ارائه مدل منطقه‌ای تحرک پوسته ای در حوضه خانمیرزا

نوع مقاله : مقاله کامل

نویسندگان

1 گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیای طبیعی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه سیستم‌های اطلاعات مکانی و سنجش از دور، واحد لنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 گروه مهندسی خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، اصفهان، ایران

10.22059/jphgr.2023.342251.1007696

چکیده

قرارگیری دشت خانمیرزا ازنظر زمین‌ساختاری در زون زاگرس چین‌خورده در جنوب گسل دنا و وجود پیزومترهای بیرون‌زده از خاک و همین‌طور وجود چشمه و ... از نشانه‌های تحرک پوسته‌ای در سطح این دشت است. هدف از این پژوهش به‌کارگیری اطلاعات زمین‌شناسی، لرزه شناختی و تصاویر ماهواره‌ای به‌منظور به دست آوردن نگرشی از فعالیت تکتونیکی عصر حاضر در دشت خانمیرزا و همین‌طور ساده‌سازی محاسبه جابجایی، ارزیابی مقدار جابه‌جایی سطح زمین و پارامترهای موثر بر این جابه‌جایی و ارائه مدل مناسب برای این دشت است. در این مطالعه نرخ جابه‌جایی 8 ساله سطح زمین (2010-2003) با استفاده از تصاویر راداری D-InSAR و تداخل سنجی راداری محاسبه شد و پارامترهای موثر لایه ارتفاعی DEM، شیب، جهت شیب، انحنای نیمرخ، انحنای سطح، فاصله از جاده، فاصله از گسل، تراکم گسل، شدت زلزله بر این جابه‌جایی در محیط GIS به دست آمد و از طریق رگرسیون چند متغیره در محیط SPSS به ارائه بهترین مدل برای این دشت پرداخته شد در این محیط نرخ جابه‌جایی 8 ساله به‌عنوان متغیر وابسته و بقیه پارامترها به‌عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شدند و نتایج در مدل STEPWISE به چالش کشیده شدند. نتایج نشان داد که از بین 13 روش، روش 13 با ارائه بهترین ضریب همبستگی 826/0، ضریب تعیین 682/0 و ضریب تعیین تعدیل‌شده 675/0 و خطای استاندارد 99 درصد بهترین مدل منطقه‌ای برای محاسبه تحرک پوسته‌ای در سطح این دشت است و میانگین تحرکات در این حوضه 10 سانتیمتر بالاآمدگی برای 8 سال می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting a regional model of shell mobility in Khanmirza basin

نویسندگان [English]

 • khadijeh moradi 1
 • Mohammad Hossein Ramasht 1
 • ghasem khosravi 2
 • Korosh Shirani 3
1 Department of Natural Geography, Faculty of Natural Geography, Isfahan University, Isfahan, Iran
2 Department of Spatial Information Systems and Remote Sensing, Lanjan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
3 Department of Soil and Water Engineering, Isfahan Agriculture and Natural Resources Research and Education Center, Isfahan, Iran
چکیده [English]

