موضوعات = تغییراقلیم
ارزیابی تبخیر – تعرق مرجع ماهانه در ایران براساس برونداد مدل های دینامیکی ریزمقیاس شده پروژه CORDEX- MNA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

10.22059/jphgr.2022.332856.1007652

علی صادقی؛ حمزه احمدی


بررسی تغییرپذیری فضایی- زمانی بارش سالانه و بیشینة بارش روزانه در غرب ایران

دوره 53، شماره 3، آذر 1400، صفحه 335-349

10.22059/jphgr.2021.316722.1007590

عاطفه میرمریدی؛ داریوش یاراحمدی؛ حمید میرهاشمی