نویسنده = حسن لشکری
تحلیل تغییرات ماهانۀ ارتفاع لایۀ تروپوپاز بر روی ایران

دوره 49، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 113-133

10.22059/jphgr.2017.61583

حسن لشکری؛ عباس علی داداشی رودباری؛ زینب محمدی


تحلیل سینوپتیکی بارش‎های شدید در استان اصفهان

دوره 44، شماره 4، دی 1391، صفحه 99-116

10.22059/jphgr.2012.30244

حسن لشکری؛ هوشنگ قائمی؛ زهرا حجتی؛ میترا امینی


مکان‎یابی نواحی مستعدِّ کشت کلزا در منطقه‎ی سرپل زهاب

دوره 43، شماره 78، اسفند 1390، صفحه 29-48

حسن لشکری؛ علی رضایی