich; Némery, Julien; Prat, Christian and Esteves, Michel (2010). Drivers of erosion and suspended sediment transport in three headwater catchments of the Mexican Central Highlands, Geomorphology, 123: 243-256.
Evans, R. (1993). Sensivity of British landscape to erosion, John Wiley and Sons.
Evrard, O.; Némery, Julien; Gratiot, Nicolas; Duvert, Clément; Ayrault, Sophie; Lefèvre, Irène; Poulenard, Jérôme; Prat, Christian; Bonté, Philippe and Esteves, Michel (2010). Sediment dynamics during the rainy season in tropical highland catchments of central Mexico using fallout radionuclides, Geomorphology, 124: 42-54.
Feng, X.; Wang Yafeng; Chen, Liding; Fu, Bojie and Bai, Gangshuan (2010). Modeling soil erosion and its response to land-use change in hilly catchments of the Chinese Loess Plateau, Geomorphology, 118: 239-248.
Hentati, A.; Kawamura, Akira; Amaguchi, Hideo and  Iseri, Yoshihiko (2010). Evaluation of sedimentation vulnerability at small hillside reservoirs in the semi-arid region of Tunisia using the Self-Organizing Map, Geomorphology, 122: 56-64.
Imaizumi, F; Tsuyoshi, Hattanji; and Yuichi , Hayakawa (2010). Channel initiation by surface and subsurface flows in a steep catchment of the Akaishi Mountains, Japan, Geomorphology, 115: 32-42.
Kertész, Á. and Gergely, J. (2011). The 2nd International Geography Symposium GEOMED2010 Gully erosion in Hungary, review and case study, Procedia Social and Behavioral Sciences, 19: 693-701.
Khairulmaini, Osman Salleh and Mousazadeh, Fatemeh (2011).  Gully erosion in semiarid regions, Procedia Social and Behavioral Sciences, 19: 651-661.
Lubo, G.; Lei, Yun; Yi, Ren; Zhewei, Cui and Huaxing, Bi  (2011). Spatial and temporal change of landscape pattern in the Hilly-gully region of Loess Plateau Procedia Environmental, Sciences, 8:  103-111.
Maeda, E.; Petri , Pellikka, Mika- Siljander  and  Barnaby ,Clark (2010). Potential impacts of agricultural expansion and climate change on soil erosion in the Eastern Arc Mountains of Kenya, Geomorphology, 123: 279-289.
Motahaeh,  H. S.; Naseri, M.A. and Golkarian, K.A. (2012). Identification of the most effective elements on rill erosion in the southwestern of mashhad district, Geography and environmental hazards, 2: 71-83.
Nakamura, F. and Kikuchi, S. (1996). Some methodological development in the analysis of sediment transport processes using age disturbution of foodplain deposits, Geomorphology, 16: 139-145.
Nyssen, J. and Vermeersch, Dominiek (2010). Slope aspect affects geomorphic dynamics of coal mining spoil heaps in Belgium, Geomorphology, 123: 109-121.
Reid, L.; Nicholas, J.; Dewey, Thomas  and  Lisle, Hilton (2010). The incidence and role of gullies after logging in a coastal redwood forest, Geomorphology, 117: 155-169.
Rodríguez-Blanco, M.; Taboada-Castro, M.M.; Palleiro, L. and Taboada-Castro, M.T. (2010). Temporal changes in suspended sediment transport in an Atlantic catchment, NW Spain, Geomorphology, 123, 181-188.
Whitford, J.; Newham, O.; Vigiak, A.R.; Melland, A.R.  and Roberts,A.M (2010).  Rapid assessment of gully sidewall erosion rates in data-poor catchments: A case study in Australia, Geomorphology, 118: 330-338.
Zachar, D. (1982). Soil erosion, Elsevier pub.
 
 
 
 
 
 
دوره 53، شماره 4
این شماره با همکاری و مشارکت «انجمن ایرانی ژئومورفولوژی» منتشر شده است، بدینوسیله از مشارکت این انجمن در «داوری مقالات» ، «معرفی داوران» و «دبیران تخصصی » و «شرکت در جلسات و نشست های مرتبط» تشکر می گردد.
بهمن 1400
صفحه 431-445
  • تاریخ دریافت: 11 دی 1399
  • تاریخ بازنگری: 09 دی 1399
  • تاریخ پذیرش: 29 آبان 1400