کلیدواژه‌ها = تحلیل فضایی
اندازه ‏گیری میزان گردوغبار ریزشی و تحلیل فضایی آن درمناطق 22گانه شهر تهران

دوره 51، شماره 4، دی 1398، صفحه 633-649

10.22059/jphgr.2019.285122.1007415

فاطمه ارسلانی؛ بهلول علیجانی؛ مهری اکبری؛ شیرین محمدخان


تحلیل فضایی خشکسالی های بلندمدت ایران

دوره 45، شماره 3، آذر 1392، صفحه 1-12

10.22059/jphgr.2013.35831

ام السلمه بابایی؛ بهلول علیجانی


مدل تغییرات مکانی بارش در زاگرس میانی

دوره 42، شماره 72، آذر 1389

قاسم عزیزی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ رحیم‌علی عباسپور؛ طاهر صفرراد