دوره و شماره: دوره 43، 75(بهار1390) - شماره پیاپی 491307، تابستان 1390، صفحه 1-130 (75 بهار 1390) 
5. تحلیل نقش عوامل طبیعی در توزیع فضایی محوطه‌های باستانی استان مازندران

سید مهدی موسوی کوهپر؛ محمود حیدریان؛ محسن آقایاری هیر؛ حامد وحدتی نسب؛ حمید خطیب شهیدی؛ جواد نیستانی


7. بررسی تغییرات درازمدت تبخیر و تعرق گیاه‌مرجع در چند نمونه اقلیمی گرم کشور

علی اکبر سبزی پرور؛ سیده شقایق میرمسعودی؛ محمدجعفر ناظم السادات


شماره‌های پیشین نشریه