ارزیابی تغییر اقلیم و کاربری زمین و ارائه برنامه پیشنهادی آمایش کم کربن در حوضه آبخیز دشت کاشان

نوع مقاله : مقاله کامل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‏آباد، ایران

2 دانشیار، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‏آباد، ایران

3 استاد، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‏آباد، ایران

4 دانشیار دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی پدیدة تغییراقلیم در حوضة دشت کاشان و ارزیابی اثرهای این پدیده و کاربری اراضی بر خشک‏سالی است. به‏منظور شناسایی روند تغییرات در سیمای این حوضه از تصاویر ماهوارة لندست در یک دورة سی‏ودوساله استفاده شد. در طبقه‏بندی تصاویر از روش نظارت‏شده و الگوریتم حداکثر احتمال استفاده شد. پردازش اطلاعات در این دورة زمانی حاکی از افزایش سطح اراضی کشاورزی، مسکونی، و صنعتی در دورة 1985-2000 به میزان 5.7 و 0.32درصد و کاهش اراضی مرتع و کشاورزی به میزان 5.6 و 4.7درصد و افزایش اراضی شوره‏زار به مقدار 20درصد در دورة 2000-2017 است. با هدف پیش‏بینی آینده، داده‏های بارش با مدل آماری SDSM برای دورة 2050-2011 محاسبه شد. همچنین، با مدل من‏- کندال روند تغییرات بارش در دورة 1966 تا 2017 بررسی شد. خشک‏سالی از طریق شاخص SPI به‏دست آمد. مطالعة هم‏زمان تغییر کاربری و اقلیم با توجه به خشک‏سالی طولانی‏مدت، آسیب‏پذیربودن، و خشک‏بودن حاکی از تحمیل فشارهای زیاد بر محیط زیست منطقه است. در صورت ادامة روند فعلی حوضة دشت کاشان با خسارت جبران‏ناپذیری روبه‏رو می‏شود. ازاین‏رو، این تحقیق راهبرد آمایش سبز (کم کربن) را برای کاهش خطرهای محیط زیستی و خسارات خشک‏سالی در منطقه پیشنهاد می‏کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Landuse Changes with Emphasis on Green Land Use Planning in Kashan Plain Watershed

نویسندگان [English]

  • Maliheh Sadat Hemmesy 1
  • Darush Yarahmadi 2
  • Majid Ownegh 3
  • Ali Akbar Shamsipour 4
1 Phd. Student, Faculty of Humanities, University of Lorestan, Khorramabad, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Humanities, University of Lorestan, Khorramabad, Iran
3 Professor, Faculty of Range land & watershed management, University of Gorgan, Gorgan, Iran
4 Associate Professor, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
Land use is generally referred to as the use of lands in the present state. Land cover and its changes can cause greenhouse gas emissions leading to climate change. Climate change and land use can interact with each other. This is of great importance in sensitive environments especially in arid and desert areas. These areas are sensitive to climate change and land use. In the case of climate change detection, the drought has been considered in recent years. Iran is one of the countries suffered heavy from this natural threat because of being in the arid and desert region of the world. Various researchers have pointed to the relationship between land and climate change around the world (Cuo, Zhang, GAO, Hao, Cairang, 2013; Delgado, Gaspari, Kruse, 2015). The purpose of this study was to investigate the relationship between land use and land use planningin in relation to climate change. This research proposes the new Land Use Planning approach in relation to land use as a management tool for climate change mitigation and carbon footprint reduction.
Material and methodes
Study area
Kashan watershed covers about 5574 square kilometers of the area and located in the north Isfahan province and southwest Tehran. The climate of the study area is classified in arid or desert climate. In the plain it is classified in the semi-arid climate. The tools and methods in this research include:  
A. Land use
In order to study land use changes, we have used landsat images incuding Landsat 5 MSS images, 1985; Landsat-7 ETM+ images, 2000, and Landsat 8 OLI, 2017.
