ارزیابی پایداری ژئومورفیکی جاده لشکرک به دیزین با تاکید بر داده های ژئو مکانیکی با هدف ایمنی و توسعه

نوع مقاله : مقاله کامل

نویسندگان

1 گروه جغرافیای طبیعی، پردیس کیش، دانشگاه تهران، تهران ایران

2 گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران ایران

10.22059/jphgr.2023.346394.1007718

چکیده

جاده مورد مطالعه از لشکرک در شمال شرق تهران شروع و در ورودی لواسان با تغییر جهت به سمت شمال غربی با عبور از مناطق زردبند، رودک، حاجی آباد، فشم، میگون، جیرود، دورود، سه راهی دربندسر و شمشک به سمت دیزین در استان البرز امتداد می‌یابد. این جاده در شرایط فعلی با وجود داشتن بار ترافیکی نسبتاً زیاد از ایمنی مطلوبی برخوردار نیست بنابراین افزایش ایمنی مسیر جهت تسهیل ارتباط شرق شهر و استان تهران به آزاد راه تهران-شمال با توسعه این جاده، از اهداف اصلی مطالعه حاضر می­باشد. در این تحقیق، با استفاده از نقشه­های زمین­شناسی، توپوگرافی و تصاویر ماهواره­ای نسبت به شناسائی وضعیت دامنه­های اطراف جاده و تهیه لایه‌های اطلاعاتی و منطقه­بندی مسیر در محیط GIS اقدام شد و با نمونه­برداری از سنگ­ها و دامنه‌های خاکی جاده، آزمایش­های ژئومکانیکی انجام گرفت و نتایج ارزیابی‌های ژئومکانیکی با پهنه­های به­ دست آمده از داده‌های ژئومورفولوژیکی مورد مقایسه قرار گرفت و طول مسیر از نظر پایداری ژئومورفیکی و ایمنی جاده به شش طبقه تقسیم­بندی شد. نتایج حاصله نشان داد که هم راستا بودن جهت شیب دامنه‌ها با جهت لایه­های سنگی و پوشش خاکی دامنه­های حاشیه جاده، از مهم­ترین عوامل ناپایداری دامنه‌ای و تعیین کننده نوع فعالیت فرایندها در این مسیر است. این پژوهش که با روش تلفیق اطلاعات حاصل از نتایج ژئومورفولوژیکی و ژئومکانیکی انجام شده است، قابلیت کاربرد در ارزیابی سایر مسیر‌های مواصلاتی کشور را داشته و می‌تواند جهت مدیریت ایمنی و توسعه جاده‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of geomorphic stability of Lashkarak-Dizin road with emphasis on geotechnical data with the aim of safety and development

نویسندگان [English]

 • Ata kazemiemanabadi 1
 • mansor jafarbeglo 2
 • E Moghimi 2
1 Department of Natural Geography, Kish International Campus, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Department of Natural Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

A B S T R A C T
The studied road starts from Lashkarak in the northeast of Tehran and at the entrance of Lavasan, changing its direction to the northwest, passing through the areas of Zardband, Rudak, Haji Abad, Fasham, Migun, Jiroud, Durud, Darbandsar and Shamshak to Dizin in the province. Alborz extends. This road does not have a good level of safety in the current conditions despite having a relatively high traffic load, so increasing the safety of the road to facilitate the connection of the east of the city and the province of Tehran to the Tehran-North Freeway by developing this road is one of the main goals of the present study. . In this research, geological maps, topography and satellite images were used to identify the condition of the slopes around the road and prepare information layers and route zoning in the GIS environment. and the results of geomechanical evaluations were compared with the areas obtained from geomorphological data and the length of the route was divided into six categories in terms of geomorphic stability and road safety. The results showed that the alignment of the slope of the slopes with the direction of the stone layers and the soil cover of the roadside slopes is one of the most important factors of slope instability and determines the type of activity of the processes in this direction. This research, which was conducted by combining the information obtained from geomorphological and geomechanical results, has the ability to be used in the evaluation of other transportation routes in the country and can be used for road safety management and development
Extended Abstract
Introduction
Lashkark road starts from Lashkark in the northeast of Tehran city and extends towards Shamshak and Dizin. This route runs along the length of the Alborz mountain range, after Lashkarak, passing through the Quchak Stem at the entrance of Lavasan city, with a northwesterly direction from the residential areas of Zardband, Roodak, Hajiabad, Fashm, Meigun, Jiroud, Durood, Darbandsar and Shemshak at the end of the range. It crosses Tehran province and then extends towards Dizin in Alborz province and finally connects to Kandovan road in Shahrestanak region. The need to increase traffic safety in this route due to the increase in traffic and at the same time the possibility of connecting the east of the city and Tehran province to Tehran-North Freeway is the focus of this study. In addition, by establishing this communication, especially during peak traffic times, which usually occur during official holidays, or when there is a traffic problem in a part of the Tehran-North Freeway, It can help to traffic on Tehran - North Freeway.
 
