شناسایی الگوهای ناهنجاری‌های همدیدی منجر به خشکسالی‌ها و ترسالی‌های فراگیر ایران

نوع مقاله : مقاله کامل

نویسندگان

1 دانشیار اقلیم شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 استاد اقلیمشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 کارشناسی ارشد اقلیم شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

در این پژوهش، بر اساس یک آستانه فضایی، خشکسالی­­ها یا ترسالی­هایی که حدود 75 درصد و بیشتر ایستگاه­های مورد مطالعه (43 ایستگاه همدید) را در دوره سرد سال (اکتبر-آوریل) در یک بازه زمانی 34 ساله (2009-1976) درگیر خود نموده بودند به عنوان خشکسالی­ها یا ترسالی­های فراگیر تعریف شدند. نقشه­های ترکیبی ناهنجاری­ها به تفکیک برای ماه­ها و فصل­­های دارای خشکسالی­ها و ترسالی­های فراگیر برای متغیرهای دمای سطحی، رطوبت ویژه، فشار سطح دریا، تابع جریان، باد برداری و مؤلفه مداری آن از روی داده­های مرکز ملی پیش بینی محیطی-مرکز ملی پژوهش­های جوی (NCEP/NCAR) تهیه شدند. نتایج نشان می­دهند که در زمان ترسالی­های فراگیر، استقرار یک کم فشار بر روی اروپا، یک پرفشار بر روی دریای عرب و یک کم فشار بر روی دریای سرخ، شرایط را برای انتقال رطوبت هم از جانب غرب و هم از جانب جنوب و جنوب غرب بر روی ایران فراهم می­کنند. اما در خشکسالی های فراگیر، استقرار یک پرفشار بر روی اروپا، استقرار یک کم فشار بر روی دریای عرب و وجود یک کم فشار بر روی دریای سرخ باعث اختلال در فرایند چرخند زایی دریای مدیترانه و همچنین انتقال رطوبت از دریای عرب و اقیانوس هند به داخل ایران می شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying patterns of Synoptic Anomalies Resulting in Pervasive Droughts and Wet periods in Iran

نویسندگان [English]

 • Peyman Mahmoudi 1
 • Taghi Tavousi 2
 • Sabere Kordi Tamandani 3
1 Associate Professor of Climatology, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran
2 Professor of Climatology, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran
3 M.A. of Climatology, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Extended Abstract
 
Introduction
Drought has imposed a huge damage to country’s economy especially in recent decades. Pasture yield losses, reduction of agricultural and drinking water, reduction of groundwater and surface water resources, outbreak of plant and animal pests and diseases and an increase in migration are among the negative effects of drought. The aim of this research is understanding atmospheric circulation patterns with modern methods and based on further data; therefore in case of synoptic patterns identification associated with drought and wet years, these patterns can be used to forecast country’s wet and dry periods with a very high accuracy.
Materials and methods
To identify and extract widespread Iran’s droughts and wet years and in order to achieve the objectives of the research, two databases were required: Surface environment data and upper atmosphere data. Surface environment data was used from rainfall data of 43 synoptic stations in a 33-year period (1976-2009) which was received from the Iran Meteorological Organization. High atmospheric variables which were used in this research include: Geopotential height, sea level pressure, zonal wind, meridional wind, air temperature and specific humidity. Data and maps of all these variables were collected from www.esrl.noaa.gov/psd website as monthly data. Data related to Geopotential height variables; zonal wind, meridional wind and the air temperature at 17 levels and specific humidity in 8 level data are available. A suitable index was selected in order to analyze inclusive droughts and wet years of Iran, so droughts and wet years could be separated according to it. In this research Standardized Precipitation Index (SPI) was selected given its advantages compared to other drought indexes. Synoptic analysis method of patterns related to Iran’s monthly inclusive droughts and wet years, were divided into three categories based on a principle location: local droughts (or wet years): Droughts (or wet years) which declared about 25% and less of studied stations in Iran’s droughts (or wet years). Semi-inclusive droughts (or wet years): Droughts (or wet years) which declared about 25 to 75 percent of studied stations in Iran’s droughts (or wet years). Inclusive droughts (or wet years): Droughts (or wet years) which declared about 75% and more of studied stations in Iran’s droughts (or wet years).
