دوره و شماره: دوره 46، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 407-523