Methodology
In this research, using geological maps, topography and satellite images, the initial identification of the active points of the field and the existing conditions of the route was done. Then, by determining the factors affecting the instability of the track domain, the information layers related to them were prepared in the GIS environment. Since the physical properties of sediments and rocks are considered to be the most important foundations of engineering calculations, along with field surveys and route zoning, sampling of soil and rock domains in order to know more precisely the effective Sedimentological and lithological characteristics. It was done on the slopes overlooking the road. In this regard, the important physical characteristics including internal friction angle and adhesion, grain measurement and determination of Atterberg limits in soil domains, compressive strength in rocky slopes, texture , sorting of sediments and slope rocks were investigated and compared.
 
Results and Discussion
According to the results of the tests, Physical properties including angle of internal friction, cohesion and texture are similar in a large number of harvested samples. This is consistent with the stratigraphy of the studied area. The results of the internal friction angle are in the range of 32 to 40 degrees and the soil cohesion is in the range of 0 to 0.02 kg/cm2, which indicates that the grain is separated and with low cohesion of the slopes and indicates the high ability of slope sediments to fall and slide. The grains sorting the sediments are also generally in a very poor range. But in the end ranges of the studied route, especially in the Shemshak area, they have a medium rating. The results of Atterberg tests also confirm the non-cohesion of the range sediments, and according to the results of the same test, it can be said that the possibility of range movements in the form of creep or solifluction is very limited. The results of the compressive strength of the rock slopes show that the uniaxial compressive strength of the rock slopes of the path, except for one case with a resistance of 23 kg/cm2, is generally in the range of 80 to 110 kg/cm2, which indicates the uniform characteristics of the rocks. The texture of these rocks varies depending on the type, but they are mainly includ limestones from Karaj, Shemshak, Route and Doroud, as well as pyroclastic rocks. Considering the texture, low compressive strength and layered nature of the rocks in the majority of the path, it can be predicted that the erosion potential as well as the power of falling of these slopes is high and its effects can be seen in different parts of the path. In the rocky slopes of the path to Fasham, the type of rock formations includes pyroclastic and limestone layers, and depending on the direction of the layering and the slope of the slope, the erosion performance varies from lahar erosion to the fall of stone fragments. The most prominent example of this function can be seen in the Haji Abad area after the Galukan bridge, where weathered sediments in the form of Lahars are seen on the slopes of the road, and later, By changing the direction of the rock layers in relation to the road, rockfalls prevail. By passing Meigun, changing the geological formations and the type of rocks, their compressive strength and texture also changed, subsequently the type of activity of the rocky slopes was also different. Rockfalls of the slopes were less seen and the stability of the slopes increased significantly.
 
Conclusion
The results obtained from the analysis of geomorphic factors, including weathering conditions, elevation, slope and hydrological data, show similar results with the results obtained from geomechanical tests on the samples of sediments and rocks on the slopes of the road in terms of the stability of the slopes.  In general, the length of the road that has traversed the Alborzmountain range is mostly consistent with the stratigraphic structures of the route. The slope direction of the slopes in relation to the road trenches is one of the most important factors of slope instability in this route, in such a way that the direction of the slope of the rock layers or soil cover with the road trenches causes rock falls or slope slides in the route has been lengthened and at the same time it has affected the possibility of transverse expansion of the road. This research, which has been done by combining the information obtained from the analysis of geomorphological processes and the results obtained from geomechanical data, has the ability to be used in the evaluation of other transportation routes in the country and can be used to help manage the safety of the route as well as the road development plan by the Ministry of Roads and Urbanization is used.
Funding
There is no funding support.
 
