دوره و شماره: دوره 46، شماره 4، دی 1393، صفحه 407-523