دوره و شماره: دوره 53، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 305-430