دوره و شماره: دوره 43، شماره 76 - شماره پیاپی 571693، پاییز 1390، صفحه 1-135 (تابستان 1390) 
3. بازسازی برف مرزهای پلیوستوسن در حوضه‎ی جاجرود

صفحه 35-50

مجتبی یمانی؛ علی شمسی پور؛ مریم جعفری اقدم


شماره‌های پیشین نشریه