A B S T R A C T
From the point of view of geo structure, the location of Khanmirza plain in the folded Zagros zone in the south of the Dena fault and the presence of piezometers protruding from the soil, the presence of springs etc. are signs of crustal movement on the surface. The purpose of this research is to use geological information, seismological information, and satellite images in order to obtain a view of the tectonic activity of the present era in the Khanmirza plain, as well as to simplify the displacement calculation, to evaluate the displacement of the earth's surface and the parameters affecting this displacement, and providing a suitable model for this plain. In this study, the displacement rate of the earth's surface for 8 years (2003-2010) was calculated using D-InSAR radar images and radar interferometry. The effective parameters of the DEM elevation layer, slope, slope direction, profile curvature, surface curvature, distance from The road, the distance from the fault, the density of the fault, and the earthquake's intensity were obtained from the GIS environment. Furthermore, multivariate regression in the SPSS environment presented the best model for this plain. In this environment, the 8-year displacement rate was considered dependent, and the rest of the parameters were considered independent variables. The results were challenged in the STEPWISE model. The results showed that among the 13 methods, the 13th method is the best regional model for calculating crustal mobility in this plain by providing the best correlation coefficient of 0.826, a determination coefficient of 0.682, an adjusted determination coefficient of 0.675, and a standard error of 99%. Moreover, the average movement in this basin is a 10 cm rise for 8 years.
Extended Abstract
Introduction
In recent decades, the sudden movement towards developing quantitative geomorphology has led to progress in statistical methods and mathematical models to describe geomorphological processes. The wide scope of the work has led to the foundation of quantitative geomorphological methods useful in the interpretation and interpretation of transformational-morphological processes and in the study of active tectonic areas. The earth is a dynamic system that changes, and transformation is one of its characteristics. Almost no area on its surface has not been affected by new earth-building activities during the last few thousand years. Active land construction is changing the shape of the earth's surface.
Much research has been done in Iran on tectonic evaluation with geomorphic indicators. Among the works that can be mentioned: Ramsht et al. (2013) evaluated the accuracy and correctness of geomorphological indicators using geodynamic data in the Jajroud watershed northeast of Tehran. The geomorphological indices and geodynamic data results indicate that the basin studied in this research is active in new land construction. However, the level of activity of new land construction movements is different everywhere, and the upstream areas of the basin are more active in this respect.
The purpose of this research is to use geological and seismological information in a GIS environment and satellite images to obtain a view of the tectonic activity of the present era in Khanmirza plain. Also, the research focuses on simplifying the displacement calculation, evaluating the amount of land surface displacement and parameters affecting this displacement. Moreover, finally, it seeks to provide a suitable model in the SPSS environment for this plain. The innovation of this research is to evaluate the amount of displacement with non-morphological indicators and measure their relationship with crustal movements.
 
Methodology
In this article, geological and topographical data, Envisat satellite images, and various software such as SPSS, ARC MAP, and Envi 3.5 have been used to present a regional model for the Khanmirza basin.
 
Results and discussion
This article was designed in five basic steps, the first of which is the preparation of GIS layers required by the region. Considering that the physiographic conditions of the basin, such as slope, slope direction, profile curvature, surface curvature, distance from the road, distance from the fault, the density of the fault, and earthquake intensity are less considered in the topic of crustal mobility, in the article we tried to use from these parameters, new relations should be defined. Their correlation level with displacement value can be obtained. For this purpose, first, all these maps were drawn in the ARC MAP environment; in the next step, with the help of 22 radar interferometry images in the Envi environment and with the help of the Sarscape plugin, the amount of displacement was calculated for 8 years. The final map of the amount of displacement was obtained in GIS Came. In the present study, radar images from 2003 to 2010 were exerted to investigate displacement rates. What can be seen from this 8-year-old map is the 33-centimeter drop of this plain in the east and south, which is marked in red, and the 59-centimeter rise of the mountains on the west side of the map, which is marked in blue.
In the next step, the correlation between the displacement rate and the parameters was calculated in the SPSS environment using the Pearson method. The results show the highest correlation of the displacement rate with the fault density, slope, earthquake intensity, direction of slope and surface curvature, distance from the road, distance from the fault, profile curvature, and DEM, respectively. In the fourth step, the best displacement model of the region was presented in the SPSS environment with the help of the stepwise model. The dependent variable of the eight-year displacement rate and the independent variables include DEM elevation layers, slope, slope direction, 
surface curvature, profile curvature, distance from the road, distance from the fault, fault density, and earthquake intensity in the form of 9 independent variables. Model 13, with the highest correlation coefficient, coefficient of determination, adjusted coefficient of determination, and standard error, was recognized as the best model. Moreover, in the last step, with the help of the formula obtained from the fourth step and the final displacement map in the ARC MAP environment, an estimated regional model map was prepared based on the indicators.
 