Results and discussion
The results showed that in the inclusive droughts, positive temperature anomalies and in inclusive wet years, negative temperature anomalies can be observed in Iran. Composite maps of humidity anomalies also nicely demonstrate that in the times of drought across Iran, negative anomalies have been found and in the wet years contrast status of droughts have happened and the positive anomaly got over Iran. In the months that inclusive drought happened in Iran, it can be seen that European and Asian high pressure combined together and put the whole of Europe and Asia under domination which under these conditions, Iran experienced drought months as during this time cyclonic circulation formed on the Arabian Sea which made humidity of the Arabian Sea not to transferred to Iran. The second affecting anomalies on this phenomenon, is the Mediterranean Sea; in these months a major anti-cyclonic circulation dominated on Europe. This major anti-cyclonic circulation affected Mediterranean Sea and even North Africa. In these circumstances Mediterranean cyclone formation was disrupted and so no humidity transferred to Iran. When European high pressure move to the North Atlantic Ocean and provide space for the establishment of a polar low pressure on Europe; in these circumstances regional low pressure is formed on Mediterranean Sea which causes more humidity entering Iran which results will be wet months; as well as Anti-cyclonic circulation ruling on of the Arabian Sea that crosses over the Red Sea is causing humidity injection in Iran.
Conclusion
In the months that inclusive drought happened in Iran, it can be seen that European and Asian high pressure combined together and put the whole of Europe and Asia under domination which under these conditions, Iran experienced drought months as during this time cyclonic circulation formed on the Arabian Sea which made humidity of the Arabian Sea not to transferred to Iran. The second affecting anomalies on this phenomenon, is the Mediterranean Sea; in these months a major anti-cyclonic circulation dominated on Europe. This major anti-cyclonic circulation affected Mediterranean Sea and even North Africa. In these circumstances Mediterranean cyclone formation was disrupted and so no humidity transferred to Iran. When European high pressure move to the North Atlantic Ocean and provide space for the establishment of a polar low pressure on Europe; in these circumstances regional low pressure is formed on Mediterranean Sea which causes more humidity entering Iran which results will be wet months; as well as Anti-cyclonic circulation ruling on of the Arabian Sea that crosses over the Red Sea is causing humidity injection in Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iran
 • inclusive drought
 • inclusive wet years
 • synoptic
 • abnormal
 1. احمدی، ا.، و علیجانی، ب.، 1393، شناسایی الگوهای همدیدی بارش های سنگین ساحل شمالی خلیج فارس، ف. پژوهش های جغرافیای طبیعی، 46، 296-275.
 2. احمدی گیوی، ف.، پرهیزکار، د.، و حجام، س.، 1388، بررسی اثر انسو برتوزیع بارش فصلی ایران در دوره 1971-2000. مجله فیزیک زمین و فضا، 4، 95-113.
 3. احمدی گیوی، ف.، ایران نژاد، پ.، و محمد نژاد، ع.، 1389، اثر پرفشارهای جنب حاره و سیبری بر خشکسالی های غرب ایران. چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، 21-23 اردیبهشت ، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران.
 4. اردکانی، ح.، زمانیان، م. ت.، و هاشمی دوین، م.، 1387، مطالعه همدیدی و دینامیکی بیشترین بارش روی منطقه خراسان، م. فیزیک زمین و فضا، 7، 107-123.
 5. ایران نژاد، پ.، احمدی گیوی، ف.، و محمد نژاد، ع.، 1388، اثر مراکز چرخندزای مدیترانه بر بارش سالانه ایران در دوره 1960 تا 2002. م. ژئوفیزیک ایران، 1، 91-105.
 6. بهبودیان، ج.، 1381، روش های ناپارامتری، تهران. انتشارات دانشگاه پیام نور.
 7. پروین، ن.، 1390، الگوهای سینوپتیکی شدیدترین خشکسالی حوضه آبریز دریاچه ارومیه، ف. تحقیقات جغرافیایی، 100، 107-89.
 8. جعفربیگلو، م.، خوش اخلاق، ف.، و اوجی، ر.، 1388، موقعیت و فراوانی فصلی مسیرهای چرخندی در ترسالی های غرب میانی ایران، ف. پژوهش های جغرافیایی طبیعی، 68، 84-71.
