دوره و شماره: دوره 43، 75(بهار1390) - شماره پیاپی 491307، تیر 1390، صفحه 1-130 (75 بهار 1390) 
تحلیل نقش عوامل طبیعی در توزیع فضایی محوطه‌های باستانی استان مازندران

سید مهدی موسوی کوهپر؛ محمود حیدریان؛ محسن آقایاری هیر؛ حامد وحدتی نسب؛ حمید خطیب شهیدی؛ جواد نیستانی