تحلیل فضایی تصادفات جاده‌ای با رویکرد مخاطرات اقلیمی مطالعه موردی: محور کرج ـ چالوس

نویسندگان

چکیده

تصادفات جاده‌ای از عوامل بسیار مهم مرگ‌و‌میر و صدمات شدید جانی و مالی به شمار می‌آیند و آثار سنگین اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن جوامع بشری را به شدت مورد تهدید قرار داده‌اند. از میان عواملی که در بروز تصادفات جاده‌ای نقش دارند، سهم پدیده‌های اقلیمی چون لغزندگی در سطح جاده، برف، کولاک، مه، بهمن و یخبندان کم نیست. در این پژوهش تأثیرات آب و هوا بر تصادفات جاده‌ای در محور کرج ـ چالوس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. محور کرج ـ چالوس به طول 70 کیلومتر، از مهم‌ترین راه‌های مواصلاتی است که استان تهران را از طریق ارتفاعات البرز به مناطق شمالی کشور مرتبط می‌سازد. در پژوهش حاضر پایگاه اطلاعات فضایی با استفاده از نقشه توپوگرافی به مقیاس 1:250000 از جاده تشکیل گردیده و آمار تصادفات جاده‌ای پلیس‌راه به این پایگاه اضافه شده و از طریق آنها نقاط مخاطره‌آمیز از لحاظ وقوع تصادفات در هر یک از شرایط جوی (آفتابی، ابری و جز آن) مورد بررسی قرار گرفته است. روش مطالعه در این تحقیق برمبنای بررسی فراوانی تصادفات در هر یک از مقاطع یک کیلومتری جاده مورد بررسی بوده است که در آن همزمانی بین وقوع تصادفات با رخدادهای اقلیمی با امکانات سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش‌های آماری تحلیل شده است. در همین زمینه بررسی ارتباط وقوع تصادفات جاده‌ای با شرایط توپوگرافی نیز صورت گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که در شرایط هوای آفتابی کیلومترهای 17، 20 و 41 و در شرایط هوای ابری کیلومتر 62 و در هنگام ریزش باران کیلومترهای 40 و 70 و در هوای برفی کیلومترهای 40، 60 و 62 و در هنگام هوای مه‌‌آلود کیلومترهای 60، 62 و 65 حداکثر فراوانی تصادفات را دارند و از این لحاظ جزو نقاط خطرناک محسوب می‌شوند. همچنین توزیع فضایی تصادفات نشان می‌دهد که هر چه محور کرج ـ چالوس از ارتفاعات بالاتری عبور می‌کند، به علت شرایط نامساعد جوی، میزان تصادفات در همان مقاطع افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial Analysis of Accidents with Climatic Hazards Approach Case Study: Karaj-Chalous Road

نویسندگان [English]

  • M Farajzadeh Asl
  • M.H Gholizadeh
  • Azim Adabi Firozjai
چکیده [English]

Introduction
Road accidents are among the major causes of death, injuries and financial problems of Iran. The important climatic causes of road accidents in Iran are such as slippery of road surfaces due to frost, snow, rainfall, occurrence of fog, avalanches, etc. The object of this study is to analysis the effect of weather conditions on road accidents and rating of the studied areas based on road accidents in relation to weather conditions. This study analyzed the influence of hazardous climate factors on road accidents on the road between Karaj and Chalus axis, one of important relational roads in Iran.

Materials and Methods
The Karaj - Chalus road axis has 70 km. long and is one of the most important roads passing through the Alborz range mountain and connecting Tehran region to the northern regions of Iran (Caspian Sea). In this study a spatial database of the road created accoding to different data collected including climate data, the locations of accident occurance points, asociated with the attribute data of each accicidents separatley on 1:250000 scale topographic basemap. In order to analysis of climatic conditions, two weather station data including Karaj and Siahbisheh weather stations have been used. The Karaj weather station is used as a representative of first part of the axis and Siahbisheh weather sation as representative of mountainous areas. The created spatial database used to evalute the sensitive points for the occurrence of road accidents in relation to various climatic factors specially sunny, cloudy, fogy conditions etc.
Results and Discussion
The characteristics of occurred accidents in studied area showed that about 54 percent of accident occurred in summer and spring seasons in relation to high traphic conditions. Also about 80 pecent of all accidents occurred in sunny conditions as a result of high traphic conditions. The results indicate that in all uncomfortable meterologial conditions, the frequency of accidents is equal, but in the cloudy weather is higher than other conditions. Aanalysis of road accidents showed that several accidents happened under the following climatic conditions and locations. In sunny days, at kilometers 17, 20, 41, during cloudy days at 62, in rainy days at 40, 70, during snowy days, 40, 60, 62 and during foggy days at 60, 62, 65 km. from Karaj city occurred respectivly. These roads’ positions can be considered as dangerous hot points that need spectial attention to decrease the number of accidents. Spatial distribution of accidents showed that there are positive relations between altitude and the number of acccidets. Correlation coefficent between these two parameters is 0.6390 that is significant in ststistical cosideration. In other words, in mountainous areas of studdied area, with increasing the alititude, the rate of accident increaesd, the importartat factor for this condition is changing of climatic conditiions in mountaionus regions of Karaj-Chalous road. Therefore it can be said that the weather change caused from changes in toppography, have essential role in creating the accidents.
Finally the zoning map provided using GIS ability indicates that the range of 10 to 30, 30 to 40 and 50 to 60 show the least accident, in bad weather conditions, while the remains of sections face with medium accident hazards because of weather and topographic conditions. The prepared map can be used to manage the road accidents consideration and it is clear that the areas with high hazards potential can be considered to accurate study.

Conclusion
In order to comparing the relations between climate and accidents, the entire studied axis classified into two categories: first from 1 to 35 km. from Karaj based on Karaj weather station and the second from 35 to 70 km. based on Siah Bisheh weathers station. The comparing results showed in the second section of axis (from 35 to 70) the rate of accident increased according to Climatic changes. Comparing the weather in two classified sections showed all unconformable weather conditions in second section are very intensive.
The studied axis showed that the mentioned axis is one of the hazardous roads in Iran that faces with high number of accidents that climate factors have intensive effects on it. Hence to decrease the accident caused with uncomfortable climate conditions presents some solves such as establishing warning systems and, considering road climatic sensors are among necessary factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hazardous Climatic
  • Karaj-Chalus Road
  • Road Accidents
  • Road safety