 9. حاجی محمدی، ح.، راستی، ف.، و کرمی، م.، 1393، بررسی همدیدی سامانه های واچرخندی و ارتباط آن با خشکسالی های استان فارس. دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی، اقلیم شناسی و روند خشکسالی در مناطق خشک. سمنان.
 10. حبیبی، ف.، 1385، تحلیل همدیدی و دینامیکی سامانه های بندالی، روش تشخیص سامانه های بندالی و تاثیر آن روی منطقه ایران، م. فیزیک زمین و فضا، 32، 89-69.
 11. حبیبی، ف.، 1386، نقش سامانه های بندالی در چرخندزایی روی شرق دریای مدیترانه و بررسی نقش آن در سیل روی منطقه غرب ایران در مارس 2000، ف. پژوهش های جغرافیایی، 62، 127-109.
 12. حمیدیان پور، م.، علیجانی.، و صادقی، ع.، 1389، شناسایی الگوهای همدیدی بارش های شدید شمال شرق ایران، ف. مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 1، 16-1.
 13. خسروی، م.، 1383، بررسی روابط بین الگوهای چرخشی جوی کلان مقیاس نیمکره شمالی یا خشکسالی های سالانه سیستان و بلوچستان. ف. جغرافیا و توسعه، 3، 188-167.
 14. خوش اخلاق، ف.، 1376، بررسی الگوهای ماهانه خشکسالی و ترسالی در ایران، ف. تحقیقات جغرافیایی، 45، 154-136.
 15. خوش اخلاق، ف.، عزیزی، ق.، و رحیمی، م.، 1391، الگوهای همدید خشکسالی و ترسالی زمستانه در جنوب غرب ایران. فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 25، 77-57.
 16. رضیئی، ط.، مفیدی، ع.، و زرین، آ.، 1388، مراکز فعالیت و الگوهای گردش جو زمستانه تراز 500 هکتوپاسکال روی خاورمیانه و ارتباط آنها با بارش ایران ، م. ژئوفیزیک ایران، 1، 82-101.
 17. رنجبرسعادت آبادی، ع.، اسدی تلوکی.، و مرادی، م.، 1392، تاثیر ناهنجاریهای ماهانه الگوهای فشاری بر شرایط بارشی پاییزه در سواحل شمالی ایران،. م. فیزیک زمین و فضا، 35، 141-121.
 18. روغنی، ر.، سلطانی، س.، و بشیری، ح.، 1391، بررسی روابط شاخص نوسان جنوبی و دمای سطح آب اقیانوس های آرام و هند با بارش فصلی و ماهانه ایران. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک، 61، 292-273.
 19. صادقی، س.، سلیقه، س.، حبیبی نوخندان، م.، و قهرودی تالی، م.، 1387، تحلیل همدیدی واچرخندها بر خشکسالی های فراگیر خراسان. مجله ی جغرافیا و توسعه ناحیه ای، 10، 118-105.
 20. صداقت کردار، ع.، و فتاحی، ا.، 1387، شاخص های پیش آگاهی خشکسالی در ایران، ف. جغرافیا و توسعه، 11، 76-59.
 21. صلاحی، ب.، خورشید دوست، ع، م، و قویدل رحیمی، ی.، 1386، ارتباط نوسان های گردش جوی- اقیانوسی اطلس شمالی با خشکسالی های آذربایجان شرقی، ف. پژوهش های جغرافیایی، 60، 147-156.
 22. عزیزی، ق.، و علیزاده، ت.، 1393، ارتباط بین تیپ الگوهای گردشی تراز دریا با بارش های فراگیر در ایران. ف. پژوهش های جغرافیای طبیعی، 46، 310-297.
 23. قائد امینی، ح.، ناظم السادات، س. م. ج.، و کوهی زاده، م.، و سبزی پرور، ع. ا.، 1393،  نشان جداگانه و هم زمان پدیده های PDO و ENSO بر رخداد خشکسالی و ترسالی پاییزه جنوب ایران. مجله ژئوفیزیک ایران، 2، 92-109.
