تحلیل روندِ زمانی و مکانی الگوهای گردشی جو و اثرات آن بر بارش‌های ایران در دو دهۀ اخیر

نوع مقاله : مقاله کامل

نویسندگان

1 گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه مهندسی منابع آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

10.22059/jphgr.2023.353619.1007739

چکیده

در این پژوهش از داده‌های روزانه ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500 هکتوپاسکال با تفکیک مکانی 1 درجه از پایگاه داده ECMWF برای جنوب غرب آسیا و داده‌های ایستگاهی بارش از سازمان هواشناسی کشور (1979 تا 2018) بهره‌جویی شده است. تکنیک بکار رفته تحلیل مؤلفه اصلی و تحلیل خوشه‌ای است. با این تحلیل‌ها 9 الگوی گردشی شناسایی شدند. تغییرات الگوها در سطح 95 درصد معناداری، بوسیلة آزمون ناپارامتری من‌کندال آزموده و برای برآورد میزان تغییرات از تخمین‌گر شیب سن بهره گرفته شد. آزمون معناداری روند برای الگوهای زمستانی در فصل بارش‌های ایران، روند معنادار افزایش ارتفاع ژئوپتانسیل؛ که منجر به کاهش شیو فشار و کاهش ناپایداری و نهایتاً تضعیف الگوهای بارشی زمستانی گردیده است را آشکار ساخت. روندهای معنادار مثبتِ ارتفاع ژئوپتانسیل، تداوم این شرایط را برای الگوهای تابستانی (افزایش پایداری، کاهش چرخندگی و کاهش بارش) نشان دادند. از 9 الگوی شناخته‌شده تنها برای یک الگوی فصل گذار روند معنادار منفی بر روی کشور مشاهده شد. این الگو با اندکی افزایش بارندگی بیانگر شکل‌گیری شرایط ناپایدار است که در صورت مهیا بودن رطوبت می‌تواند منجر به بارش‌های فصل معتدل گردد. یافته‌ها نشان دادند که یک الگوی زمستانی بارش‌زا در دو دهه اخیر حذف‌شده و بجای آن یک الگوی تابستانی ظاهر گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the temporal and spatial trend of atmospheric circulation patterns and its effects on Iran's rainfall in the last two decades

نویسندگان [English]

 • zahra mahavarpour 1
 • Javad Khoshhal Dastjerdi 1
 • Seyed Abolfazl Masoodian 1
 • Mohmmad Ali Nasr Esfahani 2
1 Department of Natural Geography, Faculty of Geographical Sciences and Environmental Planning, University of Isfahan, Isfahan,Iran
2 Department of Water Resources Engineering, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

A B S T R A C T
In this research, the daily data of geopotential height of 500 hectopascals (hPa) with a spatial resolution of 1 degree from the ECMWF database for Southwest Asia and rainfall station data from the National Meteorological Organization (1979 to 2018) have been exerted. The technique used the principal component analysis and cluster analysis. With these analyses, nine circulation patterns were identified. The changes in the patterns were tested at the 95% significance level by the non-parametric Mann-Kendall test, and Sen's slope estimator was exerted to estimate the number of changes. The significance test of the trend for the winter patterns in Iran's rainy season revealed the significant trend of increasing the height of the geopotential, which has led to a decrease in the pressure gradient and a decrease in instability, and finally, a weakening of the winter precipitation patterns. Significant positive trends of geopotential height showed the continuation of these conditions for summer patterns (increasing stability, decreasing rotation, and decreasing precipitation). Of the nine known patterns, only one seasonal pattern showed a significant negative trend in the country. This pattern, with a slight increase in rainfall, indicates the formation of unstable conditions, which can lead to moderate-season rains if moisture is available. The findings showed that a rainy winter pattern had been eliminated in the last two decades, and a summer pattern had appeared instead.
Extended Abstract
Introduction
Atmospheric circulation patterns play an essential role in the emergence of environmental phenomena, which is why the classification of weather systems is one of the main goals of synoptic climatology. With the advent of computers and advanced mathematical algorithms, such as principal component analysis (PCA) and cluster analysis (CA) methods, as well as the availability of digital data, quantitative methods replaced manual methods. Most methods used and discussed for classifying circulation patterns are based on using multivariate statistics, principal component analysis, and clustering techniques. This research uses the same method to classify atmospheric circulation patterns. Due to a large amount of data, MATLAB software was used in this research.
 