B. Climate change
a)    Weather data available over the 30 year period from 1988 until 2017 at 7 meteorological stations: Kashan, Isfahan, Golpaiegan, Natanz, Meime, Ardestan, Najafabad (table1). The historical data were obtained from the Islamic Republic of Iran Meteorological Organization (IRIMO)
b)   The model was validated using three methods: 1) Coefficient of Determination ( , 2) root-mean-square error (RMSE), 3) Mean Squared Error (MAE)
C. Low Carbon Land Use Planning (Green land use planning)
Green land use planning (GLUP) is to determine the suitable use of each region based on its potential, so that a land use with lower carbon levels can be selected in place of more carbon levels.
C1. Standardization of constraints and limitations
C2. Weighing the constraints and limitations
C3. Multi-criteria evaluation by weighted linear combination (WLC)
Results and discussion
Classification of images
The results of the changes showed that agricultural land use area increased by 5.7%, bare land area by 0.61%, and residental area by 0.32% of the total study area during the period (1985-2000). Range land, Sanddune Salt land, and Garden have decreased by 5.05, 0.92, 0.57 and 0.1%, respectively. The results of investigating the changes during the time period (2000-2017) show that salt land, residental and garden areas are increased by 12.20, 1.07 and 0.28 percent, respectively. Range land, agriculture, bare land and sanddune area were 5.62, 4.69, 2.52 and 0.73 percent, respectively.
Validation of downscaling model
The results of the indicators show that the SDSM model has a more accuracy than the daily scale in the monthly and seasonal and annual scales for the downscaling the precipitation parameter in the studied watershed. In general, this model has a good performance for downscaling the region precipitation.
The results of Validation of downscaling model
Based on the results of the SDSM, RCP4.5 predicts the lowest average rainfall of 0.2 in December and the highest average rainfall of .08 in May.
Drought assessment
The results of 12 month SPI index for the study period during 1950-2050 show that in 1985 there was a drought in the range from 1.5 to 1.99, which indicates the severe drought on the studied area. In 2000, the drought is located in the 0.99-99 range, which represents a near-normal drought. In 2017, the average 12-month SPI is reduced, and drought is in the 1.99-to-1.5- range, which indicates hard drought.Based on the SPI index for the next years 2030 (2011-2050), under the 4.5 scenario, the drought is reduced compared to the baseline and is located on the range of  -2 and less range, which indicates a severe drought, indicating that the monthly precipitation will decrease in 2030 during the climate change.
Evaluation of ecological land capability
Ecological capability was evaluated for 8 land uses including Agriculture, range land, forestry, conservation, Extensive and intensive tourism and urban and rural development.
Green Land Use Planning (Low Carbon Land Use Planning)
The green land use planning map was created with priority for land uses with less water consumption and less carbon to reduce the impact of climate change on the Kashan plain watershed.
Conclusion
The trend of change in Kashan plain watershed shows that at the same time when the study began, the increasing trend of climate change (1985) developed the agricultural, residential and industrial land araes.
In general, these applications have the greatest impact on the rate of evapotranspiration and reduction of water resources and increased greenhouse gas emissions. With the continuation of the climate change trend and the negative trend of drought, the agricultural land and range land areas have decreased and increased against the salt land areas. This situation is due to the reduction of agricultural land efficiency due to soil salinity and drying of irrigation wells and the abandonment of these lands, especially in the salt lake and the northern lands of Aran, Bidgol, Abu Zayedabad and Nasr Abad.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land use change
  • climate change
  • green land use planning (Low carbon land use)
  • Kashan plain watershed
آل بوعلی، ع.؛ قضاوی، ر. و ساداتی‏نژاد، س.ج. (1395). بررسی اثرات خشک‏سالی بر منابع آب زیرزمینی با استفاده از شاخص SPI (مطالعة موردی: دشت کاشان)، مجلة علمی‏- پژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان، ص 13-22.
امیری، م.ج؛ کرباسی، ع.ر.؛ ذوقی، م. و سادات، م. (1394). آشکارسازی تغییرات اقلیمی با تحلیل آزمون گرافیکی کندال و ‏شاخص‏های خشک‏سالی (مطالعة موردی: حاشیة تالاب آق گل همدان)، مجلة محیط‏شناسی، 41(3): 541-565.