 24. قویدل رحیمی، ی.، حاتمی زرنه، د.، و رضایی، م.، 1392، نقش الگوی پیوند از دور جو بالای دریای شمال – مازندران در تغییرات زمانی بارش سواحل جنوبی دریای خزر. نشریه کاربردی علوم جغرافیایی، 31، 46-29.
 25. قویدل رحیمی، ی.، احمدی، م.، حاتمی زرنه، د.، و رضایی، م.، 1393 الف، نارسایی الگوهای سینوپتیک بارش سنگین مولد سیلاب مخرب در شهرستان جیرفت. فصلنامه جغرافیا، 41، 178-161.
 26. قویدل رحیمی، ی.، فرج زاده، م.، وکاکاپور، س.، 1393 ب، الگوی پیوند از دور دریای شمال – خزر بر نوسانات بارش های پاییزی مناطق غرب و شمال غرب ایران. نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، 49، 230-217.
 27. فاتحی مرج، ا.، برهانی داریان؛ ع.، و مهدیان، م. ح.، 1385، پیش بینی بارش فصلی با استفاده از پیوند از دور حوزه آبریز دریاچه ارومیه. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 3، 58-45.
 28. فتاحی، ا.، و بهیار، م. ب.، 1390، بررسی الگوهای سینوپتیکی خشکسالی های فراگیر در استان چهارمحال و بختیاری. ف. تحقیقات جغرافیایی، 101، 100-79.
 29. لشکری، ح. (1381). مسیریابی سامانه های کم فشار سودانی ورودی به ایران. فصلنامه مدرس علوم انسانی، سال ششم، شماره 2 (پیاپی 25)، صص. 160-133.
 30. لشکری، ح. (1382). مکانیسم تکوین، تقویت و توسعه مرکز کم فشار سودان و نقش آن بر روی بارشهای جنوب و جنوب غرب ایران. فصلنامه پژوهش های جغرافیایی، سال سی و پنجم، شماره 46، صص. 18-1.
 31. محمدی، ح.، فتاحی، ا.، شمسی پور، ع. ا.، و اکبری، م.، 1391، تحلیل دینامیکی سامانه های سودانی و رخداد بارش های سنگین در جنوب غرب ایران. ن. تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 24، 24-7.
 32. محمودی، پ.، خسروی، م.، مسعودیان، س. ا.، و علیجانی، ب.، 1391، ناهنجاری های همدیدی منجر به یخبندان های فراگیر ایران، ف. جغرافیا و مخاطرات محیطی، 1، 34-17.
 33. محمودی، پ.، خسروی، م.، مسعودیان، س. ا.، و علیجانی، ب.، 1395، میانگین گردش جوی منجر به یخبندان های فراگیر در ایران، ف. مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 24، 86-66.
 34. مسعودیان، س. ا.، 1384. شناسائی رژیم های بارش ایران به روش تحلیل خوشه ای. پژوهش های جغرافیائی، 124، 59-47.
 35. مفیدی، ع.، 1383 اقلیم شناسی سینوپتیکی بارش های سیل زا با منشاء منطقه دریای سرخ در خاورمیانه. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال نوزدهم، شماره 4، صص. 93-71.
 36. مفیدی، ع.، و زرین، آ. 1384. بررسی سینوپتیکی تاثیر سامانه های کم فشار سودانی در وقوع بارش های سیل زا در ایران. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال بیستم، شماره 2، صص. 136-113.
 37. موسوی بایگی، م.، و اشرف، ب.، 1390، مطالعه الگوهای سینوپتیکی منجر به خشکسالی های پاییزه و زمستانه در استان خراسان رضوی. مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک، 4، 184-167.
 38. ناظم السادات، س. م. ج.، 1378، بررسی تاثیر پدیده النینو- نوسانات جنوبی (انسو) بر بارندگی پاییزه ایران. دومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم – سازمان هواشناسی کشور – 13 و 14 آبان. تهران.
 39. ناظم السادات، س. م. ج.، و قاسمی، ا. ر.، 1382، بارندگی شش ماهه سرد مناطق مرکزی و جنوب غربی ایران و ارتباط آن با پدیده ال نینو نوسانات جنوبی. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 3، 12-1.