Methodology
The statistical population of this research includes the rainfall station data of the National Meteorological Organization from 1979 to 2018, which have been converted into grid data (2491 cells) with a resolution of 0.25 degrees using the kriging interpolation technique. For typification of daily data of geopotential height level of 500 hectopascals (hPa) for the frame (coordinates) zero to seventy degrees east longitude and ten to sixty degrees north latitude from ECMWF European Center for Medium-term Atmospheric Forecasting, ERA-INTERIM project from 1/1/1979 to 12/31/2018 has been used for 14610 days. The data were divided into two 20-year periods for a two-decade comparison. This framework was considered significant enough to represent the circulation patterns affecting Iran's climate properly.
Finally, the data matrix was prepared with two matrices with dimensions of 3621 x 7305. Then principal component analysis was performed on these two matrices. The purpose of this analysis is, on the one hand, to reduce the amount of data and, on the other hand, to classify and identify the most important patterns and changes in geopotential height of 500 hectopascals (hPa) in the last two decades. Twelve components of the S matrix with a level of 500 hectopascals (hPa) were used as the required input for the following classification step to identify the types of air and classify them. Then, nine patterns or weather types were identified by cluster analysis. With the help of the Mann-Kendall test and Sen’s slope estimator, pattern changes were done on time and places (pixels).
 
Results and discussion
The correlation coefficient parameter was used to identify similar patterns in two periods. In this way, three winter patterns, three temperate season patterns, and two summer patterns were determined. Pattern 3 from the first period is a winter pattern, and pattern seven from the second period is a pattern with the features of the warm season, and no suitable pair was identified. These two patterns had the lowest correlation coefficient with each other. It is seen that the CTA3 pattern, a winter pattern with heavy rainfall, was removed in the second period, and the CTB7 pattern, a spring-summer pattern with little precipitation, was born instead.
The Mann-Kendall trend test on the patterns did not show a negative trend in the time series for any pattern. Two pairs of winter patterns have a significant positive trend, and pattern number 3 was removed. Two pairs of the temperate season pattern and two pairs of the summer pattern showed a significant positive trend, and the seven summer patterns appeared in the second period.
The trend test on the pixels of the region for the pattern of one winter showed all of Southwest Asia with significant positive trends, which indicates the weakening of this pattern with warmer winters. The second winter pattern in the country's eastern half shows the weakening of the second cold season with wide positive trends. Another noteworthy point is the significant negative trends for the pair of moderate CTA5B4 patterns significantly and widely over our country, which can lead to rain if other conditions are available.
The two pairs of the summer pattern have covered almost the same range in terms of the significance of the trend and its values. Significant positive trends (increase in geopotential height) for summer patterns provide conditions for increasing stability, reducing rotation, and reducing precipitation.
The conducted analyses show that under the influence of climate change, the rule of a hotter and drier climate in our country in the last two decades is quite evident. The expansion of low rainfall areas can be clearly seen for all patterns. The comparison of the rainfall maps of the country related to the pair of winter patterns PA1, PB1, and PA2, PB2, and PA9, PB3 shows that in addition to the decrease in the rainfall of these patterns, their spatial distribution has also undergone significant changes. The core of the maximum rainfall from the country's west to the southwest side has been moved.
 
