دوره و شماره: دوره 44، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-155 (82 زمستان 1391) 
6. تحلیل سینوپتیکی بارش‎های شدید در استان اصفهان

صفحه 99-116

10.22059/jphgr.2012.30244

حسن لشکری؛ هوشنگ قائمی؛ زهرا حجتی؛ میترا امینی


شماره‌های پیشین نشریه

82 زمستان 1391
زمستان 1391، صفحه 1-155
81 پاییز 91
پاییز 1391، صفحه 1-148
80 تابستان 1391
تابستان 1391، صفحه 1-140
بهار 1391
بهار 1391، صفحه 1-165