 40. ناظم السادات، س. م. ج.، و قائدامینی اسدآبادی، ح.، 1390، ارزیابی تاثیر پدیده مادن جولیان بر رخداد دوره های خشک و تر در استان فارس. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک، سال پانردهم، 55، 26-13.
 41. ناظم السادات، ج.، انصاری بصیر، ا، و پیشوایی، م. ح.، 1386. ارزیابی سطح معنی داری برای پیش بینی دوران خشکسالی و ترسالی فصل پاییز و شش ماهه سرد ایران بر اساس وضعیت فازهای تابستانه انسو. تحقیقات منابع آب ایران، 1، 24-12.
 42. یاراحمدی، د.، و عزیزی، ق.، 1386، تحلیل چند متغیره ارتباط میزان بارش فصلی ایران و شاخص های اقلیمی. فصلنامه پژو هش های جغرافیایی، 62، 174-161.
 43. Ahmadi, E., and Alijani, B., 2014, Identification of Synoptic Patterns Causing Heavy Rainfall in Northern Coast of Persian Gulf. Physical Geography Research Quarterly, 46, 275-296. (In Persian)
 44. Ahmadi-Givi, F., Parhizkar, D., and Hajjam, S., 2010, The study of the ENSO's effect on the seasonal precipitation of Iran in the period 1971-2000. Journal of the Earth and Space Physics, 35(4), 95-113. (In Persian)
 45. Ahmadi-Givi, F., Irannejad, P., and Mohammadzadeh, A. R., 2010, Effect of Azores and Siberian high pressure systems on droughts in western Iran. 14th Geophysics Conference of Iran, 11-13 may, Tehran, Iran. (In Persian)
 46. Alijani, , and Harman, J. R., 1985, Synoptic climatology of precipitation in Iran. Annals of Association of American Geographers, 75, 404-416.
 47. Alpert, P., Abramsky, R., Neeman, B. U., 1990a. The prevailing summer synoptic system in Israel. Subtropical high not Persian trough. Israel Journal of Earth Sciences, Vol. 39, pp. 93-102.
 48. Alpert, P., Neeman, B., Shay-El, Y., 1990b. Climatological analysis of Mediterranean cyclones using ECMWF data. Tellus, Vol. 42A, pp. 65-77.
 49. Ardakani, H., Zamanian, M. T., and Hashemi Devin, M., 2008. The synoptic and dynamic study for maximum precipitation over the Khorasan region. Journal of the Earth and Space Physics, 43 (2), 107-123. (In Persian)
 50. Ashbel, D., 1938. Great floods in Sinai Peninsula, Palestine, Syria and the Syrian desert and the influence of the Red Sea on their formation. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, Vol. 64, No. 277, pp. 635-639.
 51. Azizi, G., Alizadeh, T., 2014. The Relationship between Circulation Pattern Types in Sea Level Pressure and Precipitation in Iran. Physical Geography Research Quarterly, 46 (89), 297-310. (In Persian)
 52. Behboudian, J., 2002. Nonparametric method. Payame Noor University press, 288p. (In Persian)
 53. Dezfuli, A. k., and Karamouz, M., 2010, On the relationship of regional meteorological drought with SOI and NAO over southwest Iran. Theoretical and Applied Climatology, 100, 57-66.
 54. Fatahi, E., and Behyar, M. B., 2011. The study of drought synoptical patterns in Chahar Mahal and Bakhtiary province. Geographical Research, 26 (2), 79-100. (In Persian)
 55. Fatehi Marj, A., Borhani Darian, A., and Mahdian, M. H., 2006. Forecasting Seasonal Rainfall Using Teleconnection Pattern Case Study. Orumiyeh Lake Basin. Journal of Water and Soil Science, 10 (3), 45-58. (In Persian)
 56. Fowler, A., and Adams, K., 2004, Twentieth Century Droughts and Wet Periods In Auckland (New Zealand) And Their Relationship To ENSO. International Journal of Climatology, 24, 1974-1961.
