موضوعات = تغییراقلیم
تحلیل تغییرات حجم مخزن و جریان ورودی به سد دز تحت شرایط تغییر اقلیم

دوره 54، شماره 3، آبان 1401، صفحه 365-384

10.22059/jphgr.2022.347398.1007721

الهه عسگری؛ محمد باعقیده؛ علیرضا انتظاری؛ مجید حسینی؛ اصغر کامیار


بررسی تغییرپذیری فضایی- زمانی بارش سالانه و بیشینة بارش روزانه در غرب ایران

دوره 53، شماره 3، آبان 1400، صفحه 335-349

10.22059/jphgr.2021.316722.1007590

عاطفه میرمریدی؛ داریوش یاراحمدی؛ حمید میرهاشمی