موضوعات = مناطق خشک
تعداد مقالات: 5
1. بررسی الگوی پراکنش مکانی نبکا (مطالعة موردی: دشت صوفیکم، استان گلستان)

دوره 50، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 697-712

10.22059/jphgr.2018.258190.1007222

محمد علی نژاد؛ محسن حسینعلی زاده؛ مجید اونق؛ علی محمدیان بهبهانی


4. حساسیت‌پذیری اکوریژن‌های خراسان رضوی به بیابان‌زایی بر پایۀ ارزیابی چرخۀ حیات

دوره 48، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 305-320

10.22059/jphgr.2016.59372

مینا شیروی؛ عادل سپهر؛ ابوالفضل مساعدی؛ ناصر پرویان


5. مطالعة شرایط محیطی دریاچه‌های پلویال ایران با استفاده از شواهد رسوبی (مطالعة موردی: کلوت‌های بیابان لوت(

دوره 48، شماره 1، بهار 1395، صفحه 125-142

10.22059/jphgr.2016.57031

مهران مقصودی؛ زهرا خان بابایی؛ ابوطالب محمدی؛ صدیقه محبوبی؛ مهدی بهاروند