 57. Ghaedamini, H., Nazem Alsadat, S. M. J., Kouhizadeh, M., Sabziparvar, A. A., 2014. Individual and coupled effects of the ENSO and PDO on autumnal dry and wet periods in the southern parts of Iran. Iranian Journal of Geophysics, 8 (2), 92-109. (In Persian)
 58. Ghavidel rahimi, , Hatami Zarneh, D., Rezaei, M., 2014. The role of North Sea - Caspian upper atmospheric teleconnection pattern (NCP) in temporal variability's of rainfall in Sothern coastal of Caspian Sea. Journal of Applied Researches in Geographical Sciences, 13 (31), 29-46. (In Persian)
 59. Ghavidel rahimi, , Ahmadi, N., Hatami Zarneh, D., and Rezaei, M., 2014. 2014. Identification of synoptic patterns of heavy rainfall manufacturers destructive floods in Jiroft city. Geography, 12 (41), 161-179. (In Persian)
 60. Ghavidel Rahimi, Y., Farajzadeh Asl, M., and Kakapor, S., 2014. Investigation on North Sea-Caspian Teleconnection Pattern Effect on Autumn Rainfall Fluctuations in West and Northwest Regions of Iran. Journal of Geography and Planning, 18 (49), 217-230. (In Persian)
 61. Irannejad, P., Ahmadi-Givi, F., and Mohammadnejad, A. R., 2009. Effect of Mediterranean cyclogenesis centers on annual precipitation of Iran during 1960 to 2002. Iranian Journal of Geophysics, 3 (1), 91-105. (In Persian)
 62. Jafarbeglou, M., Khoshakhlagh, F., and Ouji, R., 2010. Seasonal Location and Frequency of Cyclonic Trackes in Wet Periods of Midwest of Iran. Physical Geography Research, 41 (68), 71-84. (In Persian)
 63. Habibi, F., 2006. Synoptic and dynamic analysis of blocking systems, manner of diagnosis of blocking systems and effects of these systems over the Iranian region. Journal of the Earth and Space Physics, 32 (3), 69-89. (In Persian)
 64. Habibi, F., 2008. The Role of a Blocking Systems on Surface Cyclogenesis Over East of Mediterranean Sea and its Influence on the Mars 2000's Flood Over West of Iran. Geographical Research Quarterly, 40 (1), 109-127. (In Persian)
 65. Haj Mohammadi, H., Rasti, F., and Karami, M., 2014. Synoptic analysis of anticyclone systems and its relationship with droughts in Fars province. In: The 2th National Conference on Desert, 11-12 November, Semnan University, Semnan, Iran. (In Persian)
 66. Hamidian Pour, M., Alijani, B., and Sadeghi, A., 2010. Identifying the Synoptic Patterns of Heavy Precipitations in North East of Iran. Arid Regions Geographic Studies. 1 (1), 1-16. (In Persian)
 67. Khoshakhlagh, F., Ghaemi, H., Zahedi, M., 1997. Consideration of monthly patterns of drought and humid periods in Iran. Geographical Research Quarterly, 45, 136-154. (In Persian)
 68. Khoshakhlagh, F., Ouji, R., and jafarbeglou, M., 2008, A synoptic study on seasonal patterns of wet and dry spells in Midwest of Iran. Desert Journal, 13, 89-103.
 69. Khoshakhlagh, F., Azizi, G., Rahimi, M., 2012. The synoptic Patterns of wintertime drought and wet period in Southwestern of Iran. Journal of Applied Researches in Geographical Sciences, 25, 57-77. (In Persian)
 70. Khosravi, M., 2005. A Survey on the Relations of the Northern Hemisphere Large Scale Circulation Patterns with Sistan & Baluchestan Annual Droughts. Geography and Development Iranian Journal, 2 (3), 167-188. (In Persian)
 71. Krichak, S. O., Alpert, P., Krishnamurti, T. N., 1997a. Interaction of topography and tropospheric flow - a possible generator for the red sea trough? Meteorology and Atmospheric Physics, Vol. 63, No. 3-4, pp. 149-158.
 72. Krichak, S. O., Alpert, P., Krishnamurti, T. N., 1997b. Red sea trough/cyclone development - numerical investigation. Meteorology and Atmospheric Physics, Vol. 63, No. 3-4, pp. 159-169.
 73. Krichak, S. O., Alpert, P., 1998. Role of large scale moist dynamics in November 1-5 1994 Hazardous Mediterranean weather. Journal of Geophysical Research, Vol. 103, No. D16, 19, pp. 19453-19468.
