دوره و شماره: دوره 47، شماره 3، مهر 1394، صفحه 333-498 
پس‌پردازش آماری برونداد بارش مدل RegCM4 روی شمال‌غرب ایران

صفحه 385-398

10.22059/jphgr.2015.55337

نوذر قهرمان؛ ایمان بابائیان؛ مجید آزادی؛ صدیقه لوک زاده