دوره و شماره: دوره 44، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 1-140 (80 تابستان 1391) 
پتانسیل سنجی انرژی باد در استان کرمانشاه

صفحه 19-32

10.22059/jphgr.2012.29204

حسین محمدی؛ شیما رستمی جلیلیان؛ فرحناز تقوی؛ علی شمسی پور