 74. Krishnamurti, T. N., 1961. The sub-tropical jet stream of Journal of Meteorology, Vol. 18, No. 2, pp. 172-191.
 75. Krishnamurti, T. N., Kanamitsu, M., Koss, W., Lee, J. D., Tropical east-west circulation during the northern winter, Journal of the Atmospheric Sciences, Vol. 30, No. 5, pp. 780-787.
 76. Krown, L., 1966. An approach to forecasting season rainfall in Israel, Journal of Applied Meteorology, Vol. 5, No. 5, pp. 590-594.
 77. Kutiel, H., Paz, S., 1998. Sea level pressure departures in the Mediterranean and their relationship with monthly rainfall conditions in Israel. Theoretical and Applied Climatology, Vol. 60, pp.  93-109.
 78. Lashkari, H., 2002. Tracking Sudanean Low Systems Entering Iran. Journal of Spatial Planning, 6 (2), 133-157. (In Persian)
 79. Lashkari, H., 2004. The Mechanism of forming, deepening and development of Sudan low and its effect in precipitation south and south western of Iran. Geographical Research, 35 (46), 1-18. (In Persian)
 80. Mahmoudi, P., Khosravi, M., Masoudian, S. A., Alijani, B. 2012. Synoptic Anomalies Resulting in Pervasive Frosts in Iran. Geography and Environmental Hazards, 1 (1), 17-34. (In Persian)
 81. Mahmoudi, P., Khosravi, M., Masoudian, S. A., Alijani, B. 2016. Mean atmospheric circulation conducive to pervasive frost in Iran. Arid regions Geographic Studies, 6 (24), 66-86. (In Persian)
 82. Martin, J. E., 2006. Mid-Latitude Atmospheric Dynamics: A First Course (1st Edition), Willey, New York, USA.
 83. McKee, T. B., Doesken, N. J., and Kleist, J., 1993, The Relationship of Drought Frequency and Duration to Time Scales. Eighth Conference on Applied Climatology, January 17e22, Anaheim, California, 179-184.
 84. McKee T. B., Doesken, N.J., Kliest, J., 1995, Drought Monitoring with Multiple Time Scales. In: proc. 9th conf. on Applied Climatology. January 15-20. American Meteorological Society, Massachusetts, PP: 233-236.
 85. Mofidi, A. 2005. Synoptic climatology of heavy rainfalls with origin of Red Sea reagion in the Middle East. Quarterly Geographical research, 19 (4), 71-93. (In Persian)
 86. Mofidi, A., Zarin, A. 2005. The synoptic study of low pressure systems of the Sudan in heavy rainfall in Iran. Quarterly Geographical research, 20 (2), 113-136. (In Persian)
 87. Mohammadi, M., Fattahi, E., Shamsi Pour, A. A., Akbari, M., 2012. Dynamic analysis of Sudan low-pressure systems and torrents in southwest of Iran. Journal of Applied Researches in Geographical Sciences, 24, 7-25. (In Persian)
 88. Mousavi-Baygi, M., Ashraf, B. 2011. The study of synoptic patterns that caused autumn and winter droughts in Khorasan Razavi Province. Journal of Water and Soil Conservation, 18 (4), 167-184. (In Persian)
 89. Nazemosadat, M. J. 1999. The influence of El Nino-Southern Oscillation (ENSO) phenomenon on autumn rainfall in Iran. In: 2th Regional Conference on Climate Change, 4-5 November, Tehran, Iran. (In Persian)
 90. Nazemosadat, M. J., and Cordery, I., 2000, On the relation between Enso and autumn rainfall in Iran. International Journal of Climatology, 20, 47-61.
 91. Nazemosadat, M. J., and Ghasemi, A. R. 2003. Six-cold-month Precipitation over Southwestern and Central Iran and its Relation to El Ninio-Southern Oscillation. Journal of Water and Soil Science, 7 (3), 1-12. (In Persian)
 92. Nazemosadat, M. J., and Ghasemi, A. R., 2004, Quantifying the ENSO-Related Shifts in the Intensity and Probability of Drought and Wet Periods in Iran. American Meteorological Society, 17, 4005-4018.
