دوره و شماره: دوره 45، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 1-145 (83 بهار 1392) 
تعیین الگوهای سینوپتیک و توده‎های هوای مؤثّر بر فصول اقلیمی غرب ایران

صفحه 53-70

10.22059/jphgr.2013.30435

حسن ذوالفقاری؛ جعفر معصوم پور سماکوش؛ آذر جلیلیان؛ امان ا... فتح نیا