بحری، م. و دستورانی، م. (1396). ارزیابی اثرات تغییر اقلیم و تغییر کاربری اراضی بر پاسخ هیدرولوژیک حوضة آبخیز اسکندری، جغرافیا و مخاطرات محیطی، 22: 37-57.
تیموری، ف.؛ بذرافشان، ام. و رفیعی ساردویی، ا. (1398). ارزیابی اثر تغییر اقلیم و تغییر کاربری اراضی بر فرسایش خاک (مطالعة موردی: حوضة آبخیز کندران)، مجلة اکوهیدرولوژی، 6(2): 353-368.
جمالی‏پور، م.؛ شاهپوری، ا. و قربانی، م. (1393). عوامل مؤثر بر شکل‏گیری تغییر کاربری اراضی در استان مازندران (مطالعة موردی: شهرستان تنکابن)، دانشگاه فردوسی مشهد، نشریة اقتصاد و توسعة کشاورزی، 29(2): 107-115.
جهانی شکیب، ف.؛ ملک‏محمدی، ب.؛ یاوری، ا.؛ شریفی، ی. و عادلی، ف. (1393). ارزیابی روند تغییرات کاربری زمین و تغییر اقلیم در سیمای سرزمین تالاب چغاخور با تأکید بر آثار محیط زیستی، مجله محیط‏شناسی، 40(3): 631-643.
دارابی، ح.؛ شاهدی، ک.؛ سلیمانی، ک. و کلاو، ب. (1397). تغییرپذیری ‏شاخص‏های حدی هیدرولوژیک در سناریوهای مختلف کاربری اراضی، نشریة علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، 12(4): 81-95.
رجبی، م.؛ منصوریان، ع. و طالعی، م. (1390). مقایسة روش‏های تصمیم‏گیری چندمعیارة AHP، AHP_OWA، و Fuzzy AHP_ OWA برای مکان‏یابی مجتمع‏های مسکونی در شهر تبریز، محیط‏شناسی، 37(57): 77-92.
رحیمی، د.؛ موحدی، س. و برقی، ح. (1388). بررسی شدت خشک‏سالی با شاخص نرمال بارش (SPI): مطالعة موردی استان سیستان و بلوچستان)، مجلة جغرافیا و برنامه‏ریزی محیطی، 36 دورة20، شمارة 4(پیاپی36): 43-56.
رحیمی، م.؛ اونق، م.، سلمان ماهینی، ع. و سعدالدین، ا. (1391). تدوین برنامة آمایش در راستای توسعة پایدار در حوضة آبخیز چهل‏چای، مجلة پژوهش‏های محیط زیست، 3(6): 27-36.
رضاپور اندبیلی، ن. و علی‏خواه اصل، م. (1396). ارزیابی توان اکولوژیکی منطقة حفاظت‏شدة آق‏داغ برای کاربری جنگل‏داری، فصل‏نامة علمی‏– پژوهشی اطلاعات جغرافیایی، 26(102): 205-216.
رضایی، م.؛ نهتانی، م.؛ آبکار، ع.؛ رضایی، م. و میرکازهی ریگی، م. (1393). بررسی کارایی مدل ریزمقیاس‏نمایی آماری ((SDSM در پیش‏بینی پارامترهای دمایی در دو اقلیم خشک و فراخشک (مطالعة موردی: کرمان و بم)، پژوهش‏نامة مدیریت حوضة آبخیز، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، 5(10): 117-131.
شیدائیان، م.؛ ضیاتبار احمدی، م. و فضل اولی، ر. (1396). مقایسة مدل شبکة عصبی مصنوعی (ANN) و SDSM در کوچک‏مقیاس‏سازی دما، دانشگاه شهید چمران اهواز، مجلة علوم و مهندسی آبیاری، 40(2): 59-73.
صداقت‏کردار، ع. و فتاحی، ا. (1387). ‏شاخص‏های پیش‏آگاهی خشک‏سالی در ایران، مجلة جغرافیا و توسعه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، 6(11): 59-76.
طاهری، ف.؛ رهنما، م.ر.؛ خوارزمی، ا.ع. و خاک‌پور، ب. (1397). بررسی و پیش‏بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از داده‏های ماهواره‏ای چندزمانة شهر شاندیز طی سال‏های 1379-1394، جغرافیا و توسعه، 16(50): 127-142.