 93. Nazemosadat, M. J., Ansaribasir, A., Pishvaei, M. R. 2007. Significance Level in the ENSO- based Prediction of Autumnal Dryness and Wetness in Iran. Iran-Water Resources Research, 3 (1), 12-24. (In Persian)
 94. Nazemosadat, M. J., Ghaedamini Asadabadi, H. 2011. Evaluation of the Effects of Madden Julian Oscillation on the Occurrence of Dry and Wet Spells in Fars Province, Iran. Journal of Water and Soil Science, 15 (55), 13-26. (In Persian)
 95. Parvin, N., 2012. Synoptic Patterns of the Most Severe Drought Over Uremia Lake Basin. Geographical Research, 26 (1), 89-107. (In Persian)
 96. Petterssen, S., 1956. Weather Analysis and Forecasting, Vol. 1, New York: McGraw-Hill Book.
 97. Ranjbar SaadatAbadi, A., Asadi Tloki, A., and Moradi, M., 2015. Influence of monthly pressure anomalies on autumnal precipitation in the northern coastline of Iran. Iranian Journal of Geophysics, 8 (1), 82-101. 9In Persian)
 98. Raziei, T., Mofidi, A., and Zarin, A., 2009. The 500 hpa atmospheric centers of action and circulation patterns over the Middle East and their relationship with precipitation in Iran. Journal of the Earth and Space Physics, 35 (1), 121-141. (In Persian)
 99. Raziei, T., Saghafian, B., Paulo, A. A., Pereira, L. S., and Bordi, I., 2009, Spatial Patterns and Temporal Variability of Drought in Western Iran. Water Resources Management, 23,439-445.
 100. Raziei, T., Mofidi, A., Santos, J.A., and Bordi. I., 2011. Spatial patterns and regimes of daily precipitation in Iran in relation to large-scale atmospheric circulation. International Journal of Climatology, 32, 1226-1237.
 101. Reiter, E. R., 1975. Handbook for Forecasters in the Mediterranean. Part I: General Description of the Meteorological Naval Environmental Prediction Research Facility, Monterey, California, USA.
 102. Roghani, R., Soltani, S., Bashari, H., 2012. Investigation of the Relationship between Southern Oscillation Index, Pacific and Indian Sea Surface Temperature versus Monthly and Seasonal Rainfall in Iran. Journal of Water and Soil Science, 16 (61), 273-292. (In Persian)
 103. Salahi, B., Khorshiddoust, A. M., Ghavidel Rahimi, Y., 2007. Linking between oscillations of North Atlantic atmospheric-oceanic circulation and droughts in East Azerbaijan. Geographical Research Quartely, 39 (60), 147-156. (In Persian)
 104. Saligheh, M., Habibi NowKhandan, M., Alijani, B., Ghahroudi, M., Saadeghi, S., 2008. Synoptical analysis of anticyclones on the continuous drought in Khorasan Province. Journal of Geography and Regional Development, 6 (10), 105-118. (In Persian)
 105.   Sedaghat Kerdar, A.,  Fatahi, E., 2008. Drought Early Warning Methods over Iran. Geography and Development Iranian Journal, 6 (11), 59-79. (In Persian)
 106. Tran, L., Gregory, C., and Wesner, V., 2002, Drought in Bulgaria and Atmospheric Synoptic Conditions over Europe, GeoJournal., 57, 149-157
 107. Yarahmadi, D., Azizi, G. 2008. Multivariate Analysis of Relationship between Seasonal Rainfalls in Iran with Climate Indices. Geographical Research Quarterly, 40 (1), 161-174. (In Persian)
دوره 54، شماره 1
این شماره با همکاری و مشارکت «انجمن ایرانی ژئومورفولوژی» منتشر شده است، بدینوسیله از مشارکت این انجمن در «داوری مقالات» ، «معرفی داوران» و «دبیران تخصصی » و «شرکت در جلسات و نشست های مرتبط» تشکر می گردد.
اردیبهشت 1401
صفحه 1-20
 • تاریخ دریافت: 05 دی 1400
 • تاریخ بازنگری: 09 بهمن 1400
 • تاریخ پذیرش: 05 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 05 اردیبهشت 1401