Authors Contribution
All of the authors approved thecontent of the manuscript and agreed on all aspects of the work.
 
Conflict of Interest
Authors declared no conflict of interest.
 
Acknowledgments
We are grateful to all the scientific consultants of this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Evaluation
 • Road safety
 • Geomorphic stability
 • Road development
 • Lashkarak-Dizin road geomorphology
 1. افشاری آزاد، محمدرضا و پورکی، هاله. (1391). ارزیابی مخاطرات محیطی و ژئومورفولوژیکی و نقش آن در حمل و نقل جاده ای (مطالعه موردی:گردنه الماس). نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، 16 (42)، 23-44.
 2. آئین نامه طراحی هندسی راه ایران. (1391). معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.
 3. حاجی حسینلو، حسن. (1395). ارزیابی و پهنه بندی خطر زمین لغزش در منطقه ولدیان با استفاده از روش آنبالاکان، شرق شهرستان خوی. فصلنامه جغرافیایی سرزمین ، 52، 21-38.
 4. رجبی بانیایی، سیران و خندان، محمد. (1398). مطالعه و بررسی مکانیک خاک ناپایداری دامنهای دربندسر به منظور ارائه روش پایداری، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، وزارت صنعت، معدن، تجارت.
 5. شریفی پیچون، محمد؛ شیرانی، کورش و شیرانی، مائده. (1400). اولویت بندی عوامل مؤثر بر وقوع زمینلغزش و پهنه بندی حساسیت آن بــا اســتفاده از روش رگرســیون چنــدمتغیرة خطی مطالعه موردی: حوضه آبریز و هرگان- غرب استان اصفهان. هیدروژئومورفولوژی، 8 (26) ، 139-163.
 6. عمادالدین، سمیه؛ نامجو، فخرالدین؛ محمدی، شهرام و ولوی، روزبه. (1393). پهنه بندی قلمرو هوازدگی سنگ ها در استان تهران و البرز. دو فصلنامه ژئومورفواوژی کاربردی ایران،4، 59-77.
 7. فیاضی، فائزه؛ بوربوری، فرج الله؛ نخعی، محمد و متکان، علی اکبر. (1388). برآورد میزان تولید رسوب رودخانه جاجرود در بالا دست سد لتیان با استفاده از رگرسیون چند متغیره. زمین شناسی ژئوتکنیک، 3 ،213-219.
 8. کرم، امیر؛ آقاعلیخانی، مرضیه؛ قلی زاده، آیلا و احمدزاده، حسن. (1394). پهنه بندی مناطق مستعد حرکات دامنه ای(مطالعه موردی: شهرستان ماکو). جغرافیا و مطالعات محیطی، 14، 193-205.
 9. مختاری، داود. (1384). ارزیابی ژئومورفولوژیکی بخشی از مسیر راه تبریز-مرند درگردنه پیام پیام در شمال غرب ایران. فصلنامه مدرس علوم انسانی، 9 (4)،111-87.
 10. مقصودی، مجتبی؛ جعفربگلو، منصور و جعفری، رضا. (1399). ارزیابی تکتونیک فعال در حوضه های حبله رود و کردان براساس شاخص­های ژئومورفیک. جغرافیا و مخاطرات محیطی، 35، 77-57.
 11. Afshari Azad, M. R., & Pouraki, H. (2011). Evaluation of environmental and geomorphological hazards and its role in road transportation (case study: Gardne Almas). Journal of Geography and Planning, 16 (42), 23-44. [In Persian].
 12. Afshari Azad, M., & Pourki, H. (2013). Assessment of environmental and geomorphological hazards and its role in road transportation (case study: Gardne Almas). Scientific and Research Journal of Geography and Planning, 16 (42), 23-44.
 13. Andrianopoulos, A., Saroglou, H., & Tsiambaos, G. (2013). Rockfall hazard and risk assessment of road slopes. Bulletin of the Geological Society of Greece, 47(4), 1664-1673.
 14. Bou kheir, R.; Cerdan, O. & Abdelah, C. (2006). Regional soil erosion risk mapping in Lebanon. Geomorphology, 82, 347-359.
 15. Brandolini, P., Cappadonia, C., Luberti, G. M., Donadio, C., Stamatopoulos, L., Di Maggio, C.,& Del Monte, M. (2020). Geomorphology of the Anthropocene in Mediterranean urban areas.Progress in Physical Geography. Earth and Environment, 44(4), 461-494.