طایی سمیرمی، س.؛ مرادی، ح. و خداقلی، م. (1393). شبیه‏سازی و پیش‏بینی برخی از متغیرهای اقلیمی توسط مدل چندگانة خطی SDSM و مدل‏های گردش عمومی جو (مطالعة موردی: حوضة آبخیزبار نیشابور)، فصل‏نامة انسان و محیط زیست، 28: 1-15.
فخرآبادی، ا.؛ انتظاری، ع.ر. و بذرافشان، ام. (1393). بررسی وضعیت خشک‏سالی دشت کاشان شامل شهرستان‏های کاشان و آران بیدگل (نوش‏آباد) با استفاده از شاخص بارش استاندارد (SPI)، فصل‏نامة جغرافیایی سرزمین، 11(42): 77-86.
فیضی‏زاده، ب. و حاجی میر رحیمی، س.م. (1387). آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از روش طبقه‏بندی شیءگرا (مطالعة موردی: شهرک اندیشه)، نشریة نقشه‏برداری، 99: 1-6.
قاسمی‏نژاد، س.؛ سلطانی، س. و سفیانیان، ع. (1393). ارزیابی ریسک خشک‏سالی استان اصفهان، مجلة علوم فنون کشاورزی ومنابع طبیعی، علوم آب و خاک، 18(68): 213-225.
کاظمی حسنوند، م.؛ شهبازبیگی روزبهانی، م. و شریفان، ح. (1392). بررسی پدیدة خشک‏سالی و ترسالی با استفاده از نمایةSPI در مناطق مرکزی ایران، اولین همایش آبیاری و بهره‏وری آب، انجمن آبیاری و زهکشی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، 1-6.
کردوانی، پ. (1371). منابع و مسائل آب ایران، دانشگاه تهران.
کتاب‏فروش بدری، آ.؛ محمدوند ناهیدی، م. و کتاب‏فروش بدری، ا. (1392). بررسی تأثیرات خشک‏سالی برمحیط زیست، دومین همایش ملی توسعة پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم، همدان‏- شرکت هم‏اندیشان محیط زیست فردا، 1-16.
کرم، ع. (1383). کاربرد مدل ترکیب خطی وزین (WLC) در پهنه‏بندی پتانسیل وقوع زمین‏لغزش، مطالعة موردی؛ منطقة سرخون در استان چهارمحال و بختیاری، مجلة جغرافیا و توسعه، 2(4): 131-146.
گل‏محمدی، م. و مساح بوانی، ع. (1390). بررسی تغییرات شدت و دورة بازگشت خشک‏سالی حوضة قره‏سو در دوره‏های آتی تحت تأثیر تغییر اقلیم، نشریة آب و خاک، 25(2): 315-326.
محمدی، ش.؛ حبشی، خ. و پورمنافی، س. (1397). پایش و پیش‏بینی تغییرات کاربری/ پوشش اراضی و ارتباط آن با خشک‏سالی (مطالعة موردی: زیرحوضة پارسل B2، حوضة آبخیز زاینده‏رود)، مجلة سنجش از دور و سامانة اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی، 9(1): 24-39.
مخدوم، م. (1385). شالودة آمایش سرزمین، چ7، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
نظری سامانی، ع.؛ قربانی، م. و کوهبنانی، ح. (1389). ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی حوضة آبخیز طالقان در دورة 1380 تا 1366، مجلة علمی‏- پژوهشی مرتع، 4(3): 442-451.
ولی، ع.؛ موسوی، س.ح. و سادات احمدی، س.م. (1394). ارزیابی شدت بیابان‏زایی حوضة مسجد سلیمان با استفاده از IMDPA، مجلة علمی‏- پژوهشی اکوسیستم بیابان، 4(9): 43-56.
هوشیار، م.؛ حسینی، س.‏ا. و مسگری، ا. (1391). مدل‏سازی دماهای حداقل شهرستان ارومیه با استفاده از مدل‏های رگرسیونی خطی و غیرخطی چندگانه و شبکه‏های عصبی مصنوعی، مجلة اندیشة جغرافیایی، 6(12): 33-50.