Conclusion
Due to the location of Iran in an active tectonic region, which is in the direct collision of two Eurasian-Arabian plates in the north-northeast direction and also in the southeast region in the indirect collision of the Indian Arabian plates, it causes movement and displacement in different proportions in the shells, and Various parts are continental and oceanic. The location of Khanmirza plain in terms of geo structure in the folded Zagros zone and the south of Dena fault and the presence of piezometers protruding from the soil and springs and other signs of crustal movement have created a destructive effect on the level of underground water and agriculture in this plain. In this research, in order to evaluate the displacement of the earth's surface and the parameters affecting this displacement, as well as to provide a suitable model by calculating the 8-year displacement rate of the earth's surface (2003-2010) using D-InSAR radar images and radar interferometry. The amount of elevation was 59 cm, subsidence was 33 cm, and the average displacement was 13 cm. Therefore, to better understand the causes of this event, effective parameters such as DEM elevation layer, slope, slope direction, profile curvature, surface curvature, distance from the road, distance from the fault, the density of the fault, earthquake intensity were calculated on this displacement in the GIS environment. Moreover, to measure the relationship between these factors and this event in the SPSS environment, through Pearson's correlation, the value of the relationship between each parameter and displacement rate was calculated, and the highest correlation between fault density and displacement rate was obtained. Following correlation measurement with the help of multiple linear regression, a stepwise model was presented in SPSS software, and the output of this model was 13 proposed methods. The 13th method, with the best correlation coefficient of 0.826, a determination coefficient of 0.682, an adjusted determination coefficient of 0.675, a standard error of 0.0099, and a significance level of 99% among these 13 methods, is the best regional model for calculating shell mobility. It is on the level of this plain. This map's estimated regional model of the uplift value coefficient is about 40 cm, and the subsidence value is 21 cm. Also, the average change of 10 cm elevation in this plain was calculated with this method. The results of this research can be used in different planning related to the watershed, including identifying and introducing the areas involved in the risk of earthquake and subsidence, investigating and studying underground water sources, etc. Maintaining the water balance is the most important solution to prevent land subsidence in this area, which can be achieved by controlling unlicensed wells and preventing excessive water extraction
Funding
There is no funding support.
 Authors Contribution
All of the authors approved thecontent of the manuscript and agreed on all aspects of the work.
 Conflict of Interest
Authors declared no conflict of interest.
 Acknowledgments
We are grateful to all the scientific consultants of this paper

کلیدواژه‌ها [English]