 16. Bui, D.T., Lofman, O., Revhaug, I., & Dick, O. (2011). Landslide susceptibility analysis in the Hoa Binh province of Vietnam using statistical index and logistic regression. Natural Hazards, 59 (3), 1413-1444.
 17. Chaffin, B. C., & Scown, M. (2018). Social-ecological resilience and geomorphic systems. Geomorphology, 305, 221-230.
 18. Colkesen, I.; Sahin, E. and Kavzoglu, Taskin .2016. Susceptibility mapping of shallow landslides using kernel-based Gaussian process, support vector machines and logistic regression. Journal of African Earth Sciences, 118, 53-64.
 19. Devkota, Ch., Regmi, A. D., Pourghasemi, H. R., Yoshida, K., Radhan, B., Ryu, Ch., Dhital, O, F. (2013). Landslide susceptibility mapping using certainty factor, Index of Entropy and Logestic Regression in GIS and their comparison at Mugling- Narayanghat road section in Nepal Himalaya. Natural hazard, 65, 135-165.
 20. Emaduddin, S., Namjoo, F., Mohammadi, Sh., & Valvi, R. (2013). Zoning of rock weathering territory in Tehran and Alborz province. Two Quarterly of Applied Geomorphology of Iran, 4, 59-77. [In Persian].
 21. Emaduddin, S., Namjoo, F., Mohammadi, Sh., & Valvi, R. (2014). Zoning of rock weathering territory in Tehran and Alborz province. Bi-Quarter Journal of Applied Geomorphology of Iran, 2 (4), 77-59.
 22. Fayazi, F., Burbouri, F., Nakhai, M., & Mutkan, A. A. (1388). Estimation of sediment production rate of Jajroud River upstream of Letyan Dam using multivariate regression. Geotechnical Geology, 3, 213-219. [In Persian].
 23. Haji Hosseinlou, H., & Moghadam Dizj Herrik, M. (2015). Landslide risk assessment and zoning in Voldian region using Anbalakan method, East of Khoi city. Scientific-Research Geographic Quarterly, 52, 21-38.
 24. Haji Hosseinlu, H. (2015). Landslide risk assessment and zoning in Voldian region using Anbalakan method, east of Khoy city. Geographical Quarterly of the Land, 52, 21-38. [In Persian].
 25. Harabinová, S. (2017). Assessment of slope stability on the road. Procedia engineering, 190, 390-397.
 26. He, K., Ma, G., Hu, X., Luo, G., Mei, X., Liu, B., & He, X. (2019). Characteristics and mechanisms of coupled road and rainfall-induced landslide in Sichuan China. Geomatics, Natural Hazards and Risk, 10(1), 2313-2329.
 27. Karam, A., Agha Alikhani, M., Qolizadeh, A., & Ahmadzadeh, H. (2014). Zoning of areas susceptible to range movements (case study: Mako city). Quaternary Journal of Iran, 14, 193-205.
 28. Karam, A., Agha Alikhani, M., Qolizadeh, A., & Ahmadzadeh, H. (2014). Zoning of areas prone to range movements (case study: Mako city). Geography and Environmental Studies, 14, 193-205. [In Persian].
 29. Komadja, G. C., Pradhan, S. P., Oluwasegun, A. D., Roul, A. R., Stanislas, T. T., Laïbi, R. A., & Onwualu, A. P. (2021). Geotechnical and geological investigation of slope stability of a section of road cut debris-slopes along NH-7, Uttarakhand, India. Results in Engineering, 10, 100227.
 30. Liu, Z., Gilbert, G., Cepeda, J. M., Lysdahl, A. O. K., Piciullo, L., Hefre, H., & Lacasse, S. 2021. Modelling of shallow landslides with machine learning algorithms. Geoscience Frontiers, 12(1), 385-393.
 31. Maghsoudi, M., Jafar Beglu, M., Jafari, R. (2019). Evaluation of active tectonics in the Hable Rood and Kurdan basins based on geomorphic indicators. geography and environmental hazards, 35, 57-77.
