نویسنده = قاسم خسروی
ارائه مدل منطقه‌ای تحرک پوسته ای در حوضه خانمیرزا

دوره 54، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 467-479

10.22059/jphgr.2023.342251.1007696

خدیجه مرادی؛ محمد حسین رامشت؛ قاسم خسروی؛ کوروش شیرانی


تکتونیک جنبا، انسان، مدنیّت

دوره 44، شماره 3، آذر 1391، صفحه 17-38

10.22059/jphgr.2012.29212

قاسم خسروی؛ محمدحسین رامشت؛ محمد رضا ثروتی؛ اریک فورس


بررسی تکتونیک فعال در قلمرو تراست زاگرس منطقه فارسان

دوره 42، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 125-145

عبداله سیف؛ قاسم خسروی