تعداد مقالات: 460
1. بررسی تنگناهای طبیعی توسعة فیزیکی شهر سنندج

دوره 41، شماره 67، پاییز 1389

محمدرضا ثروتی؛ سعید خضری؛ توفیق رحمانی


3. مسیریابی رقومی سیکلون‌های خاورمیانه در دوره سرد سال

دوره 41، شماره 69، پاییز 1389

زهرا حجازی‌زاده؛ مهدی صداقت


4. تحلیل همدیدی موج سرمای شدید دی‌ماه 1386 ایران

دوره 41، شماره 70، پاییز 1389

قاسم عزیزی؛ طیبه اکبری؛ محمود داودی؛ مهری اکبری


5. مورفوتکتونیک ناحیه دهشیر با استفاده از تکنیک‌های ژئومورفومتری

دوره 42، شماره 71، پاییز 1389

مجتبی یمانی؛ محمدرضا قاسمی؛ سیدکاظم علوی پناه؛ ابوالقاسم گورابی


7. بررسی تداوم روزهای یخبندان در ایران، با استفاده از مدل زنجیره مارکوف

دوره 42، شماره 73، زمستان 1389، صفحه 1-19

بهلول علیجانی؛ پیمان محمودی؛ اله‌بخش ریگی چاهی ریگی چاهی؛ پرویز خسروی


9. تحلیل ساختاری گسل ایذه در بخش مرکزی زاگرس با استفاده از تکنیک‌های سنجش از دور

دوره 43، 75(بهار1390)، تابستان 1390

مهران عزیزاده؛ فاطمه ملامهرعلی‌زاده


10. لس: ویژگی‌ها و کاربردها برای مطالعات اقلیم گذشته

دوره 43، شماره 76، پاییز 1390، صفحه 1-20

علیرضا کریمی؛ حسین خادمی؛ احمد جلالیان


12. بررسی علل ناپایداری آبراهه‎ها در سطح دلتای رود کُل (غرب بندرعبّاس)

دوره 43، شماره 78، زمستان 1390، صفحه 1-15

مجتبی یمانی؛ هیوا علمی زاده


13. تهیّه‎ی نقشه‎ی پیش‏بینی مکانی گونه‏های گیاهی با استفاده از رگرسیون لجستیک (مطالعه‎ی موردی: مراتع رینه، کوه دماوند)

دوره 44، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-18

زینب جعفریان؛ حسین ارزانی؛ محمد جعفری؛ قوام الدین زاهدی؛ حسین آذرنیوند


15. شناسایی الگوهای سینوپتیکی سرماهای شدید شمال غرب ایران

دوره 0، شماره 0، زمستان 1387

بهلول علیجانی؛ محمود هوشیار


17. شواهد مورفولوژیکی و مورفومتریکی تأثیر تکتونیک فعّال بر مخروط‎افکنه‎های شمال دامغان

دوره 44، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-18

مجتبی یمانی؛ مهران مقصودی؛ محمدرضا قاسمی؛ وحید محمدنژاد


20. تحلیل پالینولوژیکی رسوبات دریاچه‎ی نئور به‎منظور بازسازی فازهای رطوبتی دیرینه دریاچه‎ی نئوردر اواخر پلئیستوسن و اوایل هولوسن

دوره 45، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-20

قاسم عزیزی؛ طیبه اکبری ازیرانی؛ حسین هاشمی؛ مجتبی یمانی؛ مهران مقصودی؛ علی عباسی جغناب


21. بررسی تغییرات سریع خط ساحلی قاعدۀ دلتای سفیدرود به‎روش تحلیل نیمرخ‎های متساوی‎البعد

دوره 45، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-20

مجتبی یمانی؛ ابراهیم مقیمی؛ احمد معتمد؛ منصور جعفر بیگلو؛ قاسم لرستانی


22. تحلیل فضایی خشکسالی های بلندمدت ایران

دوره 45، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-12

ام السلمه بابایی؛ بهلول علیجانی


23. تعیین قلمروهای مورفوکلیماتیک هولوسن در بلندی‌های غرب استان کردستان

دوره 45، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-14

مجتبی یمانی؛ ابراهیم مقیمی؛ قاسم عزیزی؛ کاوه باخویشی


25. تحلیل همدیدی شرایط رخداد سامانه‌های همرفتی با بارش بیش از 10 میلی‌متر در جنوب‌ غرب ایران

دوره 46، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 137-156

سمیه رفعتی؛ زهرا حجازی زاده؛ مصطفی کریمی