شرکت باغبان سبز کویر کاشان (1398). زراعت چوب درختان و درختچه‏های مقاوم به خشکی در کاشان.
نیرومند، ح.ع. و بزرگ‏نیا، س.‏ا. (1390). مقدمه‏ای بر تحلیل سری‏های زمانی، چ 3، دانشگاه فردوسی مشهد.
Aghakouchak, A.; Cheng, L.; Mazdiasni, O. and Farahmand, O. (2014). Global warming and changes in risk of concurrent climate extremes : insights from the 2014 California drought, Geophysical Research Letters, 41(24): 8847-8852. Doi:10.1002/2014gl062308.
Aleboali, A.; Ghazavi, R. and Sadatinezhad, S.J. (2016). Study the sffects of Drought on Groundwater Resources Using SPI Index (A Case Study: Kashan Plain), Desert Ecosystem Engineering journal, pp. 22-13.
Amiri, M.J.; Karbasi, A.R.; Zoghi, M. and Sadat, M. (2015). Detection of Climate Change by mann- Kendall analysis and Drought Indexes (Case Study: Agh Gol Wetland), Journal of Environmental Studies, 41(3): 541-565.
Ayars, J.E. (2013). Adapting irrigated agriculture to drought in the San Joaquin valley in California, Drought in aridandsemi arid regions, pp:25-39. https://doi.org/10.1007/978-94-007-6636-5_2.
Barber, J.; Saah, D.; Stephen, P. and Chi Pham, P. (2015). Guidance on Low Emission Land Use Planning, United States Forest Service International Program: 1-68.
Bahri, M. and Dastoorani, M. (2017). Evaluation of the impact of Climate and Land Use Changes on Hydrological Responses of Eskandari Basin in the futre decade, Geography and environmental hazards, 22: 37-57.
Biazin, B. and Sterk, G. (2012). Drought vulnerability drives land-use and land cover changes in the Rift Valley dry lands of Ethiopia, Agriculture, Ecosystems and Environment, 164: 100-113.
Campbell, C.; Lilly, A.; Towers, W.; Chapman, Stephen. J; Werritty, A.  and Hanley, N. (2012). Land use and a low-carbon society, Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh, 103: 165-173.
Cuo, L.; Zhang, Y.; Gao, Y.; Hao, Zh. and Cairang, L. (2013). The impacts of climate change and land cover/use transition on the hydrology in the upper Yellow River Basin, China, Journal of Hydrology, 502: 37-52. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2013.08.003
Dale, V.H. (1997). The relationship between land-use change and climate change Ecological Applications, 7(3): 753-769. DOI: 10.2307/2269433.
Darabi, H.; Shahedi, K.; Soleimani, K. and Klav, B. (2018). Hydrological indices variability based on land use change scenarios, Iranian Journal of Watershed Management Sciences, 12(4): 95-81.
Delgado, M.I.; Gaspari, F.J. and Kruse, E.E. (2015). Land Use Changes and Sediment Yield on a Hilly Watershed in Central- East Argentina, Soil & Water Res., 10(3): 189-197. Doi:10.17221/49/2014-S . 
Demuth, S.; Gustard, A.; Planos, E.; Scatena, F.; Servat, E.; Askew, A.; Prudhomme, C.; Hughes, D.; Tallaksen, L.; Menédez Fernández Cuesto, L.; Bonell, M.; Daniell, T. and Grabs, W. (eds.) (2006). FRIEND2006, Water Resource Variability: Processes, Analyses and Impacts, IAHS Publ. Vol 308.
Fakhrabadi, A. and Entezary, A.  (2014). Assessment the drought situation in Kashan desert of Kashan Aran Bidgol (Nushabad) cities using Standardized Precipitation Index (SPI), Geographical Land Journal, 11(42): 77-86.
Feizi Zadeh, B. and Hji Mir Rahimi, S.M. (2008). Detection of Land Use Change Using Objective Classification (Case Study: Andisheh Town), Surveying Journal, 99: 1-6.