Conclusion
A side-by-side comparison of the models showed significant changes in the models. The patterns associated with high-altitude and ridge settlements on all or a large part of Iran are more frequent, consistent with Masoudian's research (2006). The significant positive trend in the Sudan and Mediterranean circulation systems, which play an essential role in the rains of our country's winter and autumn seasons, revealed the weakening of these systems in the last two decades. These results are in harmony with the research of Alizadeh (2013) and Darand (2014). Another result of this research is that the patterns of Iran's rainy seasons (winter and autumn) have weakened significantly in the past two decades. Significant positive high-altitude trends for summer patterns showed increasing stability and strengthening of these patterns. Significant positive high-altitude trends for summer patterns showed increasing stability and strengthening of these patterns. Also, the CTA4B5 transition pattern pair showed significant negative trends over a wide part of the country; the nature of this pattern determined that with the establishment of the CTB5 pattern (the second-period pair) if moisture is available, it can provide the possibility of widespread rains in the country. Correlation coefficients identified two inconsistent patterns. The CTA3 pattern is a winter pattern with heavy rainfall that has not occurred in the last two decades and can be said to have disappeared, and instead, the CTB7 pattern is a summer pattern that has appeared with a frequency of 10.7% in the last two decades.
 
Funding
There is no funding support.
 
Authors Contribution
All of the authors approved thecontent of the manuscript and agreed on all aspects of the work.
 
Conflict of Interest
Authors declared no conflict of interest.
 
