دوره و شماره: دوره 44، شماره 4، دی 1391، صفحه 1-155 (82 زمستان 1391) 
تحلیل سینوپتیکی بارش‎های شدید در استان اصفهان

صفحه 99-116

10.22059/jphgr.2012.30244

حسن لشکری؛ هوشنگ قائمی؛ زهرا حجتی؛ میترا امینی