نویسنده = ������������ ���������������� ��������������