Acknowledgments
We are grateful to all the scientific consultants of this paper.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mann-Kendall test
 • Circulation pattern
 • Geopotential height
 • Principal Component Analysis
 • Sen Slope estimator
 1. حجازی زاده، زهرا؛ فتاحی، ابراهیم. (1383). تحلیل سینوپتیکی بارش‌های زمستانه ایران. نشریه جغرافیا، 3، 89-107.
 2. حمیدیان پور، محسن؛ علیجانی، بهلول و صادقی، علیرضا. (1389). شناسایی الگوهای همدید بارش‌های شدید شمال شرق ایران. مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 1، 1-16.
 3. دارند، محمد. (1393). شناسایی تغییرات ارتفاع، تاوایی و فشار تراز دریای الگوهای گردش جوی غالب مؤثر بر اقلیم ایران‌زمین. پژوهش‌های جغرافیای طبیعی، 46 (3)، 374-349.
 4. رسولی، علی‌اکبر؛ بابائیـان، ایمان؛ قـائمی، هوشنگ و زواررضا، پیمان. (1391). تحلیل سری‌های زمانی فشار مراکـز الگوهای سینوپتیکی مؤثر بر بارش‌های فصلی ایران. جغرافیا و توسعه، 27، 77-88.
 5. رضیئی، طیب؛ عزیزی، قاسم؛ محمدی، حسین و خوش‌اخلاق، فرامرز. (1389). الگوهای روزانه گردش جو زمستانه تراز 500 هکتوپاسکال بر روی ایران و خاورمیانه. پژوهش‌های جغرافیای طبیعی، 74، 17-34.
 6. علیجانی، بهلول. (1390). اقلیم‌شناسی سینوپتیک. چاپ چهارم، تهران: انتشارات سمت.
 7. علیجانی، بهلول و دوستان، رضا. (1391). شناسایی کانون‌های کنترل‌کننده اقلیـم ایران و الگوهای فشار مربوط در سطح 500 هکتوپاسکال جو ایران در دوره سرد سال. جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای، 19، 255-297.
 8. علیزاده، تیمور؛ عـزیزی، قاسم و روستـا، ایمان. (1391). واکـاوی الگوهای گردشی تراز 500 هکتوپاسکال جو هنگام رخداد بارش‌های فراگیر و غیر فراگیر در ایران. برنامه‌ریزی و آمایش فضا، 4، 1-24.
 9. عطایی، هوشنگ. (1388). بررسی الگوهای گردشی تراز 500 هکتوپاسکال جو در سال‌های کم بارش در ایران. جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، 1 (33)، 43-58.
 10. غیور، حسنعلی؛ مسعودیان، سید ابوالفضل؛ آزادی، مجید و نوری، حمید. (1390). تحلیل زمانی و مکانی رویدادهای بارشی سواحل جنوبی خزر. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 100، 17- 34.
 11. فتاحی، ابراهیم و شیراونـد، هنگامه. (1393). بررسی الگوهای گردش جوی روزهای همراه با بارش برف سنگین در غرب ایران. نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، 1، 97-107.
 12. مسعودیان، سید ابوالفضل. (1385). زیج سی‌ساله الگوهای گردشی تراز میانی جو ایران. مجله جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای، 7، 33-51.
 13. Ait-Sahalia, Y., & Xiu, D. (2015). Principal Component Analysis of High Frequency Data. SSRN Electronic Journal, 114, 287-303.
 14. Alijani, B., & Dostan, R. (2011). Identifying the control centers of Iran's climate and related pressure patterns at the level of 500 hectopascals of Iran's atmosphere in the cold period of the year. Geography and Regional Development, 19, 255-297. [In Persian].
 15. Alijani, B. (2012). Synoptic climatology. 4th edition, Tehran: Semit Publications. [In Persian].
 16. Alizadeh, T., Azizi, Q., & Rosta, I. (2011). Analyzing circulation patterns at the 500 hectopascal level of the atmosphere during widespread and non-pervasive rainfall events in Iran. Space planning and preparation, 4, 1-24. [In Persian].
 17. Atai, H. (2010). Investigating circulation patterns of 500 hectopascal level of atmosphere in low rainfall years in Iran. Geography and Environmental Planning, 1 (33), 43-58. [In Persian].
 18. Banda, V., Dzwairo, B., Singh, S., & Thokozani, K. (2021). Trend analysis of selected hydro-meteorological variables for the Rietspruit sub-basin, South Africa. Journal of Water and Climate Change, 12, 123-142.
 19. Bejarán, R. A., & Camilloni, I. A. (2003). Objective method for classifying air masses: an application to the analysis of Buenos Aires’ (Argentina) urban heat island intensity. Theoretical and Applied Climatology, 74(1), 93-103.
 20. Bryson, R. A. (1966). Air Masses, Streamlines, and the Boreal Forest. Geographical Bulletin, 8(3), 228-269.
 21. Esteban, P., Jones, P. D., Martín-Vide, J., & Mases, M. (2005). Atmospheric circulation patterns related to heavy snowfall days in Andorra, Pyrenees. International Journal of Climatology, 25(3), 319-329.
 22. Fatahi, E., & Shiravand, H. (2013). Investigating atmospheric circulation patterns on days with heavy snowfall in western Iran. Journal of Spatial Analysis of Environmental Hazards, 1, 97-107. [In Persian].
 23. Gadgil, S., & Iyengar, R. N. (2007). Cluster analysis of rainfall stations of the Indian Peninsula. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 106, 873-886.
 24. Gan, T. Y. (1998). Hydroclimatic trends and possible climatic warming in the Canadian Prairies. Water Resources Research, 34, 3009-3015.
