نویسنده = قاسم عزیزی
تغییرات زمانی- مکانی پوشش برف دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی

دوره 49، شماره 3، مهر 1396، صفحه 381-393

10.22059/jphgr.2017.217393.1006943

قاسم عزیزی؛ مجتبی رحیمی؛ حسین محمدی؛ فرامرز خوش اخلاق


مدل تغییرات مکانی بارش در زاگرس میانی

دوره 42، شماره 72، آذر 1389

قاسم عزیزی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ رحیم‌علی عباسپور؛ طاهر صفرراد


تحلیل همدیدی موج سرمای شدید دی‌ماه 1386 ایران

دوره 41، شماره 70، آذر 1388

قاسم عزیزی؛ طیبه اکبری؛ محمود داودی؛ مهری اکبری


بازیابی تغییراقلیم در نیمه غربی کشور با استفاده از تحلیل های آماری چند متغیره

دوره 0، شماره 66، اسفند 1387

قاسم عزیزی؛ علی اکبر شمسی پور؛ داریوش یاراحمدی