Foody, G.M. (2000). Mapping Land Cover from Remotely Sensed Data with a Softened Ghats (India), Sensors, 29(4): 433-449. https://doi.org/10.1023/A:1008112125526
Ghaseminejad, S.; Soltani, S. and Soffianian, A. (2014). Drought risk assessment in Isfahan province, Journal of science and tecnology of Agricultural and Natural Resources, Water and Soil Science, 18(68): 213-225.
Golmohammadi, M. and Masah Bavani, A. (2011). The perusal climate change impact on drought intensity and duration in Qara-e-Souz basin in subsequent periods under the influence of climate change, Journal of Water and Soil(Agriculture Sciences and Technology), 25(2): 315-326.
Green Garden Company of Kashan Desert (2019). Wood Agriculture of Drought-resistant Trees and Shrubs in Kashan, 65 p.
Hergoualc'h, K. and Verchot, L.V. (2014). Greenhouse gas emission factors for land use and land-use change in Southeast Asian peatlands, Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 19(6): 789-807.
Houghton, R.A; House, J.I; Pongratz, J.; Werf, G.R. Van der; DeFries, R.S.; Hansen, M.C; Quer, Le and Ramankutty, N. (2012). Carbon emissions from land use and land-cover change, Biogeosciences, 9: 5125-5142. doi:10.5194/bg-9-5125-2012
 Houshiar, M.; Hoseini, S.A. and Mesgari, E. (2012). Modeling the Minimum Temperatures of Urmia City Using Multiple Linear and Nonlinear Regression Models and Artificial Neural Networks, Journal of Geographic Thought, Sixth, Twelfth(82): 33-50
Jahani Shakib, F.; MalekMohammadi, B.; Yavari, A.R.; Sharify, Y. and Adeli, F. (2014). Assessment of the trends of Land Use and Climate Changes in Choghakhor wetland Landscape Emphasizing on Environmental Impacts, Journal of Environmental Studies, 40(3): 631-643.
JamaliPour, M.; Shahpouri, A. and Ghorbani, M. (2014). Factors Affecting the Formation of change in Land Use in Mazandaran Province (ACase Study of Tonekabon), Mashhad Ferdows University, Journal of Agricultural Economics &Development, 29(2): 115-107.
Karam, A.A. (2004). Application of Weighted linear Combination (WLC) Model in zonation of Potential occurrence of landsliding(The. Case Study of Sarkhoun Area in Chahar-mahal & Bakhtiari ), Geography and Development iranian Journal, 2(4): 131-146.
Kardavani, P. (1992). Iranian Resources and Water Issues, Tehran University.
Kazemi Hasanvand, M.; Shahbazbeigi Rouzbahani, M. and Sharifan, M. (2013). Investigation of Drought and Sustainable Drought by Using SPI Indicator in Central Iran, First Irrigation and Water Efficiency Conference, Irrigation and Drainage Association of Iran, Ferdowsi University, Mashhad, pp.1-6.
Ketabforush Badri, A.; Mohammadvand Nahidi, M. and Ketabforush Badri, E. (2013). Study of Drought Effects on the Environment, Second National Conference on Sustainable Agricultural Development and Environment, Hamedan - Farda Environmental Society, pp:1-16.
 Kwak, J.; Kim, S.; Singh, V.P.; Kim, H.S.; Kim, D.; Hong, S. and Lee, K. (2015). Imapact climate change on hydrological droughts in the upper Namhan river basin, Korea, KSCE journal of sivil engineering, 19(2): 376-384. https://doi.org/10.1007/s12205-015-0446-5.
Lee, S.H.; Yoo, S.H.; Choi, J.Y. and Bae, S. (2017). Assessment of the Impact of Climate Change on Drought Characteristics in the Hwanghae Plain North Korea Using Time Series SPI and SPEI: 1981–2100, Journal of Water, 8(8): 579, 1-19. https://doi.org/10.3390/w9080579.
Legesse, D.; Vallet-Coulomb, Ch. and Gasse, F. (2003). Hydrological response of a catchment to climate and land use changes in Tropical Africa: case study South Central Ethiopia, Journal of Hydrology, 275(1-2): 67-85. https://doi.org/10.1016/S0022-1694(03)00019-2.
