دوره و شماره: دوره 53، شماره 3، آذر 1400، صفحه 305-430