دوره و شماره: دوره 46، شماره 3، آبان 1393، صفحه 261-405 

مقاله کامل

امکان‎سنجی استفاده از انرژی باد در استان های اردبیل و زنجان

صفحه 261-274

10.22059/jphgr.2014.52131

مجید رضایی بنفشه؛ سعید جهانبخش؛ یعقوب دین پژوه؛ مرضیه اسمعیل پور