نویسنده = حمید زارع ابیانه
برآورد مشخصه‏ های برف به روش ‏های موجک و زمین ‏آمار (مطالعۀ موردی: حوضه ‏های آبریز شمال غرب کشور)

دوره 49، شماره 3، مهر 1396، صفحه 409-422

10.22059/jphgr.2017.209344.1006877

مریم بیات ورکشی؛ علیرضا ایلدرومی؛ حمید نوری؛ حمید زارع ابیانه


شبیه سازی سطح ایستابی دشت ملایر براساس داده های هواشناسی با استفاده از شبکه‎ی عصبی مصنوعی

دوره 43، شماره 78، اسفند 1390، صفحه 17-28

حمید زارع ابیانه؛ مریم بیات ورکشی؛ صفر معروفی؛ علیرضا ایلدرومی


مقایسه‎ی روش پنمن مانتیث فائو و تشت تبخیر کلاس A با داده‌های لایسیمتری در برآورد تبخیر و تعرّق گیاه برنج در منطقه‎ی آمل

دوره 43، شماره 76، مهر 1390، صفحه 71-83

حمید زارع ابیانه؛ حدیثه نوری؛ عبدالمجید لیاقت؛ حمیده نوری؛ ولی ا... کریمی


ارزیابی روش‌های مختلف برآورد تبخیر تعرق گیاه‌مرجع و پهنه‌بندی آن در ایران

دوره 42، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 95-109

حمید زارع ابیانه؛ مریم بیات ورکشی؛ علی اکبر سبزی پرور؛ صفر معروفی؛ عادل قاسمی