Li, Z.; Liu, W.Z.; Zhang, X.C. and Lizheng, F. (2009). Impacts of land use change and climate variability on hydrology in an agricultural catchment on the Loess Plateau of China, Journal of hydrology, 377(1-2): 35-42. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2009.08.007.
Liu, B.; Yan, Z.; Sha, J. and Li, S. (2017). Drought evolution Due to climate change and links to precipitation intensity in the Haihe river basin, Water, 9(1): 1-19. Doi:10.3390/w9110878.
Loukas, A.; Vasiliades, L. and Tzabiras, J. (2008). Climate change effects on drought severity, Advances in Geosciences, 17: 23-29. https://doi.org/10.5194/adgeo-17-23-2008. 
Lubowski, Ruben N.; Plantinga, Andrew J. and Stavins, Robert N. (2006). Land use change and carbon sinks: Econometric estimation of the carbon sequestration supply function, Journal of environmental economics and management, 51: 135-152
Makhdoum, M. (2006). The foundation of the land, Publication of the University of Tehran, seventh edition.
Mango, L.M.; Melesse, A.M.; McClain, M.E.; Gann, D. and Setegn, S.G. (2011). Land use and climate change impacts on the hydrology of the upper Mara River Basin, Kenya: results of a modeling study to support better resource management, Hydrology and Earth System Sciences, 15: 2245-2258. Doi:10.5194/hess-15-2245-2011.
Mas, J.F.; Velazquez, A.; Diaz-Gallegos, JR.; Mayorga Saucedo, R.; Alcantara, C.; Bocco, G.; Castro, R.; Fernandez, T. and Perez Vega, A. (2004). Assessing land use/cover changes: a nationwide multidate spatial database for Mexico, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 5(4): 249-261. https://doi.org/10.1016/j.jag.2004.06.002.
McKee, T.B.; Doesken  N.J. and Kleist, J. (1995). Drought monitoring with multiple time scales Preprints, 9th Conference on Applied Climatology, 15-20 January, Dallas, TX, 233-236.
Mohammadi, Sh.; Habashi, Kh. And Pormanafi, S. (2018). Monitoring and prediction of land use / land cover changes and its relation to drought (Case study: sub basin Pars B2, Zayandeh Rood watershed), Journal of RS and GIS for Natural Resources, 9(1): 24-39.
Nidumolu, U.B.; Bie, C.; Keulen, H.V.; Skidmore, A.K. and Harmsen, K. (2006). Review of a land use planning programme through the soft systems methodology. Land Use Policy, 23(2):187-203. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2004.08.003.
Niromand, H.A. and Bozorgia, S.A. (2011). Introduction to Time Series Analysis, Third Edition, Ferdowsi University of Mashhad, 290 p.
Nzari Samani, A.; Ghorbani, M. and Kouhbanani, H. (2010). Evaluation of land use change trend in Taleghan watershed during the period from 2001 to 1366, Scientific Journal of Rangeland, 4(3): 442-451.
Pertsova, C.C. (2007). Ecological economics research trends, Nova Science Publishers, Inc, New York, 1-237.
Peters, Glen P. (2010). Carbon footprints and embodied carbon at multiple scales, Current Opinion in Environmental Sustainability journal, 2(4): 245-250. https://doi.org/10.1016/j.cosust.2010.05.004.
Rahimi, M.; Onagh, M.; SalmanMahini, A.R.  and Saadaldin, A. (2012). Land use planning for sustainable development in Chehl-Chai watershedof Golestan province, Journal of Environmental Researches, 3(6): 36-27.
Rahimi, D.; Movahedi, S. and Barghi, H. (2009). Drought severity analysis with Normal Precipitation Index (SPI): A Case Study of Sistan & Baluchestan Province), Journal of Geography and Environmental Planning, 20(4) (Successive 36): 43-56.
Rajabi, M.; Mansoorian, A. and Taleie, M. (2011). Comparison of AHP, AHP_OWA and Fuzzy AHP_OWA Multi-Criteria Decision Making Methods for Locating Residential Complexes in Journal of Environmental Studies, Thirty-seventh Year( 57): 77-92. Tabriz.
