کلیدواژه‌ها = ایران.
تحلیل همدیدی موج سرمای شدید دی‌ماه 1386 ایران

دوره 41، شماره 70، آذر 1389

قاسم عزیزی؛ طیبه اکبری؛ محمود داودی؛ مهری اکبری


ارزیابی تأثیر تغییر اقلیم بر دما و بارش ایران در دهه‌های آینده با کمک مدل MAGICC-SCENGEN

دوره 42، شماره 72، آذر 1389

فاطمه عباسی؛ ایمان بابائیان؛ لیلا گلی مختاری؛ شراره ملبوسی


مدلسازی سازگاری دمایی زیتون (Olea europaea L.) در ایران

دوره 0، شماره 0، مرداد 1387

حسین محمدی؛ علی اصغر زینانلو؛ علی اصغر روشن