 • Crustal Movement
 • Multivariate Regression
 • Subsidence
 • Radray Interferometry (D-InSAR)
 • Khanmirza
 1. بابلی موخر، حمید؛ تقیان، علیرضا و شیرانی، کوروش. (1397). ارزیابی نقشه پهنه‌بندی حساسیت زمین‌لغزش با استفاده از روش تلفیقی فاکتور اطمینان و رگرسیون لجستیک با به‌کارگیری شاخص‌های ژئومورفیک. پژوهش‌های ژئومورفولوژی کمی، 7 (3)، 116- 91.
 2. خسروی، قاسم؛رامشت، محمد حسین؛ثروتی، محمدرضا و فورس، اریک. (1391). تکتونیک جنبا، انسان، مدنیت. پژوهش­های جغرافیای طبیعی، 44 (81)، 17-38. 
 3. شهبازی، علی وپورخسروانی، محسن. (1399). حرکات تکتونیک جنبا یا فرونشست‌های ناشی از سوبسیدانس. پژوهش­های ژئومورفولوژی کمی، 8(4)، 164-175.
 4. شهماری اردجانی، رفعت. (1387). واکاوی زمین‌ساخت با استفاده از شاخص‌ها و شواهد ژئومورفولوژیکی(مطالعه موردی: حوضه آبخیز گرگان رود و تالش در غرب استان گیلان. مجله جغرافیا و مخاطرات محیطی، 31، 127-141.
 5. رامشت، محمدحسین؛ آراء، هدایت؛ شایان، سیاوش و یمانی، مجتبی. (1391). ارزیابی دقت و صحت شاخص‌های ژئومورفولوژیکی با استفاده از داده‌های ژئودینامیکی (مطالعه موردی: حوضه آبریز جاجرود در شمال شرق تهران). جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، 23، (2)، 52-35.
 6. رامشت، محمدحسین؛سیف، عبدالله؛شاه زیدی، سمیه و انتظاری، مژگان. (1388 ). تأثیر تکتونیک جنبا بر مورفولوژی مخروط افکنه درختنگان در منطقه شهداد کرمان. جغرافیا و توسعه، 7 (16)، 29 -46. 
 7. علیزاده، هیوا ویمانی، مجتبی. (1393). نقش تکتونیک جنبا و رسوب‌گذاری در تغییرات بستر رودخانه سطح دلتای جگین. مجله علوم و فنون دریایی ایران،13 (2)، 12-1.
 8. منصوری، رضا و صفاری، امیر. (1394). تحلیل فعالیت تکتونیکی حوضه آبخیز فرحزاد از طریق شاخص ژئومورفیک. مجله اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، 24 (95)، 93-105.
 9. نوجوان، محمدرضا وخسروی، قاسم. (1388). شواهد ژئومورفولوژیک و زمین‌شناختی تکتونیک جنبا در جلگه خوزستان در رابطه با مدل تحول ناهمواری‌های زاگرس چین‌خورده. تحقیقات جغرافیایی،24 (3)، 132-111.
 10. شفیعی، نجمه؛گلی مختاری، لیلا؛امیر احمدی،  ابوالقاسم و زندی، رحمان. (1399). بررسی فرونشست آبخوان دشت نورآباد با استفاده از روش تداخل سنجی راداری. نشریه پژوهش‌های ژئومورفولوژی کمی، 8 (4)، 111-93.
 11. نایب­زاده، فرین؛ مددی، عقیل و عزیزی، قاسم. (1397). بررسی فعالیت تکتونیکی در حوضه دشت اشتهارد با استفاده از تداخل نگار راداری. جغرافیا و پایداری محیط، 26، 27-15.
 12. عزیززاده، مهران و ملامهرعلی­زاده، فاطمه. (1390). تحلیل ساختاری گسل ایذه در بخش مرکزی زاگرس با استفاده از تکنیک‌های سنجش از دور. پژوهش‌های جغرافیای طبیعی، 43(75)، 112-97.
 13. نوروزپور، شهرام؛ آخوندعلی، علی‌محمد و ثقفیان، بهرام. (1391). تأثیر انحنای نیمرخ بستر بر پاسخ آب‌شناسی دامنه‌های موازی با استفاده از شبیه موج جنبشی. مهندسی منابع آب، 5 (13)، 85- 73.
 14. فتحی هفشجانی، الهام؛ بیگی هرچگانی، حبیب اله؛ داودیان دهکردی، علیرضا و طباطبایی، سید حسن. (1392). مقایسه چند روش درون‌یابی مکانی و انتخاب مناسب‌ترین روش برای پهنه‌بندی نیترات و فسفات در آب زیرزمینی شهرکرد. فصلنامه مهندسی آبیاری و آب، 4 (15)، 63-51.
 15. Alizadeh, H., & Yamani, M. (2013). The role of tectonics and sedimentation in the river bed changes of Jegin delta surface. Iranian Journal of Marine Sciences and Techniques, 13 (2), 1-12. [In Persian].
 16. Azizzadeh, M., & Malamehr Alizadeh, F. (2012). Structural analysis of Izeh fault in the central part of Zagros using remote sensing techniques. Natural Geography Research, 43(75), 112-97. [In Persian].
 17. Babylon Mokher, H., Taghian, A., & Shirani, K. (2017). Landslide susceptibility zoning map evaluation using the integrated method of confidence factor and logistic regression using geomorphic indicators. Quantitative Geomorphology Research, 7 (3), 91-116. [In Persian].