 25. Ghayor, H. A., Masoudian, S. A., Azadi, M., & Nouri, H. (2012). Temporal and spatial analysis of precipitation events on the southern shores of Caspian. Geographical Research Quarterly, 100, 17-34. [In Persian].
 26. Gibbons, J. D., & Chakraborti, S. (2011). Nonparametric Statistical Inference. In M. Lovric (Ed.), International Encyclopedia of Statistical Science (pp. 977-979). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
 27. Hamidianpour, M., Alijani, B., & Sadeghi, A. (2011). Identifying synoptic patterns of heavy rains in northeast Iran. Geographical Studies of Arid Regions, 1, 1-16. [In Persian].
 28. Hejazizadeh, Z., & Fatahi, I. (2007). Synoptic analysis of Iran's winter rainfall. Journal of Geography, 3, 89-107. [In Persian].
 29. Hirsch, R., Slack, J., & Smith, R. (1982). Techniques of Trend Analysis for Monthly Water Quality Data. Water Resources Research, 18, 107-121.
 30. Hoerling, M. P., Hurrell, J. W., & Xu, T. (2001). Tropical origins for recent North Atlantic. Climate change Science, 292(5514), 90-92.
 31. Horton, D. E., Johnson, N. C., Singh, D., Swain, D. L., Rajaratnam, B., & Diffenbaugh, N. S. (2015). Contribution of changes in atmospheric circulation patterns to extreme temperature trends. Nature, 522(7557), 465-469.
 32. HUTH, R. (1996). AN INTERCOMPARISON OF COMPUTER-ASSISTED CIRCULATION CLASSIFICATION METHODS. International Journal of Climatology, 16(8), 893-922.
 33. Jolliffe, I. T. (2002) Principal Component Analysis. New York, USA.
 34. Kalkstein, L. S., Sheridan, S. C., & Graybeal, D. Y. (1998). A determination of character and frequency changes in air masses using a spatial synoptic classification. International Journal of Climatology, 18(11), 1223-1236.
 35. Lolis, C. J., Kotsias, G., & Bartzokas, A. (2018). Objective Definition of Climatologically Homogeneous Areas in the Southern Balkans Based on the ERA5 Data Set. Climate, 6(4).1-12.
 36. Marsh, G. E. (2007). Climate Change: The Sun’s Role.
 37. Masoudian, Seyyed Abulfazl. (1385). 30-year study of circulation patterns in the middle level of Iran's atmosphere. Journal of Geography and Regional Development, 7, 33-51. [In Persian].
 38. Rasouli, A. A., Babaian, I., Qaemi, H., & Zavarreza, P. (2011). Analysis of time series of central pressure of synoptic patterns affecting seasonal rainfall in Iran. Geography and Development, 27, 77-88. [In Persian].
 39. Raziei, T., Azizi, Q., Mohammadi, H., & Khoshakhlaq, F. (2011). Daily patterns of winter atmospheric circulation at 500 hPa over Iran and the Middle East. Natural Geography Research, 74, 17-34. [In Persian].
 40. Richman, M. B. (1981). Obliquely Rotated Principal Components: An Improved Meteorological MapTyping Technique?. Journal of Applied Meteorology and Climatology, 20(10), 1145-1159.
 41. Romero, R., Sumner, G., Ramis, C., & Genovés, A. (1999). A classification of the atmospheric circulation patterns producing significant daily rainfall in the Spanish Mediterranean area. International Journal of Climatology, 19(7), 765-785.
 42. Santos, J. A., Corte-Real, J., & Leite, S. M. (2005). Weather regimes and their connection to the winter rainfall in Portugal. International Journal of Climatology, 25(1), 33-50.
 43. Seibert, P., Frank, A., and Formayer, H. (2007) Synoptic and regional patterns of heavy precipitation in Austria. Theoretical and Applied Climatology 87, 139-153.
 44. They have, M. (2013). Identifying changes in altitude, altitude and sea level pressure of dominant atmospheric circulation patterns affecting the climate of Iran. Natural Geography Research, 46(3), 374-349. [In Persian].
 45. Vicente-Serrano, S., & López-Moreno, J. I. (2006). The influence of atmospheric circulation at different spatial scales on winter drought variability through a Semi-Arid Climatic Gradient in Northeast Spain. International Journal of Climatology, 26, 1-12
 46. (2019). WMO Statement on the State of the Global Climate in 2018. World Meteorological Organization, 2019 WMO- No. 1233,P.6.
 47. Yarnal, B. (1994). Synoptic Climatology in Environmental Analysis: A Primer. London: Belhaven Press.
دوره 54، شماره 4
این شماره با همکاری و مشارکت «انجمن ایرانی ژئومورفولوژی» منتشر شده است، بدینوسیله از مشارکت این انجمن در «داوری مقالات» ، «معرفی داوران» و «دبیران تخصصی » و «شرکت در جلسات و نشست های مرتبط» تشکر می گردد.
بهمن 1401
صفحه 513-532
 • تاریخ دریافت: 12 شهریور 1401
 • تاریخ بازنگری: 11 آذر 1401
 • تاریخ پذیرش: 13 بهمن 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 13 بهمن 1401