دوره و شماره: دوره 45، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-145 (83 بهار 1392) 
4. تعیین الگوهای سینوپتیک و توده‎های هوای مؤثّر بر فصول اقلیمی غرب ایران

صفحه 53-70

حسن ذوالفقاری؛ جعفر معصوم پور سماکوش؛ آذر جلیلیان؛ امان ا... فتح نیا


8. مدل‌سازی عددی و شبیه‌سازی بادهای روی حوضه‎ی دریاچه‎ی ارومیه

صفحه 119-134

علی شمسی پور؛ فهیمه نجیب زاده؛ زهرا زارعی چقابلکی