دوره و شماره: دوره 53، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 431-595 
4. مکان ‏یابی اسکان موقت مبتنی بر مخاطرة سیل در شهر شیراز

صفحه 487-507

10.22059/jphgr.2021.320333.1007602

مهران مقصودی؛ ابوالقاسم گورابی؛ مجتبی یمانی؛ مرضیه بذرافکن


8. تحلیل فضایی روند تابش موج‏ بلند خروجی زمین در ایران

صفحه 573-595

10.22059/jphgr.2021.330036.1007643

بهروز ساری صراف؛ هاشم رستم زاده؛ محمد دارند؛ امید اسکندری