کلیدواژه‌ها = مورفومتری
مقایسه کمّی شاخص‌های مورفومتریکی و تغییرات شیب قاعده مخروط‌افکنه‌های مناطق خشک با تأکید بر ایران مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1401

10.22059/jphgr.2022.339882.1007683

کاوه قهرمان؛ محمدعلی زنگنه اسدی؛ الهه اکبری


شواهد مورفولوژیکی و مورفومتریکی تأثیر تکتونیک فعّال بر مخروط‎افکنه‎های شمال دامغان

دوره 44، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 1-18

10.22059/jphgr.2012.29203

مجتبی یمانی؛ مهران مقصودی؛ محمدرضا قاسمی؛ وحید محمدنژاد


تکتونیک فعال در رشته‌کوه بینالود با تکیه بر بررسی‌های مورفوتکتونیکی

دوره 41، شماره 70، آذر 1389

الهه شفیعی؛ سید احمد علوی؛ نصیر نادری میقان


تحلیل مورفومتری و مورفولوژی شبکه زهکشی در مخروط آتشفشانی تفتان

دوره 0، شماره 0، اسفند 1387

شهرام بهرامی؛ مجتبی یمانی؛ سید کاظم علوی پناه