دوره و شماره: دوره 42، شماره 73 - شماره پیاپی 349352، دی 1389 
بررسی تداوم روزهای یخبندان در ایران، با استفاده از مدل زنجیره مارکوف

صفحه 1-19

بهلول علیجانی؛ پیمان محمودی؛ اله‌بخش ریگی چاهی ریگی چاهی؛ پرویز خسروی


بررسی و تحلیل شواهد ژئومورفیک زمین‌ساخت فعال در حوضه رودبار از سرشاخه‌های دز

صفحه 20-35

رسول شریفی نجف‌آبادی؛ مسعود معیری؛ حسنعلی غیور؛ همایون صفایی؛ عبداله سیف


تحلیل فضایی تصادفات جاده‌ای با رویکرد مخاطرات اقلیمی مطالعه موردی: محور کرج ـ چالوس

صفحه 37-51

منوچهر فرج‌زاده ‌اصل؛ محمد حسین قلی‌زاده؛ عظیم ادبی فیروزجایی