نویسنده = برومند صلاحی
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل مکانی و زمانی توفان‏ های تندری در دشت اردبیل

دوره 51، شماره 1، بهار 1398، صفحه 149-162

سحر نصیری قلعه بین؛ برومند صلاحی؛ علی اکبر رسولی؛ فرامرز خوش اخلاق


2. بررسی شیب دمای سطح زمین در ایران با داده های روزهنگام مودیس

دوره 48، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 517-532

مسعود مرادی؛ برومند صلاحی؛ سیدابوالفضل مسعودیان


3. استخراج و تحلیل الگوهای سینوپتیک منجر به توفان های تندری دشت اردبیل

دوره 47، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 399-419

برومند صلاحی؛ مهدی عالی جهان


4. تحلیل همدید و آماری مه های فرودگاه اردبیل و ارائه ی ساعات مناسب پروازی

دوره 43، شماره 77، زمستان 1390، صفحه 69-92

برومند صلاحی؛ سیاوش محمدی