دوره و شماره: دوره 45، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 1-144 

مقاله کامل

بررسی تغییرات سریع خط ساحلی قاعدۀ دلتای سفیدرود به‎روش تحلیل نیمرخ‎های متساوی‎البعد

صفحه 1-20

10.22059/jphgr.2013.35141

مجتبی یمانی؛ ابراهیم مقیمی؛ احمد معتمد؛ منصور جعفر بیگلو؛ قاسم لرستانی


نقش باد و الگوهای جوی در مکان¬گزینی و جهت ریگزارهای دشت کویر

صفحه 21-38

10.22059/jphgr.2013.35142

مهران مقصودی؛ مجتبی یمانی؛ فرامرز خوش‎اخلاق؛ علی شهریار


تخمین میزان نیتروژن در گیاه سویا با استفاده از سنجش از دور

صفحه 109-124

10.22059/jphgr.2013.35153

فاطمه شکی؛ فرانسواز برنارد؛ روشنک درویش‎زاده؛ عبدالحمید دشتی آهنگر