 18. Fathi Hafeshjani, E., Begi Harchgani, H., Davodian Dehkordi, A., & Tabatabai, S. H. (2012). Comparison of several spatial interpolation methods and selection of the most appropriate method for nitrate and phosphate zoning in Shahrekord underground water. Irrigation and Water Engineering Quarterly, 4(15), 51-63. [In Persian].
 19. Grandson, F., Maddi, A., & Azizi, Gh. (2017). Investigating tectonic activity in Eshtehard basin using radar interferometer. Geography and Environmental Sustainability, 26, 15-27. [In Persian].
 20. Jianming, G., Shiyang, X., & Hailong, F. (2017). Neotectonic interpretations and PS-InSAR monitoring of crustal deformations in the Fujian area of China. Neotectonic interpretations and PS-InSAR monitoring of crustal deformations, 9 (1), 126-132.
 21. Khosravi, Q., Ramsht, M. H., Tharvati, M. R., & Force, E. (2011). Janba tectonics, man, civility. Natural Geography Research, 44 (81), 17-38. [In Persian].
 22. Mansouri, R., & Safari, A. (2014). Analysis of tectonic activity of Farahzad watershed through geomorphic index. Journal of Geographic Information (Sephr), 24 (95), 93-105. [In Persian].
 23. Marta D. S., Maurizio D. M., Paola F., & Elvidio L. P. (2004). Quantitation morphotectonic analysis as atool for detecting deformation patterns in soft-rock terrains: A casestudy from the southern Marches, Italy. Geomorphologie: Relif, Processes, Environment, 10(4), 267-284
 24. Nowruzpur, Sh., Akhund Ali, A. M., & Thaqfian, B. (2011). Effect of bed profile curvature on hydrological response of parallel slopes using kinetic wave simulator. Water Resources Engineering, 5 (13), 73-85. [In Persian].
 25. Pike, R.J. (1993). A bibliography of geomorphometry, with a topical key to the literature and an introduction to the numerical characterization of topographic form”, U.S. Geological Survey Open- file Report, 93-262-A, 132
 26. Ramsht, M. H., Ara, H., Shayan, S., & Yamani, M. (2011). Assessing the accuracy and correctness of geomorphological indicators using geodynamic data (case study: Jajroud watershed in northeast Tehran). Environmental Geography and Planning, 23, (2), 35-52. [In Persian].
 27. Ramsht, M. H., Saif, A., Shah Zaidi, S., & Atziri, M. (2008). The influence of Jenba tectonics on the morphology of the Drakhnegan alluvial cone in the Shahdad region of Kerman. Geography and Development, 7(16), 29-46. [In Persian].
 28. Shafii, N., Goli Mokhtari, L., Amir Ahmadi, A., & Zandi, R. (2019). Investigating the subsidence of Noorabad plain aquifer using radar interferometric method. Journal of Quantitative Geomorphology Research, 8(4), 111-93. [In Persian].
 29. Shahbazi, Ali and Pourkhosravani, Mohsen. (2019). Lateral tectonic movements or subsidence caused by subsidence. Quantitative Geomorphology Research, 8(4), 164-175. [In Persian].
 30. Shahmari Ardjani, R. (2009). Geological analysis using geomorphological indicators and evidence (Case study: Gorgan River and Talash watershed in the west of Gilan province. Journal of Geography and Environmental Hazards, 31, 127-141. [In Persian].
 31. Tanesh, M., & Khosravi, Q. (2008). Geomorphological and geological evidences of Jenba tectonics in Khuzestan Jalga in relation to the folded Zagros roughness transformation model. Geographical Research, 24(3), 111-132. [In Persian].

دوره 54، شماره 4
این شماره با همکاری و مشارکت «انجمن ایرانی ژئومورفولوژی» منتشر شده است، بدینوسیله از مشارکت این انجمن در «داوری مقالات» ، «معرفی داوران» و «دبیران تخصصی » و «شرکت در جلسات و نشست های مرتبط» تشکر می گردد.
بهمن 1401
صفحه 467-479
 • تاریخ دریافت: 11 شهریور 1401
 • تاریخ بازنگری: 10 آذر 1401
 • تاریخ پذیرش: 12 بهمن 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 12 بهمن 1401