 32. Maqsodi, M., Jafarbaglou, M., & Jafari, R. (2019). Evaluation of active tectonics in Hable Rood and Kurdan basins based on geomorphic indicators. Geography and Environmental Hazards, 35, 77-57. [In Persian].
 33. Mokhtari, D. (2004). Geomorphological evaluation of a part of the Tabriz-Marand road in Payam Payam pass in northwest Iran. Modares Humanities Quarterly, 9 (4), 87-111.
 34. Mokhtari, D. (2005). Geomorphological assessment of a part of the Tabriz-Marand road in Payam Payam pass in northwest Iran. Modares Humanities Quarterly, 9 (4), 111-87. [In Persian].
 35. Pradhan, S. P., & Siddique, T. (2020). Stability assessment of landslide-prone road cut rock slopes in Himalayan terrain: a finite element method based approach. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 12(1), 59-73.
 36. Purnomo, J. S., Purwana, Y. M., & Surjandari, N. S. (2017). Analysis of slope slip surface case study landslide road segment. Purwantoro-Nawangan/Bts Jatim Km 89+ 400. In Journal of Physics: Conference Series, 795(1), 012069.
 37. Rabby, Y.W., Li, Y., Abedin, J., & Sabrina, S. (2022). Impact of Land Use/Land Cover Change on Landslide Susceptibility in Rangamati Municipality of Rangamati District, Bangladesh. ISPRS International Journal of Geo-Information, 89(11), 1-16.
 38. Rajabi Baniai, S. & Khandan, M. (2018). Studying and investigating unstable soil mechanics of Darbandsar valleys in order to provide stability method, Geological and Mineral Exploration Organization of the country, Ministry of Industry, Mining, Trade. [In Persian].
 39. Rajabi Baniai, S., & Khandan, M. (2018). Studying and investigating unstable soil mechanics of Darbandsar valleys in order to provide stability method, Organization of Geology and Mineral Exploration of the country. Ministry of Industry, Mines, Trade.
 40. Regulations for geometric design of Iranian roads. (2011). Vice President of Strategic Planning and Supervision. [In Persian].
 41. Regulations for the Geometrical Design of Roads in Iran. (2013). Deputy Planning and Strategic Supervision of the Presidency.
 42. Sharifi Paichoon, M., Shirani, K., & Shirani, M. (2021). Prioritization of Factors Affecting the Occurrence of Landslides and Zoning Its Sensitivity Using Multiple Linear Regression Case Study: Vahargan Catchment-west of Isfahan Province. Hydrogeomorphology, 26 (8), 163-139.
 43. Sharifi Pichon, M., Shirani, K., & Shirani, M. (2012). Prioritization of factors affecting the occurrence of landslides and its sensitivity zoning using the multivariate linear regression method, case study: Abriz and Hargan basins - west of Isfahan province. Hydrogeomorphology, 8 (26), 139-163. [In Persian].
 44. Xiong, L., Tang, G., Yang, X., & Li, F. (2021). Geomorphology-oriented digital terrain analysis: Progress and perspectives. Journal of Geographical Sciences, 31(3), 456-476.
دوره 54، شماره 4
این شماره با همکاری و مشارکت «انجمن ایرانی ژئومورفولوژی» منتشر شده است، بدینوسیله از مشارکت این انجمن در «داوری مقالات» ، «معرفی داوران» و «دبیران تخصصی » و «شرکت در جلسات و نشست های مرتبط» تشکر می گردد.
بهمن 1401
صفحه 482-496
 • تاریخ دریافت: 11 شهریور 1401
 • تاریخ بازنگری: 10 آذر 1401
 • تاریخ پذیرش: 11 بهمن 1401