Rezaie, M.; Nohtani, M.; Abkar, A.; Rezaie, M. and Mirkazehi Rigi, M. (2014). Performance Evaluation of Statistical Downscaling Model (SDSM) in forecasting temperature indexes in two Arid and Hyper rigions (Case study: Kerman and Bam), Journal of watershed Management Research, 5(10): Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, pp. 131-117.
Rezapour Andalibi, N. and Alikhah Asl, M. (2017). Evalution of ecological capability of Aq Dagh protected area for forestry use, Journal of Geosciences Research, 26(102): 205-216.
Roger, A. ans Pielke, Sr. (2005). Land use and Climate change, Science, 310(5754): 1625-1626.  DOI: 10.1126/science.1120529.
Saaty, T.L. and Vargas, L.G. (1991). Prediction, Projection and Forecasting, Kluwer Academic Publisher.
Sasek Divjak,M.  (2009). Strategic Land Use Planning for Low Carbon Cities in Ljubljana Urban Region, Strategic Land Use Planning – LUR, 45th ISOCARP Congress, 1-11.
Sayary, N.; Bannayan, M.; Alizadeh,A.and Farid,A.(2013). Using drought indices to assess climate change impacts on drought conditions in the northeast of Iran (case study: Kashafrood basin), Journal of Meteorological Applications, 20:115-127.
Sedaghat Kerdar, A. and Fatahi, E. (2008). Drought early methods over Iran, Geography and Development Iranian Journal, University of Sistan and Balouchestan, Vol6, Issue 11, Pages 76-59.
Sheidaeian, M.; Ziatabar Ahmadi, M.kh. and Fazl Ola, R. (2017). Comparison of Artificial Neural Network (ANN) and SDSM Model to Downscaling of Temperature, Journal of Irrigation Sciences and Engineering, Shahid Chamran University of Ahwaz, 40(2): 59-73.
Shi, H. and Chen, Ji. (2018). Characteristics of climate change and its relationship with land use/cover change in Yunnan Province, China, International journal of climatology, 38(5): 2520-2537.https://doi.org/10.1002/joc.5404.
Taei Semiromi, S.; Moradi, H.R. and Khodagholi, M. (2014). Simulation and prediction some climate variable by using multi line SDSM and global circulation models (case study: Bar watershed Neishabour), Human and Environment Quarterly, 28: 1-15.
Taheri, F.; Rahnama, M.R.; Kharazmi, A.A. and Khakpour, B. (2018). The analysis and predicion of land use changes using multi-temporal satellite data in Shandiz city(Between 2000-2015), Journals Geography and Development, 16(50): 127-142.
Teimouri, F.; Bazrafshan, O.B. and Rafiei Sardoei, E. (2019). Assessment of climate change and Land Use Change on Soil Erosion (Case Study: Kondaran Watershed), Iranian Journal of Ecohydrology, 6(2): 353-368.
Tubiello, F.N.; Salvatore, M.; Condor Golec, R.D.; Ferrara, A.; Ross, S.; Biancalani, R.; Federici, S.; Jacobs, H. and Flammini, A. (2014). Agriculture, Forestry and other land use emissions by sources and removals by sinks, FAO, 1-66.
Vali, A.A.; Mousavi, S.H. and Sadat Ahmadi, S.M. (2015). Assessment of Desertification intensity in Masjed Soleyman Basin Using IMDPA model, Desert Ecosystem Engineering Journal, 4(9): 43-56.
Watson, R.T.; Noble, I.R.; Bolin, B.; Ravindranath, N.H.; Verardo, D.J. and Dokken, D.J. (2000). Land use, land-use change and forestry: a special report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Land use, land-use change and forestry: a special report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, World Bank, Washington, DC 20433, USA: 388 pp.
Wheeler, S. and Shaw, J. (1994) Contract Law: Cases, Materials, and Commentary, Oxford, Oxford University Press.
Wilby R.L. and Dawson, C.W. (2007). Hadnbook of SDSM4.2-User Manual, Department of Geography.Lancaster Univ, Press, UK, 94.