دوره و شماره: دوره 47، شماره 4، دی 1394، صفحه 499-675 
تحلیل فضایی پراکنش رطوبت در ایران

صفحه 637-650

10.22059/jphgr.2015.56053

غلام عباس فلاح قالهری؛ مهدی اسدی؛ عباسعلی داداشی رودباری